نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی مقطع دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت وبرنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان ، ایران

10.30465/ismc.2020.5101

چکیده

این پژوهش به روش ترکیبی و با هدف شناسایی وضع موجود و طراحی فرهنگ مطلوب سازمانی صدا وسیما انجام شد. ابتدا از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان رسانه و استفاده از تکنیک دلفی شاخص های ارزیابی و شناخت مولفه ها و ابعاد فرهنگ سازمانی استحصال شد. سپس این شاخص ها در ابزار ارزیابی فرهنگ سازمانی -روش کمی -، ترکیب و وضعیت فرهنگ سازمانی صدا و سیما در قالب چهار بعد" فرهنگ تیمی، فرهنگ توسعه‌گرا، فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله مراتبی"، چهار سطح" نمادها، مصنوعات، ارزش‌ها، پیش فرض‌ها" و شش ویژگی اصلی سازمان‌ها " مشخصات برجسته، ویژگی‌های رهبری، ویژگی‌های مدیریت کارکنان، انسجام سازمانی، تأکیدات استراتژیک و شاخص موفقیت" در دو وضع موجود و مطلوب شناسایی شد. جامعه آماری سه حوزه خبر، سیما و برنامه ریزی بوده است.
نتایج پژوهش نشان داد گفتمان حاکم بر فرهنگ سازمانی صدا و سیما، سلسله مراتبی است و تجانس فرهنگی در سطوح پویایی-های فرهنگی و ویژگی‌های شش‌گانه سازمانی مشاهده نمی‌شود. برای رسیدن به وضع مطلوب، تعدیل فرهنگ سلسله مراتبی از طریق چابک سازی و برون سپاری، استمرار شرایط فرهنگ تیمی از طریق تثبیت کنش‌های مشارکتی و تأکید بیشتر بر دو فرهنگ توسعه‌گرا و بازار به معنی اشاعه نوآوری و خلاقیت و تمرکز بر مأموریت پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the indicators to evaluate and design IRIB's organizational culture in the Framework of Competitive Values and Cultural Dynamics. (Case Study of News, Television , and Planning departments)

نویسندگان [English]

  • Keivan Mozafari 1
  • esmael kavosi 2
  • akbar etebariyan 3

1 Clerk

2 Islamic Azad University,Tehran North Branch

3 Ialamic Azad Unicersity, Isfahan Branch

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the status quo and design an optimal organizational culture for IRIB.
The research method is hybrid. interviews with media experts and Delphi technique have been used to identify assessment indicators and the components and dimensions of organizational culture.
these indicators are combined with the organizational culture assessment tool and the status of the organizational culture of IRIB in four dimensions of "Team culture, development-oriented culture, market culture and hierarchical culture", and four levels of " "symbols, artifacts, values , "Presumptions" and the six main features of organizations, including "outstanding characteristics, leadership features, employee management features, organizational cohesion, strategic emphasis and success indicator" have been identified in both existing and desirable situations.
The results indicate that the discourse governing the status quo of the organizational culture of IRIB is hierarchical and cultural convergence is not observed at the levels of cultural dynamics and the six organizational characteristics.
In order to achieve the desired situation, hierarchical hierarchy modulation through agility and outsourcing, the continuation of teamwork conditions, with the consolidation of participatory actions and more emphasis on two development-oriented culture and market, i.e. promoting innovation and creativity and focusing on missions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OCAI(Organizational Culture Assessment Instrument)
  • cultural dynamics
  • competitive values framework Organizational Culture
  • irib