نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه

2 استاد مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 مدیر کل- صداوسیما

چکیده

نظارت و کنترل یکی از ارکان اصلی مدیریت در هر سازمانی است. در سازمان های رسانه ای به ویژه سازمان صدا و سیما، به دلیل ضریب نفوذ بالا، گستره پخش و نقش مهمی که رسانه ملی بر اقشار جامعه دارد نظارت مستمر و پایش نظام مند برنامه ها و به ویژه بخش های خبری در جهت بررسی میزان انطباق و انحراف از اهداف کلان ملی و چشم انداز سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله کیفیت و کاستی های نظارت و ارزیابی اخبار صداوسیما را بررسی و تلاش می کند راهکاری برای بهبود شیوه های نظارتی بر اخبار ارائه کند.با توجه به اهمیت موضوع، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با یازده نفر از خبرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند از میان مدیران، سردبیران و پژوهشگران صداوسیما و متخصصان حوزه نظارت و ارزیابی انتخاب شدند مصاحبه و نتایج زیر حاصل شد: تهیه سیاست‌گذاری‌ها و شاخص‌های نظارتی مدون، توجه ویژه به چگونگی انتخاب دبیران و ناظران خبر، آموزش مستمر شاخص‌های نظارتی به نیروهای تولیدی و نظارتی، آموزش زبان فارسی به لحاظ ساختاری و محتوایی، ورود نظارت از حوزه ستاد به صف، ارتقای کیفیت کنداکتورهای خبری باتوجه به شاخص‌های نظارت و ارزیابی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The experts point of view about optimum monitoring and evaluation in IRIB news

نویسندگان [English]

 • latifeh goodarzi 1
 • aliakbar farhangi 2
 • akbar nasrollahi 3

1 Phd Student of Media Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch

2 Faculty member of ISLAMIC Azad University, Science and Research Branch- Director of Media Management Group

3 Faculty member of Tehran North Islamic Azad University - Communication Science Department

چکیده [English]

Monitoring and controlling is one of th main pillars of management in any organizations. In media organizations especially IRIB due to its high penetration rate, the range of broadcasting, and its important role in society, continues and systematic monitoring of programs and news sections has vital importance to assess the degree of adaptations and diversion of national goals.
This article examines the quality and shortcoming of news monitoring and evaluation and tries to propose a strategy to improve the news monitoring methods. According to the importance of the subject, the 11 experts (managers, head editors, IRIB researchers, monitoring and evaluating experts) were selected by using purposeful sampeling and deep interview were conducted. The results are as follows:
Preparing policymaking and monitoring indicators, special attention to how news editors and observers are selected, continuous training on monitoring indicators for production and monitoring forces, teaching Persian language in terms of structure and content, log supervision in to news editorial, improving the quality of news sectins according to monitoring and evaluation indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • news
 • policymaking
 • monitoring indicators
 • news broadcasting table
 • news editors & observors
 1.   آبگون صاف، رضا (1386). بررسی فرایند نظارت و ارزیابی در ساخت و تولید فیلم های الف ویژه معاونت سیما و نظارت و ارزیابی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده صدا و سیما
 2. اداره کل طرح و برنامه معاونت سیما، (1383). دستورالعمل تولید و پخش در سیما، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
 3. خاجی، محمد(1393). دلایل ناکارآمدی سیستم نظارتی صداوسیما(آسیب شناسی عملکرد صداوسیما): بازیابیشده20/2/1397از:

http://ayaronline.ir/1393/10/102244.html

 1. خدمتی، ابوطالب(1376). نظارت و بازرسی در اسلام، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور. تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
 2. خنجری، عین الله (1380). فناوری اطلاعات و نظارت و ارزیابی در سازمان صدا و سیما،شماره 28، فصلنامه پژوهش و سنجش.
 3. خیامی، عیدالکریم(1394)خطمشیگذاریعمومیوسیاستهاینظارتبربرنامههایصداوسیما بازیابی شده 20/2/1397از:

http://dpp.irib.ir/article/213218407                        

 1. ساداتی، سیدنصرالله(1389). تبیین نقش نظارتی رسانه ها با تاکید بر نقش رسانه ملی، علوم اجتماعی:مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 19
 2. ساسان گهر، پرویز و ایران نژادپاریزی، مهدی (1373). سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، تهران: بانک مرکزی
 3. سیاست های عمومی و برنامه سازی مرکز طرح و برنامه ریزی، (1385).سیاست ها و ضوابط طراحی صحنه و دکور، پوشش و حجاب، گریم و آرایش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
 4. صادقی، حسین (1386). قانون اساسی، انتشارات حقوق اسلامی، چاپ سوم.
 5. طرهانی، فرزاد (1389). راهبردها و الگوهای نظارت و ارزیابی، (چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران)
 6. عصام، معصومه (1386). ارزشیابی برنامه ها در حین تولید. فصلنامه پژوهش وسنجش، شماره28، سال هشتم.
 7. فرهنگ عربی به عربی المنجد، (1994). چاپ سوم، بیروت: دارالمشرق.
 8. فرهنگ عربی به عربی المعجم الوسیط، (1994). جلد دوم، چاپ دوم، بیروت: احیاءالتراث العربی،.
 9. قاضی زاده، علی اکبر (1380). نظارت چشم سوم رسانه،شماره 28، سال هشتم، فصلنامه پژوهش و سنجش.
 10. قنبری، راحله (1391). جایگاه مخاطب در سیاست گذاری خبری، فصلنامه رسانه. شماره 1، سال بیست وسوم.
 11. مبانی نظری نظارت، (1375). شماره8، سال سوم، فصلنامه دانش حسابرسی.

18. مرکز طرح و برنامه ریزی معاونت تحقیقات و برنامه ریزی، (1384). اهداف، محورها، اولویت ها و سیاست های تولید، تامین و پخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی.

19. معاونت استان ها اداره کل سیما واحد نظارت و ارزیابی، (1389). معیارها و شاخص های ارزیابی فنی و هنری تولیدات نمایشی، شیوه نامه و فرم ارزیابی برنامه های مراکز به تفکیک ساختار، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی.

20. معاونت و برنامه ریزی و نظارت، (1389). شش استراتژی عمده رسانه ملی در پنج سال آتی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی.

21. موسی خانی، محمد (1385). نظارت و کنترل با کدام رویکرد؟ روندگرایی یا نتیجه گرایی، مجموعه مالات نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی

 1. نصراللهی، اکبر (1394). مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه های حرفه ای، تهران: انتشارات همشهری.
 2. نصراللهی، اکبر (1391). نظارت و ارزیابی و شاخص های آن در مطبوعات، جامعه فرهنگ و رسانه. شماره3، دوره اول.

24. نصراللهی، اکبر (1390). نظارت و ارزیابی و شاخص های آن در اخبار و برنامه های سیاسی،شماره1، دوره اول، تحلیل پیام.

25. نصراللهی، اکبر (1390). نظارت رکن پنجم مدیریت، معیارها و مدل انطباق یا انحراف برنامه های خبری و سیاسی سازمان صدا و سیما،شماره 4، سال اول، فصلنامه فرهنگ ارتباطات.

Altay, i. (2015), daily sabah, turkey.26

27-Radio and Television Broadcasting in the Czech  Republic (2010بازیابیشدهاز) :http://www.czech.cz/en/Life-Work/How-things-work-here/Law/Media-supervision

28.Mustafa Onen s. (2010), TODAIEs Review Of Publice Administration, Volume 4. No3

29-Saliba, Issam (2017)Egypt: New Council to Regulate and Supervise Media Outletsبازیابی شده از:http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/egypt-new-council-to-regulate-and-supervise-media-outlets/