نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جمعیت و سلامت، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

2 معاون پژوهشی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله با هدف واکاوی دیدگاه نوجوانان از تاثیرات درون روانی مواجهه با محتویات خارج عرف جنسی در اینترنت نگارش شده است. به این منظور، تعداد 54 مصاحبه عمقی با دانش‌آموز سنین 18-15 ساله در شهر تهران (25 دختر ، 29 پسر) در خرداد 1395 انجام شد. مصاحبه های عمیق با رویکرد تحلیل محتوای موضوعی از نوع استقرایی تحلیل شدند. این تحقیق نشان داد که مواجهه با محتوای فوق تاثیرات مهم روانشناختی شامل شناختی، روانی و عاطفی دارد. تاثیرات فوق به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: 1. افت تحصیلی، 2. آسیب شدید روانشناختی بخصوص دردختران(شامل افسردگی و خودکشی)، 3. تحریک و تهییج جنسی ، 4. بلوغ زودرس و 5. افزایش استرس های روحی. تنها اثر مثبت این مواجهه نیز افزایش معلومات جنسی نام اشاره شد. بنابراین سیاستگذاران سلامت نوجوانان ضروری است که به تغییرات اجتماعی در عصر تکنولوژی ارتباطات شامل دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در سنین کودکی و نوجوانی و اثرات روانی و آسیبهای مربوط به آن توجه جدی کنند و مداخلات مناسب طراحی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exposure to sexual explicit materials in internet and cyberspace and its intra-psychic influences on adolescents in Tehran; A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Farideh Khalajabadi Farahani 1
  • Farideh Khalajabadi Farahani 2

1 National Population Studies & Comprehensive Management institute

2 Faculty member of Family Research Centre

چکیده [English]

This paper aims to explore the perspectives of adolescents towards the intra-psychic influences of exposure to sexually explicit materials on adolescents. Fifty four in depth interviews were conducted with male and female students aged 15-18 years in the city of Tehran (25 females and 29 males) in May 2016 using purposive sampling method. This study showed that such exposure has important intra-psychic influences on adolescents such as cognitive, psychological and emotional. These influences comprise of: 1. Educational failure, 2. severe psychological vulnerability especially among females (depression and suicide), 3. Sexual excitement and stimulation, 4. Early puberty, and , 5. Increased psychological stress. The only positive influence of such exposure reported by respondents was enhancement of sexual knowledge. Policymakers of adolescent health need to consider social changes in the era of communication technology including access of children and young adolescents to internet and its potential psychological harms to develop appropriate interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • internet
  • sexual material
  • psychological influences
  • adolescents
  • Tehran
 
ابراهیمی،, ق., و همکاران. (1390). بررسی جامعه شناختی میزان اعتیاد به اینترنت و همبسته های اجتماعی آن( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بابل. مجموعه مقالات برگزیده همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی نوپدید. , دفتر تحقیقات کاربردی و معاونت اجتماعی نیروی اننتظامی استان مازندران.
آذرنیا،, ر. (1383). بررسی نحوۀ کاربرد اینترنت نزد جوانان مشهد مشهد.
باجلان،, م., ،ط،کمالی‌خواه،, پرهوده،, م., و اصلی‌خالان،, ی. (1395, 4-5 آبان 1395). تبیین تجربیات استفاده از شبکه های مجازی در ابعاد سلامت نوجوانان: یک مطالعه کیفی، همایش فرصت ها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران، دانشکده بهزیستی.
زنجانی‌زاده،, ه., و محمدی‌جوادی, ع. (1384). بررسی تاثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد در سال 1382-83. جامعه شناسی ایران, 6(2), 146-121.
جعفری،, ع. و  شهابی،, س. (1395). بررسی رابطه سوء استفاده از شبکه های مجازی با گرایش به آسیبهای اجتماعی در بین جوانان شهر اردبیل ، فرصتها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت  تهران
حسن‌زاده‌ کریمی، ح، کریمی،ا. (1395, 4-5 ابان 1395). بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی (موبایلی) در بین جوانان: مطالعه موردی استان کردستان. همایش فرصتها و چالش های فضای مجازی تهران، دانشکده علوم توانبخشی.
حیدری،, ح. (1395, 4-5 آبان 1395). بررسی و مقایسه رابطه بین مولفه های سلامت روان با فضای مجازی در بین دانش آموزان ، همایش فرصت ها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران، دانشکده بهزیستی.
خبرگزاری‌ایسنا. (1384). آمار سازمان ملی جوانان از میزان دسترسی به اینترنت  http://itanalyze.com/post/
خبرگزاری‌مهر. (1396). ایران در جایگاه ۱۰۳ کشورهای جهان در زمینه دسترسی به اینترنت https://www.mehrnews.com/news/3991742/
خلج آبادی فراهانی ، فریده (1398) مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی (پورنوگرافی) در اینترنت و فضای مجازی و تاثیر آن بر رفتارجنسی و روابط بین فردی نوجوانان در تهران، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 15، دوره 1، صص: 153-127.
خلج آبادی فراهانی، فریده، (1394) گزارش نهایی طرح " دیدگاه و تجربیات دختران و پسران 18-15 ساله از نقش اینترنت و فضای مجازی در شکل‌گیری هنجار، نگرش و رفتارهای پرخطر مربوط به سلامت باروری وجنسی در شهر تهران"، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
رازقی،, ن., و  م صفاری‌بادی،. (1394). شبکه های اجتماعی مجازی: تهدید یا فرصت. فرصتها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران
روحانی،, ف., و تاری،, س. (1390). بررسی میزان اعتباد به اینترنت و رابطه آن با انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علون تربیتی, 2, 19-34.
غلامعلیان،, س.,  نادی،, م. (1383). بررسی انزوای اجتماعی کاربران اینترنت شهر اصفهان  همایش کشوری اوقات فراغت شاهرود.
محمدپور, ا. (1392). تجربه ی نوسازی ، مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه ی زمینه ای. تهران: جامعه شناسان
هاشمی‌زاده،, و., خمیس‌آبادی،, م., و مرآتی،, ع. (1391). بررسی آسیبهای حضور در محیط مجازی برای دختران. مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید., تهران.
یاسمی‌نژاد،, ع., آزادی،, ا., و امویی،, م. (1390). فضای مجازی ، امنیت اجتماعی ، راهبردها و استراتژی ها. همایش ملی صنایع فرهنگی ، نقش آن در توسعه پایدار, کرمانشاه.
Ahmadabadi Z., Panaghi, L., Madanipour, A., Sedaghat A., Tira, M., Kamrava, s., & Gh., M. (2015). Cultural Scripts, Reasons for having sex and regret: A Study of Male and Female University Students. Sexuality & Culture. doi:10.1007/s12119-015-9277-2
Alexy, E.M., Burgess, A. W. & Prentky,R.A. (2009). Pornography use as a risk maker for an aggressive pattern of behavior among sexually reactive children and adolescents. journal of the American Psychiatric Nurses Association, 42, 442-453.
Brown J.D, Halpern C.T., & K.L., L. E. (2005). Mass media as a sexual super peer for early maturing girls. Journal of Adolescent Health, 36, 420-427.
Brown, J. (2002). Mass media influences on sexuality. Journal of Sex Research, 39(1), 42-45.
Escobar-Chaves, S. L., Tortolero, S. R., Markham, C. M., Low, B. J., Eitel, P., & Thickstun, P. (2005). Impact of the Media on adolescent Sexual Attitudes and Behaviors,. Pediatrics 116, 303-326.
Grondelski, J.M., (2012) Pornography, Masturbation and the Confessor, Homiletic & Pastoral Review Magazine, URL: https://www.hprweb.com/2012/11/pornography-masturbation-and-the-confessor/
Gruber, E. (2000). Adolescent sexuality and the media  a review of current knowledge and implication. Western Journal of Medicine, 210-214.
Hallfors, D., Waller, M., Ford, C., Halpern, C., Brodish, P., & Iritani, B. (2004). Adolescent depression and suicide risk: association with sex and drug behavior. American Journal of Preventive Medicine, 27(3), 224-231.
Hedayati Moghaddam MR., Eftekharzadeh Mashhadi  I., Fathimoghadam F., & Pourafzali SJ. (2015). Sexual and Reproductive Behaviors among Undergraduate University Students in Mashahd, a City in Northeast of Iran. J Reprod Infertil, 16(1), 43-48.
Huston, A., Wartella, E., &Donnerstein, E. (1998). Measuring the effects of sexual content in the media: a report to the Kaiser Family Foundation. . Retrieved from Menlo Park, CA: Available at: www.kff.org/entmedia/loader.cfm?url=/commonspot/
Kaiser Family Foundation/Seventeen Magazin. (2004). Sex smarts: Brith control and protection. Menlo Park, CA: Kaiser Family Foundation.
Khalajabadi Farahani F., Akhondi, M., Azin, A., & Shirzad M. (2014). HIV Risk- perception and sexual risk-taking behaviors among male college-students in Tehran, . Avicenna Research Institute (Unpublished Report) (In press). 
Khalajabadi Farahani, F. (2008). Sexual Norms, Attitude and Conduct among female college students in Tehran. (PhD Thesis PhD Thesis), London School of Hygiene and Tropical Medicine Retrieved from http://researchonline.lshtm.ac.uk/682381/
Khalajabadi Farahani, F., & Cleland, J. (2015). Perceived norms of premarital heterosexual relationships and sexuality among female college students in Tehran. Culture, Health & Sexuality, 1-18. doi:10.1080/13691058.2014.990515
Kosunen, E., Kaltiala-Heino, R., Rimpela, M., & Laippala, P. (2003). Risk-taking sexual  behaviour  and  self-reported  depression  in  middle  adoles-cence—a school-based survey. 29:337–344. Child Care Health Dev., 29, 337-344.
Lofgren-Martenson, L., & Mansson, S. M. (2009). Lust, Love and life: A qualitative study of Swedish adolescents' perceptions and experiences with Pornography. Journal of Sex Research. doi:10.1080/00224490903151374
Mohammadi, M. R., Mohammad, K., Khalajabadi Farahani, F., & et.al. (2006). Reproductive knowledge, attitude and behaviour of adolescent males in Tehran. International Family Planning Perspective., 32, 35-44.
Newman, L. (2000). Social Research Approaches. London: Allyn & Bacon.
Orr, D., Beiter, M., & Ingersoll, G. (1991). Premature sexual activity as an indicator of psychosocial risk. Pediatrics, 87, 141-147.
Owens, E.W., Behun, R.J., Manning, J.C., Reid, R.C. (2012) The impact of internet pornography on adolescents: A review of the research, Sexual Addiction & Compulsivity, 19: 99-122.
Romer, D. (2010). Adolescent risk taking, impulsivity, and brain development: Implicatons for prevention. Development Psychobiology, 52, 263-276.
Taleghani, F., Merghati-Khoie, E., Noroozi, M., & Tavakoli, M., Gholami, A., (2017). The Role of Mass Media in Iranian Youth's Premarital Sexual Relationships: A Qualitative Studies. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 5(1), 91-98.
Todd G. Morrison, Shannon R. Ellis, Melanie A. Morrison, Anomi Bearden, and Rebecca L. Harriman,(2006) “Exposure to Sexually Explicit Material and Variations in Body Esteem, Genital Attitudes, and Sexual Esteem Among a Sample of Canadian Men,” The Journal of Men’s Studies 14: 209-22 (216-7).
Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas,D., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., & Kafetzis, D., (2009). Adolescent pornographic Internet site use: A multivariate regression analysis of the predictive factors of use and psychosocial implications.CyberPsychology and Behavior, 12, 545-550.
Vakilian, K., Mousavi, S. A., & Keramat, A. (2014). Estimation of sexual behavior in the 18-24 years old Iranian youth based on a crosswise model study. BMC Research Note, 7-28.
Ybarra, M.L, Mitchell, K.J., Hamburger, M., Diener-West, M., & Leaf,P.J.(2011). X-rated material and perpetration of sexually aggressive behavior among children and adolescents:Is there a lonk? Aggressive Behavior, 37: 1-18.
 
ابراهیمی،, ق., و همکاران. (1390). بررسی جامعه شناختی میزان اعتیاد به اینترنت و همبسته های اجتماعی آن( مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بابل. مجموعه مقالات برگزیده همایش منطقه ای آسیب های اجتماعی نوپدید. , دفتر تحقیقات کاربردی و معاونت اجتماعی نیروی اننتظامی استان مازندران.
آذرنیا،, ر. (1383). بررسی نحوۀ کاربرد اینترنت نزد جوانان مشهد مشهد.
باجلان،, م., ،ط،کمالی‌خواه،, پرهوده،, م., و اصلی‌خالان،, ی. (1395, 4-5 آبان 1395). تبیین تجربیات استفاده از شبکه های مجازی در ابعاد سلامت نوجوانان: یک مطالعه کیفی، همایش فرصت ها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران، دانشکده بهزیستی.
زنجانی‌زاده،, ه., و محمدی‌جوادی, ع. (1384). بررسی تاثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد در سال 1382-83. جامعه شناسی ایران, 6(2), 146-121.
جعفری،, ع. و  شهابی،, س. (1395). بررسی رابطه سوء استفاده از شبکه های مجازی با گرایش به آسیبهای اجتماعی در بین جوانان شهر اردبیل ، فرصتها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت  تهران
حسن‌زاده‌ کریمی، ح، کریمی،ا. (1395, 4-5 ابان 1395). بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی (موبایلی) در بین جوانان: مطالعه موردی استان کردستان. همایش فرصتها و چالش های فضای مجازی تهران، دانشکده علوم توانبخشی.
حیدری،, ح. (1395, 4-5 آبان 1395). بررسی و مقایسه رابطه بین مولفه های سلامت روان با فضای مجازی در بین دانش آموزان ، همایش فرصت ها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران، دانشکده بهزیستی.
خبرگزاری‌ایسنا. (1384). آمار سازمان ملی جوانان از میزان دسترسی به اینترنت  http://itanalyze.com/post/
خبرگزاری‌مهر. (1396). ایران در جایگاه ۱۰۳ کشورهای جهان در زمینه دسترسی به اینترنت https://www.mehrnews.com/news/3991742/
خلج آبادی فراهانی ، فریده (1398) مواجهه با محتوای خارج عرف جنسی (پورنوگرافی) در اینترنت و فضای مجازی و تاثیر آن بر رفتارجنسی و روابط بین فردی نوجوانان در تهران، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 15، دوره 1، صص: 153-127.
خلج آبادی فراهانی، فریده، (1394) گزارش نهایی طرح " دیدگاه و تجربیات دختران و پسران 18-15 ساله از نقش اینترنت و فضای مجازی در شکل‌گیری هنجار، نگرش و رفتارهای پرخطر مربوط به سلامت باروری وجنسی در شهر تهران"، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
رازقی،, ن., و  م صفاری‌بادی،. (1394). شبکه های اجتماعی مجازی: تهدید یا فرصت. فرصتها و چالشهای فضای مجازی با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت تهران
روحانی،, ف., و تاری،, س. (1390). بررسی میزان اعتباد به اینترنت و رابطه آن با انگیزه تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علون تربیتی, 2, 19-34.
غلامعلیان،, س.,  نادی،, م. (1383). بررسی انزوای اجتماعی کاربران اینترنت شهر اصفهان  همایش کشوری اوقات فراغت شاهرود.
محمدپور, ا. (1392). تجربه ی نوسازی ، مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه ی زمینه ای. تهران: جامعه شناسان
هاشمی‌زاده،, و., خمیس‌آبادی،, م., و مرآتی،, ع. (1391). بررسی آسیبهای حضور در محیط مجازی برای دختران. مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید., تهران.
یاسمی‌نژاد،, ع., آزادی،, ا., و امویی،, م. (1390). فضای مجازی ، امنیت اجتماعی ، راهبردها و استراتژی ها. همایش ملی صنایع فرهنگی ، نقش آن در توسعه پایدار, کرمانشاه.