نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، دانشکده ارتباطات و رسانه

چکیده

گرچه مطالعات مربوط به انتخابات سیاسی اغلب در قلمرو‌هایی جز روان‌شناسی انجام می‌شود، با این همه، متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش‌های منتهی به رفتار رای‌دهی در انتخابات سیاسی در حوزه روان‌شناسی اجتماعی ریشه دارد. در این انتخابات، مبلغان می‌کوشند با طرح استدلال‌هایی رای‌دهندگان را متقاعدکنند نامزد معرفی شده، بهترین گزینه است. رای‌دهندگان، اما با تکیه به استدلال‌هاییتغییر نگرش می‌دهند که با هدف آنان از مشارکت سیاسی همسو باشد. از این رو، استدلال­های متقاعدکننده در تبلیغات سیاسی باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انتخابات باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش‌‌ها، و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت رای‌دهندگان را تعیین می‌کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری‌های استدلالی رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری، بر پایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته‌بندی، و هر دسته نام‌گذاری شدند: سوگیری‌های روشنفکران، متعهدان، معیشتی، و هواداری. پژوهش حاضر، با هدف تأیید تجربی مدل، ابتدا از راه مصاحبه با 152 شرکت‌کننده، سوگیری‌های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک چندارزشی نشان داد، سوگیری‌های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات سیاسی، با استفاده از این مدل می‌توان پیام‌های درخوری برای گروه‌های مختلف رای‌دهنده طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت سیاسی مردم را افزایش داد. همچنین، با استفاده از این مدل می‌توان به تحلیل تبلیغ نامزدها در انتخابات پرداخت. ادامه مطالعه درباره امتیازها و کاستی‌های مدل توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding Voting Behavior: Introducing Involvement-Argument Model for political Voting in presidential Elections

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Hakimara

department of communication and Media, IRIB university, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Although studied on political elections are usually done in fields other than Psychology, variables effecting on attitudes and voting behavior are in fact considered to be psychological and hence to be in studied in social psychology. In presidential election, campaigners as advertisers, try to bring up the best possible arguments in order to convince voters that the nominee in question is the best possible choice. Voters, though, get persuaded by the arguments accorded to their own objectives of political participation. These arguments are affected and categorized by their level (high/low) and the kinds orientations of involvement; Outcome Relevant Involvement (ORI) and Value Relevant Involvement (VRI), which in turn constitute the elemments of the Involvement- Argument Model (IAM); Elicits, Devoted, Welfare-seeking, and Fandom. This research is aimed to experimentally verify the model. 152 participants were interviewed in order to find out their argument orientations. Then their level of involvement and it’s kinds were measured using two different scales. A Multinomial Logistic Regression Analysis of dates showed Arguments brought out by would be voters were related to their level and the kind of Involvement with the presidential election outcome. The Model can be used for tailoring political massages released for public. Future studies are strongly suggested

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voting behavior
  • Political election
  • presidential election
  • Political Advertising
  • Outcome relevant Involvement
  • Value relevant Involvement
اسمیت، فلیپ دانیل.(2009) درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. ترجمه حسن پویان. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1387.
بارون، رابرت. و دان بیرن (2006). روان‌شناسی اجتماعی. ویراست یازده. ترجمه یوسف کریمی. تهران. نشر روان. 1394.
برک، لورا (2001). روان‌شناسی رشد (جلد 2). ترجمه سیدمحمدی, (1384)، تهران، ارسباران.
حکیم‏آرا، محمدعلی (1388) روان‏شناسی رسانه، ویراست دوم، تهران: دانشکده صدا و سیما.
حکیم‏آرا، محمدعلی (1392) ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، تهران: سمت.
حکیم‌آرا، محمدعلی (1394). الگوی روان‌شناختی استدلال‌های نگرشی رای‌دهندگان در انتخابات سیاسی بر پایه مفهوم درگیری. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی بالینی. سال ششم، شماره 21. زمستان 94. صص 113-96.
شکریان، ایرج. (1387). نگاهی به تاریخچه مجلس در ایران. ماهنامه شاهد جوان، شماره 345. اردیبهشت ماه.
عبدالمطلب، عبدالله (1388). سیری در نظریه‌های رفتار رای‌دهی. فصلنامه خط اول. سال سوم، شماره 8، تابستان 1388. صص87-104.
 Baron, R. A. & Byrne, D. (2006). Social Psychology. 11th.ed. Allyn and Bacon. Boston.
Brennan L & Mavondo F (2000). Involvement: an unfinished story? Proceedings of the ANZMAC Conference, Gold Cost.
Cho, H., & Boster, F. J. (2005). Development and validation of value-, outcome-, and impression-relevantinvolvement scales. Communication Research, 32, 235–264. Dillard, J. P., Anderson, J. W., ...
Eagly, A. H. and Chaiken, S. (1993) The psychology of attitudes Harcourt Brace Jovanovich New York.
Higgins, E Tony. And Kruglansky, Arie E. Social Psychology, Hand book of Basic Principle. The Guilford Press. N.Y. 1996.
Johnson, B. T. and Eagly, A. H. (1990) Involvement and persuasion: Types, traditions, and the evidence. Psychological Bulletin 107 , pp. 375-384.
Johnson, B.T., & Eagly, A.H., (1989). Effects of involvement on persuasion: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 106(2), 290-314.
Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24, 163-204.
Kohlberg L., Charles Levine, Alexandra Hewer. (1983). Moral stages : a current formulation and a response to critics. Basel ; New York : Karger.
Krugman, Herbert E. (1965), "The Impact of Television Advertising: Learning Without Involvement," Public Opinion Quarterly, 29 (Fall), 349-356.
Laurent, Gilles and Jean-Noel Kapferer (1985), "Measuring Consumer Involvement Profiles," Journal of Marketing Research, 22 (February), 41-53.
Lowry, Paul Benjamin, Gregory D. Moody, Anthony Vance, Matt Jensen, Jeffrey L. Jenkins, and Taylor Wells (2012). “Using an elaboration likelihood approach to better understand the persuasiveness of website privacy assurance cues for online consumers,” Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 63(4), pp. 755-766 (DOI: 10.1002/asi.21705).
Perloff, R. M. (2003) The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the 21stcentury 2nd, Lawrence Erlbaum Associates, Inc , Mahwah, NJ
Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1981). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Dubuque, Iowa: Brown.
Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. New York: Springer-Verlag.
Petty, R. E. & Priester, J. R. & Brinol, P. (2002). Mass media attitude change: Implications of the Elaboration Likelihood Model of persuasion. In J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media effects: Advances in theory and research (pp. 155-198). Mahwan, N.J. Lawrance Erlbaum.
Petty, R. E., and Wegener, D. T. "Attitude Change: Multiple Roles for Persuasion Variables," in The Handbook of Social Psychology, D. T. Gilbert, S. T. Fiske, and G. Lindzey (eds.), New York: McGraw-Hill, 1998, pp. 323-390.
Petty, R. E., Cacioppo, J. T., & Schumann, D. (1983). Central and peripheral routes to advertising effectiveness: The moderating role of involvement. Journal of Consumer Research, 10, 135-146.
Petty, R.E., & Cacioppo, J.T., (1990). Involvement and persuasion: Tradition versus integration. Psychological Bulletin, 107(3), 367-374.
Petty, Wheeler and Tormala. Persuasion and Attitude Change, (T. Mellon & M.J. Lerner  (Eds) (2003). Handbook of Psychology and Sosial Psychology (pp. 353- 382) Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.  
Rodgers, William C. and  Kenneth C. Schneider ( 1993). An empirical evaluation of the kapferer-laurent consumer involvement profile scale. Psychology and Marketing, Vol 10 Issue 4
Rokeach, Milton. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.
Sherif, C. W. , Sherif, M. and Nebergall, R. E. (1965) Attitude and attitude change: The social judgment-involvement approach Saunders , Philadelphia
Sherif, Carolyn W. (1973). Social distance as categorization of intergroup interaction.  Journal of Personality and Social Psychology, Vol 25(3), Mar 1973, 327-334.http://dx.doi.org/10.1037/h0034232
Sherif, Carolyn. Attitude and Attitude Change; the social jugment-involovement approach. Philadelphia: Saunders. 1965
Sherif, M. and Cantril, H. (1948). "The Psychology of Attitudes: II." Psychological Review, 53: 1-24
Sherif, M. and Cantril, H. (1947) The psychology of ego-involvements: Social attitudes and identifications Wiley , New York
Tewksbury, D. Differences in How we watch the News. Communication Research, Vol. 26 No. 1, Feb. 1999. pp.4-29. Sage publication, Ins. (1999).
Vaughn, Richard (1986). “How Advertsing Works: A Planning Model Revisted,” Journal of Advertising Research 26:1 (February-March), 57-66.
Zaichkowsky, Judith Lynne (1985), "Measuring the Involvement Construct," Journal of Consumer Research, 12 (December), 341-352.