نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشتة علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

در این تحقیق، که به تحلیل روابط تعداد 1081 گره و 32340 پیوند انتخاب‌شده از میان 49212 گره و 163169 پیوند نمونه‌برداری‌شده با روش نمونه‌گیری گلولة برفی جامع خوشه‌ای از کاربران ایرانی خوشة ادبیات شبکة اجتماعی آنلاین فیس‌بوک و با استفاده از سنجش‌ها و فرمول‌های تحلیل شبکة اجتماعی پرداخته است، علاوه‌بر تعیین کاربران و پیوندهای اصلی اثرگذار در این حوزه، گراف روابط آن‌ها رسم و سنجه‌های مرکزیت درجه‌ای، مرکزیت بینیت، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت ویژه‌بردار، تراکم، قطر، فاصلة ژئودسیک میانگین، و ضریب خوشه‌بندی محاسبه شده است.
این پژوهش، که در زمستان 1390 انجام و در فروردین 1391 نگاشته شد، نخستین تحقیقی بود که در ایران با روش تحلیل شبکه های اجتماعی، به تحلیل شبکه اجتماعی آنلاین فیس بوک پرداخت، و همچنین نخستین پژوهش با روش تحلیل شبکه  اجتماعی بود که روابط شبکه ای با بیش از 150 هزار پیوند را تحلیل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the Effectiveness Potential of ‘Network Leaders’ and the Positions occupied by them in Facebook Online Social Network

نویسنده [English]

  • Milad Mir Mohammad Sadeghi

M.A. in Social Communication Science, Islamic Azad University, Tehran Central Branch

چکیده [English]

This research examined literary information flow among 1081 nodes and 32340 ties selected from 49212 nodes and 163169 ties sampled using cluster comprehensive snowball sampling method among Persian users of Facebook online social network and utilized measurements and formulas of social network analysis (SNA). In addition, it specified major influential users and ties, and visualized the network relations graph and measured degree centrality, betweenness centrality, closeness centrality, eigenvector centrality, density, diameter, average geodesic distance, page rank, and clustering coefficient.
This study was carried out in winter of 2012 and was composed in April of 2012. It was the first study on this field in Iran that made use of social network analysis method in Facebook online social network; also it was the first research using social network analysis method to analyze more than 150000 ties in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network
  • node
  • tie
  • social network
  • social network analysis
  • centrality measures
  • clustering coefficient