نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة صدا و سیما

2 کارشناس ارشد تهیه‌‌‌‌‌‌کنندگی

چکیده

استفاده از نرم‌افزارهای صوتی، به‌منزلة یکی از عوامل تأثیرگذار در کیفیت برنامه‌سازی، با ایجاد بهبود در کیفیت برنامه‌ها، تأثیر برنامه‌ها را در مخاطبان دوچندان کرده و با ایجاد صحنه‌های صوتی، تأثیر شگرفی در آن‌ها داشته و موجب افزایش بهره‌وری برنامه‌سازان در نتیجة حضور نرم‌افزارهای نوئندو و آدوب آوُدیشین شده است.
هدف کلی در این پژوهش بررسی تأثیرات استفاده از نرم‌افزارهای صوتی در محیط سازمانی رادیو است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه در بین 135 نفر از برنامه‌سازان مراکز صدا و سیمای منطقة شمال ‌غرب، شامل مراکز اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، و زنجان انجام گرفته است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان‌دهندة وجود رابطة معنادار بین متغیرهای تأثیرات استفاده از نرم‌افزارهای صوتی و قلمروهای محیط رادیویی در ارتباط با شکل و محتوای برنامه‌های رادیویی برنامه‌‌سازان بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Research on the Usage of Audio Software by Program Producers and its Cultural, Economical and Social Consequences

نویسندگان [English]

  • Vida Hamraz 1
  • Jafar Asadi 2

1 Assistant Professor, IRIB University

2 M.A. of Radio Producing

چکیده [English]

The use of Audio Software as effective element on the quality of programming has doubled and creating an audio scene, they can have dramatic effects. Nuendo and Adobe Audition software to create audio sceneries of virtual for listeners and viewers And create psychological effects of arbitrary in contacts and to provide powerful environment for recording, editing and mixing digital sound.
The main goal of this research is the study of usage effects of audio software on form and content of radio programs by program-makers. The survey method is making use of questionnaire application among some 135 person from the IRIB producers northwest: IRIB center in Ardabil, West Azarbaijan and Zanjan. The results of hypothesis testing using Pearson correlation test shows there is a significant relationship between variables indicative of the effects of using audio software with the territories of radio ambient in relation to form and content of radio programs by program-makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audio software
  • radio
  • form and content
  • program-makers