نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه تهران

چکیده

مقالة حاضر تأثیر تلفن ‌همراه را در ارتباطات ‌میان‌فردی جوانان (با مطالعة دانشجویان دانشگاه‌های تهران) مورد مطالعه قرار می‌دهد. درواقع این تحقیق قصد دارد تا مشخص کند که آیا عمق و گسترة ارتباطات ‌میان‌فردی به وسیلة تلفن ‌همراه تغییری یافته ‌است یا خیر؟
در این پژوهش ارتباطات با واسطة تلفن ‌همراه 387 دانشجوی دانشگاه‌های سراسری سطح تهران به روش پیمایش بررسی شده ‌است.
بعد از جمع‌آوری داده‌ها و بررسی آن‌ها، مشخص شد ویژگی‌های شخصی دارندگان تلفن ‌همراه تأثیری در گستره و عمق ارتباطات ‌میان‌فردی آنان ندارد. اما میزان آشنایی آنان با فنّاوری‌های نو (سواد IT) در میزان استفادة آنان از تلفن ‌همراه تأثیر دارد. هم‌چنین نتایج این پیمایش نشان داد که میزان استفاده از تلفن ‌همراه در گستره و عمق ارتباطات ‌میان‌فردی پاسخ‌گویان تأثیرگذار بوده است. البته این تأثیر در گروهی دیده شد که جوانان دانشجو علاوه‌بر ارتباطات چهره‌ به ‌چهره با آنان، ارتباطات موبایل ‌واسط نیز داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mobile Phone and its Effects on Young Students’ Interpersonal Communications (A Study on University Students in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Masoud Kousari 1
  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 2
  • Tahereh Khairkhah 3

1 Associate Professor of Communication, University of Tehran

2 Associate Professor of Sociology, University of Tehran

3 M. A. of Communication, University of Tehran

چکیده [English]

This article studies the mobile phone effects on interpersonal communications of youths (through surveying students of Tehran universities). In fact, this study specifies whether the depth and width of interpersonal communications have been changed through mobile phone or not?
This research has considered mobile phone communications of 387 students of state universities in Tehran through measurement methods.
After gathering and examining data, it was found that personal characteristics of mobile phone owners have no effects on depths and width of interpersonal communications.
But their recognition of modern technologies (IT literacy) has little effect on their usage of mobile phone. The results also showed that the mobile phone use has had effects (although little) on depths and width of interpersonal relationships. Of course, this effect was observed in students who had mobile-mediated communications in addition to face to face communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal communications
  • modern relationship technology
  • mediated communications
  • mobile phone
  • short message system (sms)
  • depth and width of communications
  • teenagers