نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشکده غیر دولتی – غیرانتفاعی رفاه

2 استادیار فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

این مقاله به مطالعه نحوه بازنمایی فرهنگ بدن درمجلات عامه پسند زنان می پردازد.در بحثبدن و چگونگی مدیریت آن نقش محوری رسانه‌ها در گسترش توجه و علاقه مردم به بدن‌های‌شان قابل‌توجه است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ بدن و نحوه‌ی بازنمایی فرهنگ بدن در مجلات عامه‌پسند زنان است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی شماره‌های سال ۱۳۹۳ مجله زندگی ایده آل به روش تحلیل محتوا بررسی شدند. یافته‌های تحقیق نشان داد که فرهنگ بدن دارای چهار بُعد «خودآرایی و تزئین، خودمراقبتی یا کنترل بدن، بدن فناورانه و بدن سرمایه‌ای» است که از میان آنها
«بُعد خودمراقبتی و کنترل بدن» از بیشترین حجم و فراوانی مطالب برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Body culture" representation in women popular magazines"

نویسندگان [English]

 • rozita ezati qadi 1
 • nader jafary haftkhani 2

1 Master of Cultural Studies, Non-Profit - Nonprofit Faculty of Welfare

2 Assistant Professor of Culture and Communication, Imam Sadegh University

چکیده [English]

Body and how to manage it to one of the major issues in modern society and has become an important social and cultural studies. Given the central role of the media in today's world people are interested in expanding their body is striking in this study is an attempt to represent the culture of women's bodies are examined in popular magazines. The purpose of this research is to identify different dimensions of body culture, and knowledge representation body culture in popular women's magazines. So popular among women's magazines, the largest of the ideal life, and through the various issues of this magazine, using random sampling numbers for 1393 are that the method of content analysis. The study has two main questions: What are the different dimensions of the concept of body culture? And literature in popular women's magazines represent the body's dimensions and elements of culture? The results show that the culture of the body in response to the first question has four dimensions including "self-assembled and decorated, self-care or control body, the body and the body's technological capital" and the eight components of which are linked in response to the second question, "then self and control of the body "and the component" physical and mental health "of the highest volume and frequency of their contents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body culture
 • Representation
 • Popular magazines
 • Cultural study
 1. ادیبی سده، مهـدی(1390).تبیین جامعـه‌شناختی مـدیریت بدن در میان زنان، مطالعاتاجتماعی روان شناختی زنان(29)، 84- 59.
 2. استریناتی، دومینیک.(1380) مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر،تهران: گام نو.
 3. جواهـری، فاطمه(1387). بدن و دلالـت های فرهنگی – اجـتماعی آن، نامه پژوهش فرهنگی، (11)، 80-37 .
 4. دیو رینگ، سایمون(1382).مطالعات فرهنگی(مجموعه مقالات)، ترجمه نیما ملک محمدی وشهریار وقفی پور، تهران: تلخون.
 5. ذکائی، محمد سعید(1386). جامعه‌شناسی جوانان ایران، تهران: نشر آگه.
 6. ذکائی، محمد سعید (1387)، جوانان، بدن و فرهنگ تناسب، فصلمنامه‌ی تحقیقاتفرهنگی،1(1)،141- 117.
 7. ذکایی، محمد سعید؛امن پور، مریم(1392). درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران.تهران:تیسا.
 8. رضائی، احمد(1389). مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در بین دختران دانشگاه مازندران، مطالعات راهبردی زنان، (47)، 170-141.
 9. صادقی،معصومه و همکاران(1388).بررسی همزمانی عوامل خطر بیماری قلبی- عروقی درزنان بالای 19سال مناطق مرکزی ایران،مجله دانشگاه علومپزشکیگیلان،17(16)،67-23.
 10. صمدی،سعید(1388).ورود بازار 2میلیارد دلاری لوازم آرایش ایران، تنگناها، راهکارها،فصلنامه توسعه مهندسی بازار ، فصلنامه مشاوره و آموزش بازاریابی ،3(12)، 28-22.
 11. کمال، کوهی(1390). تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در میان زنان شهر تبریز.پایان نامه دکتری. دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه ادبیات و علومانسانی.
 12. گیدنز، آنتونی، بردسال، کارن(1385).جامعه‌شناسی، ویراست چهارم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نی.
 13. لوبروتون، داوید(1392)، جامعه شناسی بدن، مترجم: ناصر فکوهی،تهران: نشر ثالث.
 14. موحد، مجید و مریم حسینی(1389). مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت چهره در میان دختران جوان، زن وجامعه، 3(2)،38-17.
 15. موسوی  زاده، سید مهدی و همکاران(1388).ارزیابی گرایش  انگیزه های بیماران زن درجراحیهای زیبایی، مجله پژوهشی پژوهنده،14(6)،323-318.
 16. ویمر،راجر،دومینیک،جوزف،آر(1384). تحقیق در رسانه های جمعی. ترجمه‌ی کاوس سید امامی. تهران:سروش.