نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کاربرد تابوهای زبانی در سخنرانی‌ها و مناظره‌های سیاسی و مذهبی در رسانه و مقایسه تنوّع این دو است. داده‌های این پژوهش از طریق تلویزیون و یا آرشیوهای اینترنتی برنامه­های صدا و سیما گردآوری شده و میزان کاربرد تابوهای زبانی و حوزه‌های واژگانی تابوها در گروه سیاسی و مذهبی مورد تجزیه­و­تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد استفاده از تابو در سخنرانی­های تلویزیونی هر دو گروه سیاسی و مذهبی صورت می‌گیرد و هر دو از تابوهای حوزه‌‌ی واژگانی عمومی بیشتر از سایر حوزه‌ها استفاده می­شود. نکته قابل توجه این است که سخنرانان سیاسی در تلویزیون احتیاط بیشتری در کلام خود به‌کار می‌برند، امّا گروه مذهبی استفاده بیشتری از تابوها می‌کنند. بیشترین تابوی به‌کاررفته توسط گروه مذهبی مربوط­به حوزه واژگانی عمومی و حیوانات بوده‌است و کمترین تابوی به‌کار رفته مربوط به حوزه واژگانی روانی-جسمی و خانواده بوده‌است. بیشترین تابوی بکار رفته توسط گروه سیاسی مربوط به حوزه عمومی و کمترین تابو در حوزه جنسی و حیوانات بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Frequency of Taboos in Political and Religious Lectures in Television

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad hoseini masom 1
  • seyede toktam hoseini 2

1 Associate Professor of Linguistics, Payame Noor University

2 M.Sc. in Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

An interesting aspect of sociolinguist investigations is the variation of the codes of conduct that different linguistic communities apply in their use of unfavorable or vulgar words when they talk about certain topics. The present study seeks to compare the usage of verbal taboos in the lectures delivered by political and religious figures. The data were collected from television and internet and the taboos were extracted from the two sets of lectures. The results indicated that both groups made use of taboos in their speeches and in both, the general taboos ranked first in frequency. The significant finding is that political lecturers are more cautious with their words, while their religious counterparts use taboos more freely. In the religious group, general and animal taboos ranked highest and psycho-physical and family taboos ranked lowest. In the political group, however, general taboos ranked highest, and sex and animal taboos ranked lowest

کلیدواژه‌ها [English]

  • taboo
  • television
  • political lecture
  • religious lecture
آرلاتو، آنتونی (1384). درآمدی بر زبان شناسی تاریخی، ترجمه: یحیی مدرسی. تهران: سمت.
ارباب، سپیده (1391). «بررسی و طبقه­بندی دشواژه­های رایج فارسی در تداول عامه»، نشریه پژوهش­های زبان شناسی تطیبقی، دوره2، زمستان1391. صص 107-124.
 اعتضادی، شیدا و علمدار، فاطمه سادات (1387). «تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران». مطالعات راهبردی زبان، دوره 11، ش 41 (پاییز 1387).  صص 65-96. 
باطنی، محمدرضا (1390). «زبان بعنوان یک رفتار اجتماعی»، بخارا، سال چهاردهم، شماره 80. فروردین و اردیبهشت 1390، صص 109-117.
بلور، مریل و بلور، توماس (1390). مقدمه ای بر روند تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه: علی رحیمی و امیر حسین شاه بالا، تهران: جنگل.
پاک نهاد، مریم (1381). فرادستی و فرودستی در زبان، تهران: گام نو.
ترادگیل، پیتر (1376). درآمدی بر زبان و جامعه، ترجمه: محمد طباطبایی، تهران: آگه.
شریفی، شهلا و دارچینیان، فهیمه (1388). «بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامدهای آن»، زبان شناسی و گویش های خراسانی، دوره، شماره ،. پاییز و زمستان 1388، صص 127-141.
شکیبا، نوشین (1386). «تأثیر بافت اجتماعی بر کاربرد دشواژه­ها در گفتار زنان و مردان تهرانی»، نشریه زبان و زبانشناسی، دوره3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صص 141-155.
شیخی، تهمینه (1390). «بررسی کاربرد دشواژه ها در گفتار گویشوران زبان ترکمنی»، زبان­شناخت، دوره2، شماره 4، پاییز و زمستان1390، صص 11-24.
فروید، زیگموند (1362). توتم و تابو، ترجمه ایرج پورباقر، تهران: نشر آسیا.
مدرسی، یحیی (1391). درآمدی بر جامعه شناسی زبان، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
یعقوبی، حسین (1383). زبان، ترجمه و ارتباط فرهنگ­ها، تهران: نشر مرکز.
یول، جورج. (1373). بررسی زبان، ترجمه: اسماعیل جاویدان وحسین وثوقی، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.
یول، جورج (1383). کاربردشناسی، ترجمه: محمد عموزاده و منوچهر توانگر، تهران: سمت.
Affidah, M; Aiza, J. & Johhany, A. & Kamaruzaman, J. (2000). “The linguistic taboo between Malaya's and Ibans of Sarawak”, Journal of Canadian social science, Vol. 5, No.2, pp. 141-158.
Alkhatib, M. (1995). “A Sociolinguistic view of linguistic taboo in Jordanian Arabic”. Multilingual and multicultural development. Vol.16. No.6.pp 443-457.
Burridge, K. (2006) Taboo Words”, In Brown, K. (2006) Encyclopedia of Language and Linguistics. pp 452-455. Oxford: Elsevier Ltd.
Fakuade, A. (2014). “Linguistic taboo in the IGBO society: a sociolinguistic investigation”. https://www.researchgate.net/publication/270450938, retrieved 2 May, 2018.
Hongxu, H; Guisan, T. (1990). “A sociolinguistic view of the linguistic taboo in Chinese”. International journal of the sociology of language. vol.1990. issue.81. pp 11-30
Jay, T. (2000). Why we curse: a neuro-psycho-social theory of speech.   Amsterdam: The Netherlands: John Benjamin B. V
Kamal, M. K. & Parviz, A. (2010). “A Descriptive Analysis of Diminishing Linguistic Taboos in Pakistan.” Journal of language in India, Vol. 10, No. 8. pp168-179.
Khorshid, A. (2013). A sociolinguistic study of the linguistic taboo in the Pashton society. International researcher. vol.2. no.1. pp 36-41.
Lakoff, R. (1975). Language and woman’s Place. New York: university of California, Berkely.
Mabaya, M. (2002). “Linguistic taboo in African Marriage content: a study of Oromo language”. Nordic journal of African studies. 11 (2). pp 222-235.
Omamor, A. P. (1981). “Some taboo expression in western delta of Nigeria”. African Notes.vol.9. no.1. 125-137
Qanbar, N. (2011). “A sociolinguistic study of the linguistic taboos in Yemeni society”. Modern Journal of Applied Linguistic. Vol. 3. Issue2/3. Summer 2011.
Sabri, Q. (2007). Taboo in advertising conceptualization, taxonomy and scale development. In Jakki J. Mohr and Robert J. Fisher ed. (2007). American Marketing Association (AMA) Summer Educators' Conference Proceedings, 2007, Washington, United States. Volume 18, pp.30-40.
Said, N. E. (2011). Politeness strategies in request: the case of Elfhoul speech community. MA thesis: Aboubakr Belkaid University.
Samadi, Z. (2014). Macro and micro contextual taboo words in Iranian pre and post revolution movie. MA thesis: University of Malaysia.
Seifried, B. (2006). Taboo: cultural phenomenon Headed for Extinction? M.A Dissertation: Georgia State University.
Teymori, V. (2012). “A Review of Taboo in Iranian Literature”. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2, 8, pp. 7949- 7955.
Wardhaugh, R. (1986). An Introduction to Sociolinguistics. New York: McGraw Hill.
Zelizer, Viviana A. 1978. “Human Values and the Market: The Case of Life Insurance and Death in 19th-Century America.” American Journal of Sociology, 84(3): 596–610. Zelizer, Viviana A. 1981. “The Price and Value of Children: The Case of Children’s Insurance.” American Journal of Sociology, 86(5): 1063–56.
Zhou, N. (2010). Taboo language on the internet, an analysis of gender difference in using taboo language. MA thesis Kristianstad University, School of Teacher Education.