نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ غرب‏شناسی و علم‎پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تمرکز مقاله حاضر بر این نکته است که رسانه های جهانیِ عصر ارتباطات دیجیتال می توانند نقش تعیین کننده ای را در ایجاد صلح، محرومیت زدایی، و توسعه در سراسر گیتی بازی کنند،مشروط به آن که روزنامه نگاران و خبرگزاری های دنیای مجازی به اخلاقی جهان وطنانه­ای  بند باشند؛ اخلاق جهان­وطنانه­ای که مبتنی بر یک جهان وطنیِ فراملی - فرافرهنگی باشد و در عین حال با وطن پرستی های ملی گرایانه منافاتی نداشته باشد.تحقق این امر مستلزم آن است که اصحاب رسانه­های جهانی، علائق ملی گرایانه شان را به گونه ای متعصبانه، در تقابل با ملی گرایی سایر هموطنان جهانیشان قرار ندهند.در این مقاله همچنین تمایز «جهانی­سازی استعماریِ»امپریالیسم غربی، با «جهانی شدن پسا استعماری» در عصر ارتباطات، تبیین می شود و با تکریم حیات انسانی و به رسمیت شناختن همه فرهنگها، و بر اساس ارزش های مشترک انسانی، یک گفتمان جهان وطنانه برای رسانه های مجازی ترسیم می شود که علائق ملی گرایانه مختلف را دربر می گیرد و نیز صدای محرومان و ستمدیدگان را به گوش عدالت خواهان جهان می رساند تا زمینه مشترک همفکری و همکاری شهروندان دنیای مجازی رادر جهت رفع تبعیضها،گسترش نیکوکاریها، و آزادی بیان، در میان ملت­های مختلفی که یک وطن واحد جهانی دارند، شکل دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual World, Global Media, and Cosmopolitan Ethics

نویسنده [English]

  • Maryam Saneapour

Assistant Professor in Occidental Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

The Article is about this matter that Global media in the virtual space, plays an important role for creation of peace, and it can be opposition to injustice throughout the world. So it is necessary that journalists and news services have responsibilityfor cosmopolitan ethics. This cosmopolitan approach to ethicscanbeinclusive ofpatriotic interests.
This article also explains aboutdifference between “colonial globalization” and “postcolonial global being” in the virtual world.Then The Author concludes that virtual world is a context for representation of humankind cultures throughout the worlds and a context for synergy of them.  So this articlestates about a cosmopolitan doctrine for virtual media by respectability for human life throughout the world and respecting to all of cultures. Cosmopolitan ethics for global media causes common intellectual and practical communication around the world for creation of a peacfull and just life for humankind

کلیدواژه‌ها [English]

  • colonial globalization- postcolonial global being– cosmopolitan ethics – virtual world
  • patriotic
-        صانع پور، مریم، (1395) چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی ،تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-          Chakrabarty,D.(2000),Provincialsing Europe,Chicago:University of Chicago Press.
-          Christians,C.G.(2000)Social dialogue andmedia ethics,Ethical Perspectives,7(2-3),182-193
-          Christians,C.&Nordenstreng,K.(2004),Globalizing media ethics? An assessment of universal ethics among international political journalists, Journal of Mass Media Ethics 19(1),3-28
-          Dirlik,A.2005,The postcolonial aura:Third world criticism in the age of globalcapitalism,in Desai,G.& Nair,S.,(eds),postcolonialisms(pp.561-588),Oxford:Berg.
-          Donagan,A.,(1977),The theory of morality,Chicago,v3:University of Chicago Press
-          Donaldson,T.,(1992),Kant's globalrationalism,In nardin
-          Gikandi,S.(2005),Globalization and the claims of postcoloniality , In Desai ,G.& Nair,S.(eds)Poscolonialisms,(pp.608-634),Oxford:Berg.
-          Harvey, D.,( 2005),A brief history of neoliberalism, Oxford:Oxford University Press.
-          Holmes,David(ed)(2001),VirtualGlobalization,Virtual Space/tourist spaces,Routledg Advances in sociology.
-          Nusssbaum,M.C.(1996),Patriotism and cosmopolitanism,InJ.Cohen,(ed),Forlove of country:Debating the limits of patriotism:Martha C. Nussbaum with respondents(pp.3-17),Boston : Beacon Press.
-          Nussbaum,M.C.& Faralli,C.(2007),On the new frontiers of justice,A dialogue,Ratio Juris,20(2),145-161
-          Said,Edward,(1978),Orientalism,Panthe on Books.
-          Said,(2001),Traveling Theory,In M.Bayoumi and A. Rubin(ed), The Edward Said reader,New York:Vintage.
-          Shome,R.(2006),Interdisciplinary research and globalization Communication:Charting the terrain,engaging the intersections,Communication Review,9(1),1-36)
-          Sparks,C(2007),Globalization,development and the mass media,London,Sage.
-          Shutte.A.(2001),Ubuntu:An ethic for a new South Africa. Pietermaritzburg:Cluster Publictions.
-          Venn,C.(2006),The postcolonial challenge-toward alternative worlds,London:Sage.
-          Ward,Stephen&Wasserman,Herman,(eds),(2010)Media Ethics Beyond Borders, Routledge.