نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری گروه زبان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف ازاین پژوهش نشان دادن نوع زبان بکار­رفته در فضاهای است که برخواسته از ابزاری الکترونیکی، جهانی و تعاملی است. همچنین به نحوه نوبت­گیری و واگذاری آن هنگام استفاده از این تکنولوژی برای برقراری ارتباط پرداخته شده است. داده­های این پژوهش شامل گفت­وگوها و ارتباطات کاربران فارسی­زبان در فضاهای مجازی از جمله اتاق­های چت یاهو، شبکه­ی اجتماعی فیس­بوک و تلگرام می­باشد. علت انتخاب این فضاها، عمومی­بودن و آشنابودن آن­ها برای اغلب کاربران اینترنت در ایران بود. به­طورکلی می­توان گفت نوبت­گیری، کنترل، مدیریت و انتقال آن در گفتگوهای اینترنتی دارای اصول مشخص و قواعد ازپیش تعیین­شده­ای نمی­باشد، بلکه تا حد زیادی بستگی به عادات افراد هنگام چت و تایپ­کردن دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing Turn Taking Structures in Chat Rooms and Social Networks

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Kamyabigol 1
  • Masiheh Hedayat Mofidi 2

1 Assistant Professor, Department of Linguistics, Faculty of Literature and Human Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

2 PhD student, Department of Linguistics, Faculty of Literature and Human Sciences, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The aim of the present article is to present the type of language being used in cyberspace. In addition, turn taking and turn giving strategies are analyzed. The data included Iranian Persian speaker users’ individual and group chats. The data for the present research was collected from Yahoo chartrooms, Face book and Telegram users. The reason behind choosing these networks is that they are used publically and extensively in Iran. Out results indicated that no specific structure or pre-set rules can be traced in the turn taking, managing and turn giving strategies used by the participants. In fact, users’ application of such strategies depends most on individual habits and typing skills while chatting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse analysis
  • turn taking
  • Internet
  • cyberspace
  • chat
آقاگل­زاده، فردوس. (1387). تحلیل گفتمان­های رادیو بر پایه نظریه­ها و راهبردهای زبان­شناسی. تهران: طرح آینده.
تاجیک، محمد رضا. (1379). گفتمان و تحلیل گفتمانی. تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
تامپسون، جان. (1380). رسانه­ها و مدرنیته. ترجمه مسعود واحدی. تهران: انتشارات سروش.
جاروندی، رضا – فرقانی، نازفز. (1388). تحلیل کنش در فضاهای مجازی. دانشنامه علوم اجتماعی اجتماعی، دوره 1، شماره 2.
دریفیوس، هیوبرت. (1383). درباب اینترنت. ترجمه علی فارسی نژاد. تهران: نشر ساقی.
رابینز، کوین- وبستر، فرانک. (1384). عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطلاعاتی تازندگی مجازی. ترجمه مهدی داودی. تهران: نشر توسعه.
ساسانی، فرهاد. (1385). زمان در فضای مجازی. پژوهشگاه فرهنگستان هنر. نشریه فرهنگ و هنر. شماره 1، صص.74 – 65.
سلطانی، علی اصغر. (1384). قدرت، گفتمان و زبان. تهران: نشر نی.
فرکلاف، نورمن. (1379). تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه گروه مترجمان. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
کریستال، دیوید. (1385).  انقلاب­زبانی. ترجمه شهرام نقش تبریزی. تهران: انتشارات ققنوس.
وزیری­فرد، سیده فاطمه. (1390). بررسی نوبت­گیری در مصاحبه­های خبری بر اساس مکالمه­کاوی و تحلیل­گفتمان انتقادی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
یارمحمدی، لطف­الله. (1371). ارتباطات از منظر گفتمان­شناسی انتقادی. تهران: انتشارات هرمس.
یول، جورج. (1387). کاربردشناسی زبان. ترجمه محمد عموزاده مهدیرجی- منوچهر توانگر. تهران: انتشارات سمت.
 
Cicognani, A. (1998). On the Linguistic Nature of Cyberspace and Virtual Communities. Virtual Reality, Research, Development and Application, 3 (1), 16-24.
 
Crystal, D. (2011). Internet Linguistics. London: Routledge.
 
Greatbatch, D. (1988). A turn-taking system for British news interviews. Language in Society, 17, 401-430.
 
Lerner,G. (2004). Conversation Analysis: Studies from the First Generation. Amsterdam: John Benjamins.
 
Macfadyen, L.P. and Roche, J. (2004). Communicating across Cultures in Cyberspace. Hamburg, Germany: Lit-verlag.
 
Macfadyen, L.P. (2004). Internet Mediated Communication at the Cultural Interface. Hamburg, Germany: Lit-varlag.
 
Sacks, Harvey. (2004). An initial characterization of  the organization of speaker turn-taking in conversation. Amsterdam: John Benjamins.
 
Schegloff, E. A. (2007). Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analysis. London: Cambridge University Press.
 
Tanaka, H. (2000). Turn-projection in Japanese talk-in-interaction. Research on Language and Social Interaction. 12, 53-69.