نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد قاینات

2 استادیار روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

با توجه به اهمیت نقش تلویزیون بر پر کردن میزان اوقات فراغت و تاثیرگذاری بر روابط افراد به ویژه زوجین، پژوهش حاضر به بررسی تدوین مدل الگوهای ارتباطی زوجینشاغل شهر بیرجند در جهت تاثیر مصرف کمی شبکه های تلویزیون با توجه به متغیرهای میانجی ؛که دراینجا راهبردهای کنترل فکردر نظر گرفته شده ؛ پرداخته است. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه آماری این پژوهش 350 نفر از متأهلین کارمند شهر بیرجند در سال 1393 می­باشد که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه محقق ساخته مصرف کمی رسانه دیداری (تلویزیون)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی، 1984، و پرسشنامه راهبردهای کنترل فکر ولز و دیویس، 1994، می­باشد که در اختیار افراد نمونه قرار گرفت و از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. مدل برازش یافته نشان داد مدت زمان تماشای برنامه های شبکه تخصصی (آموزش، قرآن، بازار، ورزش، سلامت) از طریق افزایش راهبرد های انطباقی کنترل فکرافزایش دهنده الگوی ارتباطی سازنده زوجین است و مدت زمان تماشای برنامه های شبکه سرگرمی(نمایش و تماشا) از طریق افزایش راهبرد های غیر انطباقیکاهش دهنده الگوی ارتباطی سازنده زوجین است. نتایج در این راستا بحث شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of a small amount of television networks on the formation of couples' communication patterns by examining the role of mediating variables

نویسندگان [English]

  • Samira Atefifar 1
  • fatemeh shahabizadeh 2

1 Ph.D student in Educational Psychology, Azad University of Qainat

2 Assistant Professor of Public Psychology, Islamic Azad University, Birjand Branch

چکیده [English]

با توجه به اهمیت نقش تلویزیون بر پر کردن میزان اوقات فراغت و تاثیرگذاری بر روابط افراد به ویژه زوجین، پژوهش حاضر به بررسی تدوین مدل الگوهای ارتباطی زوجینشاغل شهر بیرجند در جهت تاثیر مصرف کمی شبکه های تلویزیون با توجه به متغیرهای میانجی ؛که دراینجا راهبردهای کنترل فکردر نظر گرفته شده ؛ پرداخته است. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه آماری این پژوهش 350 نفر از متأهلین کارمند شهر بیرجند در سال 1393 می­باشد که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه محقق ساخته مصرف کمی رسانه دیداری (تلویزیون)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی، 1984، و پرسشنامه راهبردهای کنترل فکر ولز و دیویس، 1994، می­باشد که در اختیار افراد نمونه قرار گرفت و از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. مدل برازش یافته نشان داد مدت زمان تماشای برنامه های شبکه تخصصی (آموزش، قرآن، بازار، ورزش، سلامت) از طریق افزایش راهبرد های انطباقی کنترل فکرافزایش دهنده الگوی ارتباطی سازنده زوجین است و مدت زمان تماشای برنامه های شبکه سرگرمی(نمایش و تماشا) از طریق افزایش راهبرد های غیر انطباقیکاهش دهنده الگوی ارتباطی سازنده زوجین است. نتایج در این راستا بحث شد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • الگوهای ارتباطی زوجین
  • راهبرد های انطباقی و غیر انطباقی کنترل فکر
  • مصرف کمی شبکه‌های تلویزیون
-     ابوالقاسمی، مجتبی. (1392). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی زوجین و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر بیرجند در سال تحصیلی 92-91، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحد بیرجند، سال دوم، شماره 6، صص 105-117
-     بابایی، نعمت الله. (1386). روش­های مؤثر آگاه­سازی در حوزه سلامت. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال چهاردهم. شماره 49
-     بختیاری، مهدی. (1390). بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌های ارتباط جمعی (ماهواره، رادیو، تلویزیون، روزنامه، اینترنت و ویدئو) و دین‌داری با تأکید بر مصرف رادیو و تلویزیون (مطالعه موردی شهر قم)، فصلنامه دین و رسانه 3 سال نهم ـ دوره جدید ـ شماره سوم ـ تابستان 1390
-     بهاری، فرشاد؛فاتحیزاده، مریم؛احمدی، احمد؛مولوی،حسین و بهرامی،فاطمه. (1390). تأثیرآموزش مهارتهای ارتباط همسران بر کاهش تعارضهای زناشویی زوجهای متعارض متقاضی طلاق، مجله پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، شماره 1، ص 59-70
-     ثناگویی، محمد؛ جان بزرگی، مسعود و مهدویان، علیرضا. (1390). رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی، مطالعات اسلام و روان شناسی، سال 5، شماره 9، ص 57-77
-     حاجی زاده میمندی، مسعود. (1393). رابطه میان بهره‌مندی از وسایل ارتباط جمعی و دینداری در بین شهروندان شهرستان یزد، فصلنامه علمی ـ تخصصی سال دوازدهم، دوره جدید، پیاپی 102، شماره هفتم
-     خانی­پور، حمید؛ محمدخانی، پروانه و طباطبایی، سعید. (1390).راهبردهای کنترل فکر و رگه اضطراب: پیش بینی کننده های نگرانی بیمارگون در نمونه غیر بالینی. علوم رفتاری، شماره 16، صص 173-178
-     خوشنویس، ناهید. (1388).بررسی تأثیربرنامه های تلویزیونی برسبک زندگی. انجمن روابط عمومی ایران، شماره 69
-     رسولی ایسینی، محمد و جعفری، زهرا. (1393). قرآن و بهداشت رو.انی، مجله قرآن و طب، بر گرفته از سایت eprints.hums.ac.ir‏
-     رضایی بایندر، محمدرضا؛ احمدی، ثریا. (1391). تلویزیون بر کارکردهای خانواده، رسانه و خانواده، سال اول، شماره 2
-     رضایی، مریم. (1391). نقش رسانه در تغییرات فرهنگی. فرهنگ مردم ایران، شماره 31، ص 29-52
-     شاه­قلیان، مهناز؛ جان نثار شرق، راحله و عبداللهی، محمدحسین. (1386). رابطه هوش هیجانی وسبک های مقابله با استرس با الگوهای ارتباطی میان زوجین. پژوهش های مشاوره، شماره 22، ص 73-88.
-     شعیبی، فاطمه. (1392). افکار منفی، انتشارات الکترونیکی، بر گرفته از سایتsid.ir
-     شهابی زاده، فاطمه؛ مظاهری، محمد علی.(1391). دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، کارکرد خانواده و مقابله مذهبی، فصلنامه روان شناسان ایران، س8، ش31.
-     صمد زاده،مونا؛ شعیری، محمد رضا؛ مهدویان، علی‌رضا و جاویدی، نصیرالدین.(1392). پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی، مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، شماره 8، ص 125-153
-     طباطبایی ندوشن، سیده مریم. (1390). رسانه ملی و مهارت­های ارتباطی همسران، فصلنامه رسانه و خانواده، سال اول، شماره اول
-     طباطبایی ندوشن، سیده مریم. (1391). رسانه ملی و مهارت های ارتباطی همسران؛ مهارت صحبت کردن. رسانه و خانواده، سال اول، شماره 2
-     عبدالملکی، جعفر؛ میرزایی ملکیان، محمد و توکلی، زهره. (1393). بررسی نمایش مصرف در برنامه «به خانه برمی گردیم » از منظر زیبایی­شناختی. فصلنامه مطالعات سبک زندگی، شماره7
-     علیزاده، عبدالرحمن و فتحی­نیا، محمد. (1385). رابطه میزان استفاده از رسانه­ها (با تأکید بر تلویزیون) وطرز­فکر مخاطبان، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 48، صص 139-172
-     فتی، لادن؛موتابی، فرشته؛ مولودی، رضا و ضیایی،کاوه. (1389). کفایت روان سنجی نسخه­ی فارسی ­«پرسشنامه­ی کنترل فکر»و «پرسشنامه­ی ­افکار اضطرابی» در دانشجویان ایرانی، روشها و مدل­های ­روانشناختی، سال اول،شماره 1، ص 81-104
-     فدایی مهربانی، مهدی. (1386).شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی، پژوهش وسنجش، سال چهاردهم، شمارة 49
-     لبیبی، محمدمهدی (1386). رسانه و آموزش سلامت خانواده. پژوهش و سنجش، سال 14، شماره 49، 114-133
-     ملک­احمدی، پریسا و بهراد، شاداب. (1391). تحلیل نقش رسانه های جمعی برمهارت های ارتباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 59، جلد 15
-     مهدی­زاده، سید محمد. (1388). مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات، انتشارات سروش، چاپ دوم
-     میکائیلی منیع، فرزانه. (1389). همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه کنترل تفکر ولز و دیویس، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره 4، صص 468-478
-     ویندال، سون؛ سیگنایزر، بنو و اولسون، جین. (1376). کاربرد نظریه­های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، مرکز مطالعات  و تحقیقات رسانه­ها، تهران، چاپ اول
-        هومن، ح. ع. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت.
-          
- Adriana.E, T. Maria ovidiu, G. Gabriela, B. Manuela, G. (2014). The impact of communication in the harmonization of couple relationships. social and behavioral sciences 116. paper 5041-5045
 
- Barber, J. Axinn, W. (2004). new idea and fertility limitation: the role of mass media. journal of marriage and family. volume 66. Issue 5. page 1180-1200
- Birchlcr. G. R. & Wciss, R.L. (1979). Amultimethed analyse social reinforcement exchange between spouse and stanger dyads. Journal of Personality and social Psychology.
- Daly. A& Burton, R.(1983). Marital satisfaction and irrational belicfs, An explorer in vestigation with implication for counseling. Journal of counseling Psychology.
- Douglas, William (2003) Television Families; Is Something Wrong in Suburbia? New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah.
- Esere, M.o. Ake-Yeyeodu, Comfort oladum (2014). obstacles and suggested solutions to effective communication in marriage as expressed by married in kogi state, Nigeria. social and behavioral sciences. page 584-592
- Gerbner George, Larry Gross, Michael Morgan, Nancy Signorieli. (1994).  Growing up with television: The Cultivation Perspective, Inj, Bryant and Dzillman(EDS). Media effects in theory and research, new jersy: Erlbaum, 107-136
- Kottak Conrad (1991). "Television’s" Impact on of communication. vol 41,winter, 70-87
- Lard. M. N. (1999). The relationship between irrational beliefs and emotions and communication in couples. Journal of family therapy, 202-217
- Potter W. J. (1990).  adolescent, s perceptions of the primary values of television programming“, journalism-quarterly, Winter: 48-85
-Schement, Jorge Reina (2002). Encyclopedia of Communication and Information, Macmillan.