نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

سینما در مقایسه با سایر هنرها سهمی انکار ناپذیر در تجلی، ایجاد و حیات اسطوره­های امروزین دارد. این مقاله با مطالعۀ چهار فیلم­نامۀ مرز، دو چشم بی‏سو، آژانس شیشه‏ای و اتوبوس شب به روش تحلیل روایت، بر آن است که بخشی از بازنمایی قهرمان مظلوم در سینمای دفاع مقدس را شرح و تحلیل کند و برای این منظور نظریه سطوح بازنمایی واقعیت بودریار را به عنوان چارچوب خود انتخاب کرده است. این مقاله در جستجوی یافتن ماهیت اسطورۀ امروزین قهرمان در سینمای دفاع مقدس است و به این نتیجه می‏رسد که قهرمان فیلم‏های مورد مطالعه، قهرمانی توانمند نیست که بتواند برای مخاطبش به عنوان الگو و اسطوره مطرح شود و اگر دو روی توانمندی و مظلومیت داشته باشد، در فیلم­نامه‏های مورد مطالعه مقالۀ حاضر، عنصر مظلومیت است که خود را بیشتر بروز می­دهد و توانمندی اگر نگوییم موجودیتی غایب داشته، همواره در پس پرده و در اندرونی محتوای داستان، جایگاهش را یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of the oppressed hero mythology in the narratives of the Holy Defense Cinema (Case study of four films from four decades of Iranian cinema)

نویسندگان [English]

  • shokrolah pouralkhas 1
  • mohammad yahyaei 2

1 Associate Professor of Language and Literature, University of Mohaghegh Ardabili

2 PhD student in Farsi language and literature University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Compared to other arts, cinema has an irrefutable share in the manifestation, creation and life of modern myths. This article, by analyzing the four narrations of the frontier films, two blind eyes, glass agency and bus of the night, analyzes the part of the representation of the oppressed hero in the Holy Defense Cinema, and to this end The theory of Baudrillard's representations of levels has been chosen as their framework. This article seeks to find the heroic mythological nature of the hero in holy defense cinema, and it turns out that the hero of the studied films is not a powerful hero that could be presented to her audience as a model and myth, and if two are on empowerment and innocence In the filmmaking articles of this article, the article is an element of innocence, which is more evident and the ability, if not to say, of an absent existence, has always found its place behind the scenes and beyond the content of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Defense Cinema
  • Oppressed Hero
  • Narrative Analysis
  • Baudrillard
آسابرگر، آرتور (1380). روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمه محمدرضا لیراوی، تهران: انتشارات سروش.احمدی، بابک(1375). تصاویر دنیای خیالی، تهران: نشر مرکزاحمدی، بابک(1387). از نشانه‌های تصویری تا متن، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.ارشاد، محمدرضا(1382).گسترۀ اسطوره، تهران: انتشارات هرمس.استم، رابرت(1383). مقدمه‌ای بر نظریۀ فیلم، گروه مترجمان به کوشش احسان نوروزی، تهران: انتشارات سوره مهر.جی.لین، ریچارد(1387).ژان بودریار، ترجمۀ مهرداد پارسا، تهران: انتشارات فرهنگ صبا.ساسانی، فرهاد(1384). گفتمان جنگ در رسانه­ها و زبان ادبیات، تهران:سوره مهر.ستاری، جلال(1376).اسطوره در جهان امروز، تهران: نشر مرکز.ستاری، جلال(1380). هویت ملّی و هویت فرهنگی، تهران: نشر مرکز.سلیمانی، محمد(1381). پایداری در قاب، تهران: انتشارات فرهنگ کاوش.سیدمن، استیون( 1386). کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه‌ی هادی جلیلی، تهران: نشر نی.شفا، پرویز(1352). فصلی در سینما(مجموعه مقالات ترجمه‌شده)، تهران: انتشارات مروارید.صدر، حمیدرضا(1381). درآمدی بر تاریخ سیاسی سینمای ایران، تهران: نشر نی.عقیقی، سعید(1377). آژانس شیشه­ای( نقد سینمای ایران)، تهران: نشر قطره.فراستی، مسعود(1382). ٢٥ سال سینمای ایران، سینمای جنگ و دفاع مقدس، تهران: انتشارات موزه سینمای ایران.کاسیرر، ارنست(1360). فلسفه و فرهنگ، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.مددی، سعید(1380). پایان‏نامه روایت‏شناسی سینمای جنگ، دانشگاه‏آزاد، واحد علوم و تحقیقات.میترا(سیروس پرهام) (1345). رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، تهران: انتشارات نیل.وولن، پیتر(1363). نشانه‌ها و معنا در سینما، ترجمۀ عبدالله تربیت و بهمن طاهری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش.هیوارد، سوزان(1387). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه‏ی فتاح محمدی، تهران: انتشارات هزاره سوم.یزدانجو، پیام(1383). اکران اندیشه؛ فصل‌هایی در فلسفه سینما، تهران: نشر مرکز
مقالات:
اباذری، یوسف(1380). «رولان بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگى»،ارغنون، شماره ١٨، صص137-158.آوینی، سیدمرتضی(1379).«سینما و هویّت دینى دفاع مقدس»، هنر دینی، شماره ٥، صص 101-104.فوکو، میشل(1381). «فیلم و خاطرۀ مردمی، گفتگوی کایه‌دو سینما با فوکو»، ترجمه مازیار اسلامی.ارغنون، شماره 20، صص 211-226.
· استوری، جان(1382). «مطالعات فرهنگى درباره فیلم­هاى عامّه‏پسند»، ترجمۀ حسین پاینده، ارغنون، شماره ٢٣. صص 129-154.
Black, Joel (2002). The reality Effect, published by Rutledge, NY.Casy, Edward (1987). Remembering; a phenomenological study, Bloomington: Published by Indian university press.Dick, F. Bernard(1994). Anatomy of film, 4th edition, published by PALGRAVE, NY , Boston.