نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران

4 استادیار جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش، ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به
معرفی شده « رویکرد مخاط بمحور » رویکردی فرهنگی و اجتماعی، رویکردی با عنوان
است که، بهجای توجه صرف به فرستندة پیام، به مخاطب توجه دارد تا با توانمندسازی او
به او توان نقد و تجزیهوتحلیل پیام را بدهد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوای
کمی انجام شده و نتایجش بیانگر آن است که با رویکردی مخاطبمحور میتوان درقالب
راهبرد آگاهسازی و آموزش و ازطریق ارتقای سواد رسانهای به توانمندسازی مخاطب در
تحلیل و تفسیر و نقد پیام پرداخت و نیز درقالب راه برد تنوعسازی از تکنیک های اقناع
مخاطب برای جلبنظر و جذب او بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An audience-centric approach in dealing with virtual social networks

نویسندگان [English]

  • Alireza Akbarzadeh 1
  • soraya memar 2
  • Masoud Kousari 3
  • Reza Hemmati 4

1 Ph.D. Student of Sociology, University of Isfahan

2 Associate Professor, Department of Sociology, University of Isfahan

3 full Profesor, Department of Sociology, University of Tehran

4 Assistant Professor, Department of Sociology, University of Isfahan

چکیده [English]

The researcher in this study, while demonstrating the need to change approaches from coping approaches to a cultural and social approach, has introduced as "audience-oriented approach ". An approach based on the focus of attention instead of paying attention to the sender of the message, is to pay attention to the audience, in order to empower the audience, give him the power to critique and analyze the message. The present study was carried out using quantitative content analysis method. The results show that using an audience-centered approach, it can be used in the form of awareness and education strategy and by promoting media literacy to empower the audience in analyzing, interpreting and criticizing the message, and also in The strategy formulated the creation and diversification of the audience's persuasion techniques to attract the audience's attention and attraction

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • Strategy
  • Audience- Oriented Approach
  • Media Literacy
  • Audience Persuasion
-        ارجمندی، غلامرضا(1385) مهارت های سواد رسانه ای، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران
-        تولایی، روح الله(1393):آینده پژوهی خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن، «فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن»،ش:14
-        حاجی ملا میرزایی(1393): تدوین الگوی مدیریتی در خط و مشی گذاری فضای مجازی کشور، «فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی» ش:13
-        رضایان قیه باشی، احد(1391)، شبکه های اجتماعی:پدید فراگیر عصر ارتباطات، سایت تابناک
-        شکرخواه، یونس(1384) تفاوت سواد رسانه ای و آموزش رسانه ای، وبلاگ دات، آنلاین
-        طالب پور، علیرضا و همکاران(1393): مرور راهبردهای کشورهای جهان در حوزه فضای مجازی، فصلنامه«راهبرد»،ش:73
-        قدسی، امیر (1392): ارائه راهبرد در زمینه تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی ج.ا.ایران، «فصلنامه راهبرد دفاعی»، ش:44
-        مهدی زاده،محمد(1388): مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات، تهران،نشر سروش
-          China Real Name Rule (2011, December 23), Retrieved from BBC: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-16614373
-          Clarke, A. (2012), Open Dialogue and Government of Canada's use of Social Media: Bureacratic Barriers to Democratic Engagement in the Digital age, Canadian Political Science Association Annual Conference.
-          Ellison, N. B., & Boyd, D. M. (2007), "Social Network Sites: Definition", History andscholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, 210-230
-          European Commission (2009, February 10), Press Releases Database, Retrieved from European Commission.
-          Fabiano, Nicola (2009, February 10), Safer Social Networking Principles for the EU, Retrieved from ec.europa.
-          Feinberg, L. (2012, January 1), "Social Networking. Retrieved", From Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic. https://www.cippic.ca/fr/node/128527
-          Hicks, R. (2012, Nov 22), Singapore Mine Citizen Sentiment Social Media, Retrieved from
Futuregov:http://www.futuregov.asia/articles/singapore-to-mine-citizen-sentimentOnline
-          Internet Rights in Uganda (2013), "Challenges and Prospects", Kampala: International ICT Policy in East and Southern Africa, Retrieved from
 http://www.cipesa.org/?wpfb_dl=70
-          Internet_censorship in china. (2013), Retrieved from wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_in_the_People%27s_Republic_of_China
-          Jain, S. (2014, October 6), 40 Most Popular Social Networking Sites World, Retrieved from socialmediatoday: http://www.socialmediatoday.com/content/40-most-popular-socialnetworking-sites-
-          Kok, A. (2008, Sep 17), Asia Pacific Futuregov, Retrieved from Futuregov: http://www.futuregov.asia/articles/2008/sep/17/singapore-experiments-social-media/
-          Kopstein, J. (2013), UK Police Secretly Monitoring 9,000 Political Campaigners UsingSocial Media Surveillance, The GuardianArs Technica.
-          Lumby, C., Green, L., & Hartley, J. (2010), Untangling the Net: The Scope of Content Caught By Mandatory Internet Filtering, Australian Federal Government,
-          Neubauer, M. (2013, March 21), Techpresident. Retrieved from Internet in a Suitcase: Not Really in a Suitcase, But Really On Its Way.
-          NITA-U), N. I.-U. (2013), "Government of Uganda Social Media Guide, Government Ministries, Departments and Agencies", National Information Technology Authority
Uganda (NITA-U),
-          Ribeiro, J. (2011, Aug 8), India Wants Special Monitoring, Access for Twitter, Facebook.Retrieved from Computerworld: 
http://www.computerworld.com/s/article/9218968/India_wants_special_monitoring_acc ess_for_Twitter_Facebook
-          Robotics, C. f. (2012), CAIR. Retrieved from drdo:
-          Sambuli, N. (2013, November), Monitoring Online Dangerous Speech in Kenya, Retrieved From Ihub.
-          Sanghani, R. (2014, November 12), Police 'spying' on almost 9,000 extremists, Retrievedfrom the telegraph:http://www.telegraph.co.uk/news/uknews
-          Taylor, D. (2011, July 17), Social Media Targeted by Pentagon for Strategic Communication, Retrieved, From Infowars: http://www.infowars.com/social-media