نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشگاه علوم و تحقیقات

2 دانشیار علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه

3 استاد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر، نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر شکل گیری ارتباطات بین فرهنگی (درایران)است که با روش مطالعه کتابخانه­ای و اسنادی و ابزار فیش برداری به بررسی اهمیت و تاثیرات این شبکه­ها و شکل گیری و تغییرات ارتباطات بین فرهنگی در این فضا پرداخته است. با توجه به پیشینه تحقیق و نظریاتی که مطرح  شده و تحقیقاتی که انجام گرفته است، مشخص شد که ارتباط­گری در فضای مجازی بدون پذیرش فرهنگ و  پذیرش فرهنگها بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم، عقاید و در نهایت به وجود آمدن فرهنگی مشترک امکان­پذیر نیست. ارتباطات بین فرهنگی در این فضا معمولا به سمت جذب فرهنگ ها یا حداقل اثرپذیری از فرهنگ های دیگر شکل می گیرد. این ارتباطات قطعا بر روابط ملتها، مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و توسعه یا پسرفت آنها نیز اثرگذار است. در پایان، نتیجه گیری و پیشنهادات لازم مطرح شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of social networks in the formation of intercultural communication (in Iran)

نویسندگان [English]

  • hosna kazemi 1
  • Seyed Vahid Aghili 2
  • Ali Delavar 3

1 PhD in Communication, Islamic Azad University, Science and Research Branch

2 Associate Professor of Communication Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Communication and Media Studies

3 Professor of psychology, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The present study investigates the role of virtual social networks in the formation of intercultural communication (in Iran). Through a library and documentary method and using note taking tools, this research investigates the significance and effects of these networks and the formation and changes of intercultural communication in this context. According to the background research and the theories that have been presented and the researches that have been carried out, it became clear that communication in cyberspace is not possible without the acceptance of cultures and the acceptance of cultures is not possible without considering customs, beliefs, and ultimately the emergence of a common culture. Intercultural communication in this space is usually headed to attract other cultures or, at least, facilitate influenceability from other cultures. These connections will certainly affect the relations of nations, political, economic and social issues and their development or regression. In the end, conclusions and suggestions were made

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Network
  • Intercultural Communication
- پوریحی ، آتیه. صدیقه ببران. حوریه دهقانشاد، (1392)، پایان نامه؛ «بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در تغییرات هویت فرهنگی کاربران (با تکیه بر دانشجویان ارشد ارتباطات تهران مرکز سال 1392)»،مقطع ارشد، رشته علوم ارتباطات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم اجتماعی.
2-   پیشگامزاده، احمد، (1388)، «محاورة اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی» نامۀ پژوهش فرهنگی، سالدهم، دورةسوم، شمارةهفتم.
3-   حسنی، محمد حسین. محمد سعید ذکایی. اردشیر انتظاری. ابوتراب طالبی، (1395)، پایان نامه؛ «شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی فرهنگی جوانان (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران)»، مقطع دکترا، رشته جامعه شناسی- گرایش فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی
4- حکیمی مهدی آبادی، شیما. سید محمد دادگران. صدیقه ببران،(1390)، پایان نامه؛ «بررسی آثار ارتباطات میان فرهنگی زوج های ایرانی و فرانسوی عضو انجمن دوستی ایران و فرانسه ساکن تهران بر انگاره‌های ذهنی و کاهش حساسیت بین فرهنگی آنها
»، مقطع کارشناسی ارشد،رشته ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده علوم اجتماعی.
5- خانیکی، هادی و محمود
 بابایی، (1391)، «نقش سازوکارهای ارتباطی و تعاملی اینترنت در الگوهای کنشگری گفتمانهای فضای سایبری ایران»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 56: 73-115.
6- ذاکری، معصومه. حسن گیوریان،(1392)، «جهانی شدن و ارتباطات فرهنگی»، مطالعات رسانه ای، دوره 8 شماره شماره 4(پیاپی 23).
7- سماور، لاری؛ پورتر، ریچاردای و استفانی، لیزا، (1379)، «ارتباط بین فرهنگ‌ها»، مترجمان؛ غلامرضا کیانی و سیداکبر میرحسینی،تهران: باز.
8- شکرخواه، یونس. (1392)، «رسانه اجتماعی، شبکه اجتماعی نیست»، همشهری آنلاین، 9 تیر ماه. 
9- شوکتی آمقانی، وحید. ابراهیم برزگر. غلامرضا سروری، (1391)، پایان نامه؛ «بررسی تاثیرات جهانی شدن بر هویت ملی در ایران»، مقطع ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
10- روشندل اربطانی، طاهر .علیرضا تهرانی فر و صدرا خسروی، (1391)، «تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه» تحقیقات فرهنگی ایران 5، 1.

11-
غفاری، زهرا. سید علی رحمانزاده. اسماعیل کاوسی، (1390)، پایان نامه؛ «بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران»، مقطع ارشد، رشته ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.
12- کاستلز. مانوئل، (1380)، «عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: ظهور جامعه شبکه ای». مترجمان: احد علیقلیان؛افشین خاکباز. انتشارات طرح نو.
13- کاظم زاده، موسی. کمال کوهی، (1389)، «نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها» فصلنامه پژوهش فرهنگی، دوره 11، شماره 44.
14- ﮔﺎدﻳﻜﺎﻧﺴﺖ؛ ﻛﺎرﻣﻦ ام . ﻟﻲ؛ ﺗﺴﻮﻛﺎﺳﺎ ﻧﻴﺸﻴﺪا، ﻧﺎﺋﻮﺗﻮ اوﮔﺎوا. (1385)، «ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازی درﺑﺎره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن­ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ»، ﺗﺮﺟﻤﺔ دﻛﺘﺮ ﭘﻴﺮوز اﻳﺰدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شماره 67.
15-  مهدی زاده، سید محمد. محمد اتابک، (1395)، «استفاده از شبکه های اجتماعی و شکل گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس بوک»، فصلنامه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، دوره 17، شماره 34.
1-   Ardener, S. (1975). Perceiving women. London: Malaby.
2-   Barnett, G.A., & Kincaid, D.L. (1983). Cultural convergence. In W.B. Gudykunst (Ed.), Intercultural communication theory (pp. 171-194). Beverly Hills, CA: Sage.
3-   Ellingsworth, H.W. (1983). Adaptive intercultural communication. In W.B. Gudykunst (Ed.), Intercultural communication theory (pp. 195-204). Beverly Hills, CA: Sage.
4-   Ellingsworth, H. W. (1988). A theory of adaptation in intercultural dyads. In Y.Y.Kim& W.B. Gudykunst (Eds.), Theories of intercultural ommunication (pp. 259-279). Newbury Park, CA: Sage.
5-    Gudykunst, willam.B.( 2005)The Orizing about Intercultural Communication, sage publications.
6-    Kincaid, D.L. (1988). The convergence theory of intercultural communication. In Y.Y. Kim & W.B. Gudykunst (Eds.), Theories of intercultural communication (pp.280-298), Newbury Park,CA: Sage.
7-    Kramarae, C. (1981). Women and men speaking. Rowley, MA: Newbury House
8-    Orbe, M.P. (1998 a). Constructing co-cultural theory. Thousand oaks, CA: sage
9-    Orbe, M.P. (1998b). From the standpoint (s) of traditionally muted groups: Explicating a cocultural communication theoretical model. Communication Theory, 8, 1-26.
10-Philipsen, G. (1981). The prospect for cultural communication. Paper presented at the Seminar on Communication Theory from Eastern and Western Cultural Perspectives, Honolulu. (A revised version is published in D.L.Kincaid [Ed.], Communication theory from Eastern and Western perspectives. New York: Academic Press, 1987).
11-Philipsen, G. (1992). Speaking culturally. Albany: State University of New York Press.
12-Philipsen, G. (2002). Cultural communication. In W.B. Gudykunst& B. Mody (Eds.), Handbook of international and intercultural communication (2nd ed., pp. 51-68). Thousand Oaks, CA: Sage.
13-Rogers, E., & Kincaid, D. L. (1981). Communication networks. New York: Free Press.
14-Smith, L.R. (1999). Intercultural network theory. International Journal of Intercultural Relations, 23, 629-658
15-Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss (2009). "Encyclopedia of Communication Theory, Sage, P. 247-250.2.
“The role of social networkson the formation intercultural communication  (in Iran)”
HosnaKazemi Najaf Abadi*
SeyyedVahidAqili**
Ali Delavar***
Abstract:
Existence research,”The role of social networks on the formation of intercultural communication (in Iran)”, that with the method library study and documentary and note taking tool, to check  importance and effects of these networks and formation and Changes in the space of intercultural communications Paid. According to the literature, and  theories that have been proposed and  research that has been done, It was found that a communicator in the virtual space without accepting the culture and cultural acceptance, and cultural acceptance without to considerCustoms, ideas and finally the creation of a common cultural, it's impossible. Intercultura