نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه ازاد

چکیده

    پژوهش حاضر در پارادایم جهانی‌شدن و بر مبنای نظری جهانی- محلی شدن رونالد رابرتسون به بررسی نشانه‌های محلی و فرامحلی تبلیغات‌ تجاری مجله­ی عامه‌ پسند «خانواده سبز» می‌پردازد. این پژوهش برخلاف تحقیقات اقتصاد ‌محور تبلیغات با رویکرد مطا‌لعات فرهنگی به کارکرد فرهنگی تبلیغات تجاری می‌پردازد و معانی فرهنگی مستتر و آشکار تبلیغاتی را تحلیل می­کند.
  پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی و روش کیفی نشانه‌شناسی استفاده می کند تا خلاء‌های روشی هر یک توسط دیگری پوشش داده شود.
مطالعات کمی و کیفی صورت گرفته بر روی تبلیغات تجاری مجلات «خانواده سبز» به هدف بازنمایی انگاره‌های محلی و فرامحلی در این متون تبلیغاتی بیانگر مشارکتی بودن و یک سویه نبودن نشانه‌ها و کدهای فرهنگ محلی و فرهنگ های فرامحلی است؛ هویت جدیدی که نه کاملا منطبق با فرهنگ بومی بلکه محصول فرهنگ «بومی- جهانی» است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization and the Representation of Local and International appearances of Commercial Advertisement in Iranian Popular Magazines

نویسندگان [English]

  • Seyd Ahmad Askari 1
  • alireza khosravi 2

1 PhD Student in Social Communication Science, Tehran University

2 PhD Student in Social Communication Science, Islamic Aazad University

چکیده [English]

Based on Ronald Robertson's global-localization theorem, the current research in the globalization paradigm examines the local and international advertisement appearances of popular Khanevadeh-y- Sabz Magazine. This research, contrary to the economic oriented studies of advertisement, deals with the cultural function of commercial advertising through cultural studies approach and analyzes the latent and overt cultural meanings of advertisement.  The research uses quantitative content analysis methodology and qualitative methodology of semiotics to cover the gaps of each method. Quantitative and qualitative studies on the commercial advertisement of Khanevadeh Sabz magazines with the aim of representing local and international notions in advertizing texts show that the signs and codes of local culture and non-local cultures are collaborative and non-unilateral; a new identity that does not fully correspond to native culture, but is a product of ‘native-global’ culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • local-Globalization
  • Cultural Studies
  • Semiotics
  • Representation
  • Popular Publications