نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

     جامعه­پذیری سیاسی نوع خاصی از آموزش سیاسی است که به موجب آن مردم نگرش­ها،    ارزش­ها، باورها، عقاید و رفتارهای خود را به نحوی توسعه می دهند تا برای یک شهروند خوب شدن در کشورشان مساعد باشد. همچنین جامعه­پذیری سیاسی فرایندی است که بوسیله آن مردم به عقایدشان راجع به سیاست شکل می دهند. بنابراین مردم در حین فرایندی که جامعه پذیری سیاسی نامیده می شود با فرهنگ سیاسی آشنا می شوند. آموزش سیاسی از کودکی آغاز و در سراسر عمر شخص ادامه می یابد. با این وجود تحولات شگرف در فناوری اطلاعات واقعیت انکارناپذیری است که می تواند تغییرات اساسی در روند فرهنگ و جامعه­پذیری سیاسی ایجاد نماید. در این مقاله نقش فناوری اطلاعات بر جامعه­پذیری سیاسی و به تبع آن فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش پژوهش در این مقاله توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای خواهد بود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تحولات فناوری اطلاعات بر فرهنگ و جامعه­پذیری سیاسی خواهد بود. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که چون جامعه­پذیری سیاسی منجر به رفتار سیاسی می شود؛ پس بر فرهنگ سیاسی نیز تأثیر گذار است و توسعه فناوری اطلاعات در این دگرگونی نقش اساسی را ایفا می نماید.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Culture and Socialization in Information Era

نویسنده [English]

  • Garineh Keshishyan

Islamic Azad University South Tehran Branch

چکیده [English]

     Political socialization is a particular type of political learning whereby people develop the attitudes, values, beliefes, opinions and behaviors that are conducive to becoming good citizens in their country. Political socialization is the process by which people form their ideas about politics. Therefore, people acquire political culture through a process known as political socialization. Political learning begins in childhood and continues over a person’s lifetime. As well as the domestic developments of Information Technology (IT) can create fundamental changes in the process of political culture and socialization. In this article, the role of information technology in the political socialization and political culture will be examined subsequently in Islamic Republic of Iran. The method used in this article is analytical descriptive and the procedure of data collection will be from library.The aim of this study is going to be to evaluate the impact of technological developments on the political culture and socialization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Information Technology
  • Political Behavior
  • Information Era
  • Political Education
  • Islamic Republic of Iran
آریاپور کاشانی، عباس(1357) فرهنگ لغت، تهران، معاصر
استریت، جان(1384) رسانه های فراگیر سیاست و دموکراسی، حبیب ا... فقیهی نژاد، تهران، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
استوتزل، ژان(1361) روانشناسی اجتماعی ، علی محمد کاردان، چ چهارم، تهران، دانشگاه تهران
بشیر، حسن و دیگران «مذاکره بین المللی به عنوان ارتباطی میان فرهنگی»، مطالعات میان فرهنگی، سال دهم، ش 24، بهار 1394 ، تهران، 41- 9
بنی جمالی ، شکوه السادات و حسن اسدی،(1378)، روانشناسی رشد، چ ششم، تهران، چاپخانه بنیاد
پل لازار اسفلد و دیگران(1382)انتخاب مردم، محمدرضا رستمی، چ دوم، تهران، انتشارات تبلور
جی مونت، رابرت و گابریل آلموند(1381) چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، علیرضا طیب، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
چونگ آلن،(1391)قدرت نرم در سیاست خارجی؛ با تأکید بر فضای جهانی اطلاعات، مهدی ذوالفقاری، چ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
دویچ، مورتون و رابرت کراوس(1374) نظریه ها در روانشناسی اجتماعی، مرتضی کتبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
دهشیری، محمدرضا (1388)بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران در روابط بین الملل، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی
راش، مایکل(1377)جامعه و سیاست : مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، منوچهر صبوری، تهران، نشر سمت
رفیع پور، فرامرز(1377)کند و کاوها و پنداشته ها : مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار
....................... ،(1377) تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران، چ سوم، تهران، شرکت سهامی انتشار
روسک جوزف و وارن رولند(1355) مقدمه ای بر جامعه شناسی، بهروز نبوی و احمد کریمی، تهران، کتابخانه فروردین
ریتزر، جورج(1377) نظریه های جامعه شناسی در دنیای معاصر، محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی
سیف زاده، حسین(1388) پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی، تهران، نشر قومس
شکوری، علی و مریم رفعت جاه(1390)اینترنت و هویت اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عالم، عبدالرحمن(1376)بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی
علاقه بند، علی(1379)جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران، انتشارات روان 
فتحی آشتیانی، علی(1377)مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی، چ اول، تهران، انتشارات بعثت
فتحی و دیگران، « نقش آمادگی برای یادگیری خود-رهبر و نگرش تفکر انتقادی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز»، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، ش 17، بهار 1389، 100- 79
فیدر، جان(1380) جامعه اطلاعاتی، علی رادباوه و عباس گیلوردی، تهران، نشر کتابدار
کاستلز، مانوئل(1380)عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه ای، عقیلیان و خاکباز، ج اول، تهران، طرح نو
.....................(1380)عصر اطلاعات، قدرت هویت، حسن چاوشیان، ج دوم، تهران، طرح نو
کیوبستو، پ.(1380)اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، منوچهر صبوری، تهران، نشر نی
محسنی، منوچهر،(1378) مقدمات جامعه شناسی، تهران، نشر دوران
.......................،(1380) جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران، نشر دیدار
نای، جوزف(1390) آینده قدرت، رضا مراد صحرایی، چ اول، تهران، انتشارات حروفیه
نش، کیت(1382) جامعه شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن، سیاست، قدرت، محمدتقی دلفروز، تهران، کویر
وبستر، فرانک(1382) نظریه های جامعه اطلاعاتی، مهدی داودی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه
...................( 1383) نظریه های جامعه اطلاعاتی، اسماعیل قدیمی، چ دوم، تهران، نشر آگه
هابرماس، یورگن(1380) جهانی شدن و آینده دموکراسی،کمال پولادی، تهران، نشر مرکز
........................ (1384) دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، جمال محمدی، تهران، نشر نی
........................ (1384) نظریه کنش ارتباطی، کمال پولادی، تهران، موسسه انتشاراتی ایران
هندری و دیگران،(1381)اوقات فراغت و سبک های زندگی جوانان، مرتضی ملانظر و فرامرز ککولی،چ اول، تهران، نسل سوم
Barnes, Harry E (1970) an Introduction to the History of Sociology) Chapter XLIII, Charles Horton Cooley, Chicago: University of Chicago Press
Bell, Daniel (1990) "Resolving the Contradictions of Modernity and Modernism", Society, 27(3) March-April: 43-50; 27(4) May-June: 66-75
Castells, Manuel (1994) "Europian Cities, the Informational Society, and the Global Economy", New Left Review, 204 (March-April):18-32
Habermas, Jurgen, (1970) Legitimation Crisis, (trans.McCarthy,) Heinemann
Pfetsch, F.R. (2007) Negotiating Political Conflicts.PALGRAVE MACMILLAN