نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

اینک صحبت در خصوص این موضوع که شبکه­های اجتماعی خود به تحولات سیاسی زیادی جامه عمل پوشانده، چنانکه در تحولات بیداری اسلامی عربی مشاهده میکنیم، چندان دور از واقعیت نیست. بدون تردید نمیتوان انقلاب ها و جنبشهای اخیر منطقه را جدای از نقش رسانه و شبکه­های اجتماعی مورد بررسی قرار داد. رسانه­های بین­المللی شده و شبکه­های اجتماعی مجازی، چه تأثیری بر هویت ملی (و بهطور خاص حوزه­ی تمدنی فارسی زبان) کاربران ایرانی داشته است؟ از یکسو شکاف دیجیتال(digital divide) در توزیع اطلاعات از ناحیه رسانه بین­المللی­شده، توان تأثیرگذاری آنرا سلب نموده، و از دیگرسو، جهانی شدن مانع ازکارآمدی کارگزاری آگاهی بخش بین­المللی­شده، شده است که این مورد دوم خود، به دو دلیل منجر به بازگشت به هویت مادر (و در اینجا حوزهی تمدنی فارسی) میشود و توانایی رسانه بین­المللی­شده در جهت ایجاد دو و چند دستگی تمدنی و ملی را از کار انداخته است، این دو دلیل،یکی ضرورت توجه به هویت مادر و دیگر، ضرورت شکل­گیری و قوام ائتلاف تمدنی است. که برای اثبات این دو مورد از اعضا و شهروندان شبکه­های اجتماعی فیس بوک و تلگرام آزمونی صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of using virtual social networks on the national identity of iranian users: case study of Facebook and Telegram

نویسندگان [English]

  • farhad ziviar 1
  • mahdi shahin 2
  • jafar hasankhani 3
  • reza rahmati 4

1 Faculty of Political Science Research Institute of Humanities and Cultural Studies

3 Ph.D. student of political thought of the Institute of Humanities and Cultural Studies

4 Ph.D. Student of International Relations, University of Tehran,

چکیده [English]

The Interwoven and complex world of the twenty-first century wich is charecterized by unorganized and informal technologic progress, is facing a multiplicity of actors. The objective and subjective conflicts between sub-national actors such as ethnic groups, and supranatinal actors such as multinational companies and institutions And regional groups and associations is one of the features of current society. This, along with the awareness, knowledge, and information empowerment, are emerging as International and domestic agents of the world. The main question of this study is: what is the effect of internationalized media and virtual social networks, on the national identity (and in particular the sence of belonging to the Persian-language civilization ) of iranian users? It is hypothesized that using internatioalized media and virtual social networks Is a cause of reinforcing national idedntity, increasing the sence of belonging to persian civilization  and returning to the mothers identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The new public sphere
  • internationalized media
  • social networks
  • Facebook
  • telegram
- (1381) مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران- چاپ اول - تهران.
- آخوندی، مریم (1385) «تاثیر جهانی شدن رسانه ها بر فرهنگ و هویت» در:
- اخوان­کاظمی، بهرام (1378)، راهبردهای اعتلای تمدن وفرهنگ اسلامی وتضمین امنیت فرهنگی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم، بهار.
- الجابری، محمد (1977) سخنرانی در بیروت در مورد «هویت فرهنگی و جهان گرایی در همایش سه روزه اعراب و جهان شمول شدن»
- چیلکوت، رونالد (1377)، نظریه­های سیاست مقایسه­ای، ترجمه: وحید بزرگی و علیرضا طیب. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
- سید امامی، کاووس (1374) «ملی­گرایی قومی در جستجوی درک بیشتر» خاورمیانه سال4 شماره 10.
- صدیق بنای، هلن (1389) «مفاهیم: شکاف دیجیتال چیست؟» در:
http://hamshahrionline.ir/news-13403.aspx
- فکوهی، ناصر و عیاری، آذرنوش (1388) «اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی»، مجله جهانی رسانه، بهار، شماره 7.
- قلی زاده، بهنام رضا (1389) «اهمیت جریان آزاد اطلاعات» در:
- کریمی ، ‌سعید (1382) رسانه­ها و راه­های تقویت مشارکت مردم در صحنه­های سیاسی و اجتماعی ،‌قم : مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
- مردیها، مرتضی (1377) «فرهنگ جهانی در گفتگو با داریوش شایگان»، روزنامه جامع، سال یکم شماره67-28اردیبهشت.
- مقصودی، مجتبی (1376) «نظریه­هایی چنددرارتباطات»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش و سنجش، سال چهارم، شماره یازدهم بهار76)
- مولانا، حمید (1371) گذر از نوگرایی، ترجمه: یونس شکرخواه. تهران: مرکز مطالعات تحقیقات رسانه­ها.
- مولانا، حمید (1389) «رسانه و تأثیر آن بر هویت مسلمانان» 6/3/ 1389 .در:
- میرزایی تابش، علی (1388) «مشکلات وسائل ارتباط جمعی در جهان سوم». در:
- میرفردی، اصغر (1389) «چیستی و چرایی هویت ایرانی؟» در:
http://farasoomag.blogfa.com/page/a02.aspx
- ووگل،آر.اف (1371)، ژاپن کشور شماره(1) ترجمه: شهیندخت خوارزمی و علی اسدی، تهران: نگارش.
- هانتینگتون. سامویل (1370)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش تغییر، ترجمه: محسن ثلاثی، نشر علم.
- هونتزینگر، ژاک (1368) درآمدی بر روابط بین الملل، ترجمه ی: عباس آگاهی، مشهد: استان قدس رضوی.
- هیوز .آرون (1377)، مدیریت دولتی نوین. ترجمه: سید مهدی الوانی و سهراب خلیقی و معمارزاده، تهران: مروارید.
منابع لاتین:
Hannes,  Shelhofer  &  Tobias  Husing . (2002),The  Digital  Divide  Index  –  A  Measure  of  Social Inequalities in the Adoption of ICT", Empirica GmbH, D-53225 Bonn, Oxfordstr
David j.Elkins.globalization (1997) Tele Communication and virtual ethnic communities.International Political Science Review.Vol 18.no.2.
Mowlana, hamid and Robinsons, anne elizabet, (1979) ethnic mobilization and communication theory, new bruns wick, nj, translation books.
Thcher Vincent Frank Eass (1996),Goverrace, Dicipline of Development; Desember.No2.