نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علامه

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرحند، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی  میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب و تیک های عصبی انجام گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، همبستگی است. نمونه‌ى پژوهش، شامل 249 نفر از دانشجویان (دختر و پسر) بودند که تجربه‌ی استفاده از اینترنت را داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از نگرش سنج محقق ساخته ی اثرات اینترنت استفاده شد. این سنجۀ نگرشی توسط 15 متخصص بررسی و اعتبار صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش، روش آماری رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، میزان و نوع استفاده از اینترنت به عنوان متغیر پیش بین، حدود 16% تغییرات متغیر وابسته ( اختلال خواب و تیک عصبی ) را تبیین می کند. نتایج تحقیق نشان داد میزان استفاده از برخی کاربردهای اینترنتی همانند تعامل با سایت های اجتماعی با اختلال خواب و تیک های عصبی رابطه مثبت و میزان استفاده  از برخی کاربردهای دیگر همانند استفاده از سایتهای آموزشی با متغیر وابسته رابطه منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between the internet and students attitude regarding the internet's effect on sleep disorder and nervous ticks

نویسندگان [English]

  • hajar khabaz 1
  • Mohsen Ayati 2
  • mohammad rezaei 3

1 Ph.D. student of psychology, Allame University

2 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Iran.

3 Master of Educational Psychology, Allameh University

چکیده [English]

 
The present study aimed at investigating the extent and type of use of the internet with the students' attitude regarding the effect of the internet on sleep disorder and nervous ticks. The study was experimental in nature and the data collection method was correlational. The sample was 249 student-internet-users both male and female. They were selected based on their availability. In order to collect the data, a researcher-made attitude-meter was used. The meter was examined by a group of 15 experts and affirmed both content- and form-wise. The cronbac alpha in the attitude-meter of the internet's effect for sleep disorder and nervous ticks was /85 in this study and /81 in another one. In order to analyze the data, the multiple-variable regression method was used in a step by step manner. The results showed that the multiple correlational coafficent was /39 which means the extent and the type of the use of the internet can be the predictive variable interpreting the variation of the dependent variable at about /16. Furthermore, it was found that the extent of the use of some of the internet's applications such as social networking like Facebook had a positive relationship with an increase in sleep disorder and nervous ticks. The extent of the use of the some other applications such as educational websites had a negative relationship with the dependent variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleep disorder"
  • "tick"
  • " internet"
  • "student
اسلوین، جیمز، (1380)، " اینترنت و جامعه،" ترجمه: عباس گیلوری و علی را دباوه،  تهران: نشر کتابدار.
درگاهی، حسین، و رضوی، منصور، (1386)، "اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر برآن در ساکنان منطقه ی غرب تهران،" فصلنامه ی پایش 6 (3) ، 272- 265.
زنجانی‌زاده، هما، و جوادی، علی محمد، (1384)، " بررسی تأثیرات اینترنت بر ارزش‌های خانواده در بین دانش‌آموزان دبیرستان ناحیۀ3 مشهد در سال82-83،"  مجله‌ى جامعه شناسی ایران،6 (2).
 
       سادوک، بنیامین و سادوک، ویرجنیا، (1933)، " خلاصه‌ى روانپزشکی 2و3 - علوم رفتاری-روانپزشکی بالیینی،" ترجمه: نصرت‌الله پورافکاری (1393)، تهران: آینده‌سازان: شهر آب.
سجادی، مهدی، (1384)، "کثرت گرایی فرهنگی،هویت وتعلیم وتربیت ،" مجله ی اندیشه های نوین تربیتی 1(1)،38-25.
شایق، سمیه، آزاد، حسین، و بهرامی، هادی، (1380)، "بررسی اعتیادبه اینترنت ورابطه ی آن با ویژگی های شخصیتی در نوجوانان،"  تهران، مجله ی علمی –  پژوهشی اصول بهداشت روانی ، 11 (2)، 158-149.
شیلاجی، راجرز، (1948)، "درمان های طبیعی تیک ها و تورت،" ترجمه: جمال فر، سیاوش ( 1392)، تهران: نشر ویرایش
قلعه بندی، میرفرهاد، (1390)، "درسنامۀ روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری،" تهران: نشرکتاب ارجمند.
کریمی، یوسف، (1373)، " روان شناسی اجتماعی، آموزش و پرورش،" مؤسسه نشر ویرایش با همکاری انتشارات فهیم.
مارین، چارلز، (1979)، " روان شناسی بیخوابی،" ترجمه: بخشایش ، علیرضا و لشکریان، آنیتا (1381). یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
محسنی، منوچهر، دوران، بهزاد، و سهرابی، محمد هادی، (1385)، "بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت در میان کاربران کافینت های تهران،" مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، 7 (4)، 95-72.
مسعود نیا، ابراهیم، (1390)، " رابطه استفاده آسیب شناختی/ جبری از اینترنت با بروز علائم اضطراب و بی خوابی در میان اعضای هئیت علمی دانشگاه یزد،"  فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی، شماره61، صص 96-75.
ناستی زایی، ناصر، (1388)، "بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت،" مجلۀ طبیب شرق، 11(1)، 63-57.
 Ahmadvand A, Sepehrmanesh Z, Ghoreishi F, Mousavi GA. Prevalence of insomnia amany 18 year old people and over in Kashan city, Iran in 2008. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences 2010;13(4):313-320.
Cajochen, C., Zeitzer, J. M., Czeisler, C. A. and Dijk, D. J. (2000); “Dose-response Relationship for Light Intensity and Ocular and Electroencephalographic Correlates of Human Alertness”; Behav Brain Res, Vol. 115, pp. 75-83.
Higuchi, S., Motohashi, Y., Liu, Y. and Maeda, A. (2005); “Effects of Playing a Computer Game Using a Bright Display on Presleep Physiological Variables, Sleep Latency, Slow Wave Sleep and REM Sleep”; J Sleep Res, Vol. 14, pp. 267-73.
Jahanian, R & Seifary, Z (2013). The impact of internet addiction on student mental health in technical and vocation colleges in Alborz province. Middel- East Journal of scientific  research , 14 (11), 1533-1538
. Kaplan H, Sodok VA. Normal sleep and sleep disorder. In: Kaplan H, Sadok VA, Eds. Synopsis of psychiatry.9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. p756-81.
Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. S. & Chen, C. C. (2012). The association between internet addiction and psychiatric disorder: A review of the literature. European psychiatry, 27, 1-8.
Lam, L. T., Peng, Z. W., Mai, J. C. and Jing, J. (2009); “Factors Associated with Internet Addiction among Adolescents”; Cyber Psychology and Behavior, Vol. 12, pp. 1-5.
Owens, J., Maxim, R., Mc Guinn, M., Nobile, C., Msall, M. and Alario, A. (1999); “Television-viewing Habits and Sleep Disturbance in School Children”; Pediatrics, Vol. 104, No. 3, pp. 21-27
Selfhout, M. H. W., Branja, S. J. T, Delsing, M., Terbogt, T. F. M. & Meeus, W. H. J. (2009). Different types of internet use depression and social anxiety: the role of perceived friendship quality . Journal of adolescence, 32, 819-833.
Stanley N. The physiology of sleep and the impact of aginy. Eur Urol Suppl 2005;3(6):100-12.
Tononi G, Cirelli C. Sleep and synaptic homeostasis: a hypothesis. Brain Res Bull 2003;62:14350-.
Wanajak, K. (2011). Internet use and its impact on secondary school students in change Mal, Thailand. Thesis presented in fulfillment of the requirement for the degree of doctor of philosophy, faculty of computing, health and science edith Cowan university.
Webb WB, Agnew HW. The Effects on subsequent sleep of an acute restriction of sleep length. Psychophysiol .1975;12:367-70