نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گروه علوم ارتباطات

چکیده

مقاله حاضر، موانع خصوصی سازی رسانه (تلویزیون) را مورد بررسی قرار داده است. به منظور بررسی موانع خصوصی سازی با استفاده از روش دلفی، موانع اصلی شناسایی شده و در چهار گروه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی-قانونی طبقه بندی شده است. با استفاده از یافته های روش دلفی پرسشنامه تحقیق طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق 600 نفر و جامعه نمونه 234 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و استخراج شده است. یافته های تحقیق با از استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون پارامتریک بررسی یک جامعه یا آزمون t تست، تحلیل شده است. داده های جمع آوری شده که به صورت عبارتهای کلامی جمع آوری شده، با در نظر داشتن مقدار عدد فازی نظیرش، دیفازی گردیده و برخی از شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی از مرکز محاسبه شده است برای آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون پارامتریک بررسی میانگین یک جامعه یا آزمون t تست استفاده شده است. بدین منظور از نرم افزارهای SPSS و Excel  برای انجام عملیات آماری بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating cultural, economical and social, barriers on television privatization

نویسندگان [English]

  • Roghiyeh jame 1
  • mohammad dadgaran 2

1 PhD student in Department of Economic and management, College of Management

2 Assistant professor, Islamic Azad university, Tehran, Central brancch,Iran

چکیده [English]

During the past few years, there has been growing interests in reducing costs of products and services among developing countries. Privatization is believed to be one of the most important techniques to increase relative efficiencies of publically held Organizations. In this thesis, we study important barriers on privatization of Media Industry (TV) in Iran. The proposed study of this thesis designs and distributes a questionnaire using a sample of 234 out of 600 graduate students who were enrolled in media communication studies and examined 14 hypothesis based on one-side t-test.
Results show that cost of television privatization, short and long term investment security,, economical barriers, people’s attitude towards private media does not influence media privatization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • privatization
  • cultural
  • social
  • economical barriers
الیاسی، حسین (1390). ضرورتها، مشکلات و راهکارهای خصوصی سازی در ایران.همایش ملی خصوصی سازی
بهکیش، محمد مهدی (1380) اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی
حیدری کرد زنگنه، غلامرضا (1388) راهکارهای ارتقای خصوصی سازی در ایران: زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتشارات سازمان خصوصی سازی کشور، تهران
حیدری کرد زنگنه، غلامرضا و عالی پور، زهره (1388) مهندسی فرهنگ خصوصی سازی. انتشارات پندار پارس
خاکی، غلامرضا (1378) روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور؛ کانون انتشاراتی درایت، چاپ اول،
طبیبی، جمال الدین، ملکی، محمد رضا، دلگشایی، بهرام (1388) تدوین پایان نامه، رساله، پروژه پژوهشی و مقاله علمی. تهران. فردوس.
محمدی، فاطمه (1388) بررسی ضرورتهای تاسیس تلویزیون خصوصی در ایران و ترسیم الگوی مطلوب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
مومنی، منصور و آذر، عادل (1381). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم.تحلیل آماری. انتشارات سمت
 
Barnett, S(2000) Evidence on the fiscal and macroeconomic impact privatization,IMF Working Paper, July, Washington D.C.IMF
Boubakri,N and J. Cosset(1998). The financial and operating performance of newly privatized firms: evidence from developing countries, Journal of finance 53pp,1081-110
Glinkina,S.Parlovna) 2006),”Outcomes of the Russian Model”, Cases from Asia and Transitional Economies,.
Gokgur, Niglgan and L.Jones(2006),”Assessing the Impact of Privatization in Africa”, Senegal Electricity, Boston Institute for Developing Economies (BIDE), October,.
Harvey B. Feigenbaum)2011)America,s cultural Challenge abroad. Political science Quarterly. Volume 126.november
Harvey B(2009)The paradox of television privatization.When more is less .sciencedirect.
Magginson,W., Nash,R.,Van Randenborg,M.,(1994).The financial and operating performance of newly privatized firms:an international empirical analysis.J. Finance49,403-452
NEA:National education association(2004) high education and privatization , Washington D.C,Vol.10