نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی ارتباطات بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)،

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی نقش آگهی های بازرگانی تلویزیون در ترویج سبک زندگی می باشد.در این راستا پس از مطالعه تحقیقات پیشین در این حوزه، از مولفه های سبک زندگی بوردیو به منظور ارزیابی مولفه های ترویج سبک زندگی استفاده شده است.مولفه های مورد بررسی در این مدل با تمرکز بر سه طبقه اجتماعی بالا، پایین و متوسط با تکنیک تحلیل محتوای کمی مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق کلیه پیام های بازرگانی پخش شده شبکه جم در زمستان 1394 می باشد.نتایج بررسی نشان داد که هر چهار مقوله مورد بررسی(لوازم داخلی محیط خانه، محیط بیرون خانه، ورزش ها و تفریحات و نقش های منزلتی) سبک زندگی مرتبط با طبقات بالای اجتماعی را ترویج می نمایند.همچنین نتایج بررسی نشان داد که تمرکز اصلی این تبلیغات بر ترویج سبک زندگی منطبق با طبقات بالای اجتماعی در دو مقوله "لوازم داخلی محیط خانه"و" محیط بیرون خانه" می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the role of TV commercials on lifestyle Case study: GEM TV commercials in winter 1394

نویسندگان [English]

 • Hasan bashir 1
 • amir Haatami 2

1 Associated Professor, International & Intercultural Communication

2 PhD student, Department of media managment, Faculty of managment, University of tehran

چکیده [English]

The purpose of this paper is examining the role of TV commercials on lifestyle. In this regard, after studies the Literature Review in this field, used Bourdieu life style component for lifestyle factors. Component of this model studies with foc`us on three social layer (high, medium and low) by Quantitative content analysis. The statistical population included all advertises in GEM TV on winter 1394. The results showed that all four factors (Furnishing the home, Outside the house, Sports and recreation and Social roles), promote the life style Belongs to the upper layer of social. The results showed that the main focus of the ads on promote of a lifestyle consistent with the upper classes in two factor Furnishing the home and Outside the house.

کلیدواژه‌ها [English]

 • advertise
 • lifestyle
 • Quantitative content analysis
 • ابراهیم نژاد، افسانه(1388)،رمز گشایی از تبلیغات تجاری تلویزیون و بازنمود سبک زندگی،پایان نامه کارشناسی ارشد،داشگاه گیلان.
 • ارجمند سیاهپوش،اسحق وحیدری زرگوش،معصومه(1391)،تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر سبک زندگی روستایی و عشایری شهرستان گیلان غرب، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم،شماره چهارم،صص89-103.
 • انصاری، منوچهر؛ شریفی، سید مهدی و انصاری، نفیسه(1394)، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر خلاقیت تبلیغات تلویزیونی در ایران، نشریه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،صص823-840 .
 • ایمان، محمد تقی و نوشادی، محمد رضا(1390)، تحلیل محتوای کیفی، پژوهش، سال سوم، شماره دوم، صص15-44 .
 • بروجردی علوی، مهدخت و ایرانی پورنظری، الهه(1390)، میزان انطباق تبلیغات بازرگانی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران با دستورالعمل تبلیغاتی سازمان صدا و سیما، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 54 صص245-278.
 • بشیر، حسن و جعفری هفتخوانی، نادر(1386)، درآمدی بر کاربرد نشانه شناسی در تحلیل پیام های تبلیغاتی مطالعه موردی:آگهی های مطبوعات، اندیشه مدیریت، سال اول، شمارة دوم _ پاییز و زمستان 1386 ، صص151-188.
 • بشیر،حسن و فکورپور،سید محمد(1386)، تبلیغات تجاری و اوانجلیسم به مثابه کالا، رسانه بهار ، شماره 69،صص1-18.
 • خواجه ئیان،داتیس؛ روشندل اربطانی،طاهر و اعظمی، امیر(1389)، طراحی سنجه های تاثیر بر مخاطب برای آگهی های بازرگانی در رسانه ملی، مدیریت بازرگانی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 4، صص53-72.
 • خوش نویس، ناهید(1388)، بررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی، ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران،شماره 69، صص4-13.
 • دیندار فرکوش، فیروز و حیدربیگی، آرزو(1390)، بررسی تأثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر نگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید،مطالعات رسانه ای، شماره دوازدهم،صص203-218.
 • رایف، دانیل و دیگران(1381)، تحلیل پیام های رسانه ای، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، تهران، انتشارات سروش.
 • رسولی،محمد رضا(1382)،بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون، فصلنامة علوم اجتماعی، شمارة 23 ، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،صص43-94.
 • روشندل اربطانی، طاهر و  سطوتی، فرانک (1391)، مطالعه آثار تبلیغات تجاری تلویزیون ایران بر انگیزشهای سرمایه گذاری، مجله جهانی رسانه، دوره ،7 شماره 2 ، ، صص459-491.
 • شاهکوهی،سبیکه؛ ملکیان،نازنین؛ تاجیک اسماعیلی،سمیه و نیرومند،لیلا(1391)، بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی،مطالعات رسانه ای، سال هفتم شماره 17،صص43-54.
 • غلام رضایی، علی اصغر(1389)، مبانی مصرف گرایی در دنیای جدید و اصول مصرف در اسلام با تاکید بر رسانه ملی، ژوهش های ارتباطی سال هفدهم ، شماره 61، صص11-30
 • الفت،سعیده و سالمی، آزاده(1391)، مفهوم سبک زندگی،فصلنامه مطالعات سبک زندگی، سال اوّل،شماره 1، صص3-9.
 • کریپندورف، کلوس(1383)؛ تحلیل محتوا، ترجمه هوشنگ نایب، تهران، انتشارات نشر نی.
 • کریم پورآذر،حمیده(1390)، سنجش دیدگاه زنان شهر مشهد در خصوص تأثیر تبلیغات تجاری تلویزیون بر رفتار مصرف کننده، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده صدا و سیما.
 • گودرزی، نسیم(1391).آگهی های بازرگانی ترویج پنهان هنجارها-سبک زندگی در چند آگهی بازرگانی بانک،  فصلنامه مطالعات سبک زندگی، سال اوّل، شماره 1 پاییز،صص55-85.
 • گیویان،عبدالله و احمدی، شهرام(1389)، تحلیل روایت در آگهی های داستانی تلویزیون، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 4، زمستان ،صص1-21.
 • موسوی،یعقوب واحمدی،طیبه(1391)،تأثیر تبلیغات تجاری شهری بر مصرفگرایی زنان شهر تهران،فصلنامه مطالعات توسعه ی اجتماعی-فرهنگی، دوره ی اول، شماره ی 4، صص99-124.
 • ویمر ،راجر و دومینیک، جوزف(1394)، تحقیق در رسانه های جمعی، سروش – مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
 • عبداللهیان،حمید و حسنی، حسین (1389)، تبلیغات تجاری و مصرف گرایی:تحلیل نشانه شناختی آگهی های تجاری تلویزیونی در ایران، پژوهش های ارتباطی سال هفدهم ،شماره 62، صص107-125

 

 • Abideen, Z&Saleem, S. (2012). Effective advertising and its influence on consumer buying Behavior. European Journal of Business and Management. pp. 54-66.
 • Arshad, H., Noor, M., Ahmad, W& Javed, S. (2014). Impact of Effective Advertising on Consumer Buying Behavior: A Study of Mobile Phone Purchasers in PakistanJournal of Basic and Applied. pp. 224-231.
 • Buil, I., de Chernatony, L., & Martínez, E. (2013). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation. Journal of Business Research, pp 115-122.
 • Cartwright, J., McCormick, H., Warnaby, G. (2016). Consumers' emotional responses to the Christmas TV advertising of four retail brands, ournal of Retailing and Consumer Services, Volume 29, March 2016, pp 82-91.
 • Kotwal, N., Neelima G& Arjee .D. (2008). Impact of T.V Advertisements on Buying Pattern of Adolescent Girls, Government College for Women, Parade, Jammu, Jammu and Kashmir, India pp. 51-55.
 • Singh, J&Sandhu, N (2011). Impact of Television Commercials on the Social and Moral Behavior of Indian Viewers – Empirical Evidence, the Special Issue on Behavioral and Social Science. pp. 177-187.

Zeng, F., Huang, L., & Dou, W. (2009). Social factors in user perceptions and responses to advertising in online social networking communities. Journal of Interactive Advertising, pp. 1-13