نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی وضعیت هویت ملی جوانان و ابعاد سازنده آن و رابطه استفاده از انواع رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان پرداخته است. برای سنجش هویت ملی ابعاد شش گانه مشخص و سپس رابطه مصرف انواع رسانه‌ها با ابعاد مختلف هویت ملی و شاخص ترکیبی هویت ملی بررسی شده است. مطالعهبا روش پیمایشی بر روی 380 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله مناطق 22 گانه شهر تهران انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مصرف رسانه‌ای مربوط به استفاده از تلویزیون و ماهواره است. بررسی وضعیت هویت ملی جوانان نشان داد که میانگین هویت ملی جوانان 70 (در بازه 0 تا 100) است. مدل ساختاری رابطه استفاده از انواع رسانه‌ها با هویت ملی نشان داد که از میان شش رسانه مورد بررسی ماهواره با ضریب 0.23- دارای رابطه منفی و تلویزیون داخلی با ضریب 0.16 رابطه مثبت و معنی‌داری با هویت ملی جوانان دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between internal and external media with the youth national identity

نویسنده [English]

  • hossein akbari

Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad,Iran

چکیده [English]

 
This study examined the situation of youth’s national identity and constructive dimensions and the relationship between the use of domestic and foreign media and youth’s national identity. To measure the national identity specified six dimensions andthen is investigated the relationship of media types with dimensions of national identity andcombined index of national identity. The studydone of 380 young people aged 15 to 29 that are in 22 regions in Tehran.The results showed themost consumption of the media is the TV and satellites. The study of youth’s national identity situation showed that average of youth’s national identity is 70 (range 0 to 100). The study of structural equation model of relationship showed thatamong of the six media that studied, satellites with coefficient of -0.23 have negative and significant relationship and domestic television with coefficient of 0.16 have a positive and significant relationship with youth’s national identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • youth
  • media consumption
  • media programs
بیات بهرام, آزادواری علی اکبر (1389). تاثیر جهانی سازی بر هویت ملی و هویت جهانی (با تاکید بر رسانه‌های ارتباطی نوین)، مطالعات امنیت اجتماعی، دوره  جدید , شماره  22 ; ( 83 تا 104).
پوستر، مارک،1381، فرهنگ و رسانه‌های نوین، مترجم: نورائی بیدخت، حسن، رسانه، شماره 52 (صفحه 120 تا 127).
حاجیانی، ابراهیم، 1379، تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، فصلنامه مطالعات ملی سال دوم، شماره 5، صفحه (193 ـ 228).
خانیکی، هادی، 1381، جامعه شناسی: رسانه‌ها و هویت دستخوش تغییر جوانان، رسانه، بهار ـ شماره 49 (صفحه 2 تا 11).
خانیکی، هادی، 1385، دین و نهاد ارتباطات؛ پیوندها و پرسش‌ها،رسانه، بهار ـ شماره 69 (صفحه 119 تا 12).
ربانی علی, ربانی خوراسگانی رسول, حسنی محمدرضا (1388). رسانه‌های جمعی و هویت ملی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان، پژوهشهای ارتباطی (پژوهش و سنجش)، دوره  16 , شماره  2 (پیاپی 58) ; ( 65 تا 93).
ربیعی، علی(1387). رسانه‌های نوین و بحران هویت، مطالعات ملی، دوره  9 , شماره  4 (36) ; ( 149 تا 176).
رحمت الهی، حسین، 1384، جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت‌های قومی و ملی،اندیشه‌های حقوقی، بهار و تابستان ـ شماره 8 (صفحه 91 تا 11)
روحانی لطیف، 1380، جوانان، تحولات اجتماعی و بحران هویت، روزنامه حیات نو، 24/9؛ صفحه 4.
شجاعی، محمدصادق، 1383، جوانان، رسانه‌ها و هویت،معرفت، اسفند ـ شماره 87 (صفحه 102 تا 109)
صالحی، زلالی، علی‌حسین، 1380، بحران هویت با نگاه به جوانان استان ایلام. فصلنامه فرهنگ ایلام.
ظروفی مجید( 1388). بررسی ارتباط بین هویت ملی و استفاده از رسانه‌ها در بین دانشجویان، مطالعات جامعه شناسی، دوره  2 , شماره  5 ; ( 139 تا 155).
عزیزی جلیل, رسول اف رامین, جاذبی زاده محمدرضا (1388). رسانه‌های جمعی و هویت زبانی - ادبی در میان جوانان شهر شیراز، علوم اجتماعی، دوره  3 , شماره  7 ; ( 177 تا 198).
مرتضایی، فریزهندی کبری و ادریسی، افسانه (1393). هویت یابی ملی در فضای رسانه‌ای،  مطالعات ملی، دوره  15 , شماره  2 (58) ; ( 75 تا 94).
منتظر القائم، محمد مهدی، 1379، رسانه‌های جمعی و هویت. مطالعات ملی، تابستان 1379 ـ شماره 4 (صفحه 249 تا 27)
مودب، الهام، 1377، من کیستم؟ بحران هویت در دوران نوجوانی، روزنامه همشهری.
نیازی محسن, شفایی مقدم الهام (1391). بررسی تاثیر رسانه‌های جمعی در گرایش به هویت ملی (مطالعه موردی شهروندان شهرستان کاشان در سال 1390)، مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ (رسانه و فرهنگ)، دوره  2 , شماره  1 ; ( 100 تا 127).
هرسیج حسین, محموداوغلی رضا, عیسی نژاد امید, رهبرقاضی محمودرضا (1391). بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان، جامعه شناسی کاربردی، دوره  23 , شماره  3 (پیاپی 47) ; ( 75 تا 92).
Almond Gabriel et al (2000) Comparative politics today,a world view New York: Longman, seventh edition.
Anderson, M. (2000). States and nationalism in Europe since 1945. The making of the contemporary world. London Routledge.
Dawa Norbu. (1992). Culture and the politics of Third World nationalism. London Routledge.
Edensor, T. (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. New York Berg.
McCrone, D. (1998). The sociology of nationalism tomorrow’s ancestors. International library of sociology. London Routledge.
Stone, John and Polly Rizova (2007). Th e Ethnic Enigma: Nationalism, Racism and Globalisation. InGrosby, S. E., & Leoussi, A. S. (Editor), Nationalism and ethnosymbolism History, culture and ethnicity in the formation of nations. Edinburgh Edinburgh University Press.
Tehranian, Katherine, Kia, (1998), Global communication and pluralization of identities, vol. 30. Pp: 211 ـ 217.