نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی

چکیده

موضوع اصلی این مقاله این است که رسانه چه نقشی در فرآیند توزیع قدرت وتحول سیاسی دارد؟ این نوشته در تلاش است تا بتواند ارتباط منطقی و دقیقی میان تحول سیاسی و نقش رسانه ها را در آن بررسی نماید و البته با رویکرد انتخاب شده، نگاهی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و نقشی که رسانه ها در آن اعمال نموده اند، داشته باشد. رسانه ها توانسته اند نقش مهمی را به ویژه در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر جای گذارند . پخش مناظرات تلویزیونی از رسانه ملی برای اولینبار نقش ویژه ای را در تبدیل گفتمان سیاسی و طرح آن در حوزه عمومی کشور به دنبال داشته است که در نوع خود کم نظیر است. این پژوهش ماهیت کیفی و بنیادی دارد که با روش اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل و توصیف انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Media in Political changes; The 10th Iranian Presidential Elections

نویسندگان [English]

  • kiamars jahangir 1
  • hosin divsalar 2

1 Assistant Professor of political science, Tehran University,

2 Ph.D. student in political sociology

چکیده [English]

What role media play in the process of power distribution and political transformation? This is the main question of this paper. We attempt to investigate the relation between the political transformation and media, and doing so, we, through our chosen approach, look at the tenth presidential election in Iran and the role the media have played in the election. The media played a major role in the tenth presidential election. The broadcast of TV debates of candidates from the national media for the first time played a special role in transferring the political discourse into public space which is a unique event in the political history of the country. This research has a qualitative and fundamental nature which has been done by documentary-librarian and analytic-descriptive methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • political change
  • presidential election
  • Internet
  • television and cyberspace
ابوالحسنی و بابایی رویکردی نظری به رابطه رسانه و سیاست، فصلنامه سیاست، دوره 42، ش. 2، تابستان 1391، صص. 1-22
اسماعیلی، محمد مهدی و موحدیان (1388)، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران و بررسی نقش رسانه ملی در آن، فصلنامه پزوهشهای ارتباطی، سال 16، شماره 1 (57).
ربیعی، علی (1391)، تحلیل وبلاگهای سیاسی-اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس، مجله جهانی رسانه، دوره 7، ش. 2 (14)، صص. 90-123
ربیعی، علی و اسماعیلی (1389)، مطالعه پیمایشی درباره اعتبار رسانه­های خبری در میان شهروندان تهرانی در جریان تحولات اجتماعی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال 6، شماره 19، تابستان 1389
زمانیان، عباس (1394)، فتوا و سیاست در دوره قاجاری: توپولوژی فقه شیعه، استاد راهنما: داوود فیرحی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
زمانیان، عباس (1395)، ارتباطات و رسانه­ها در ایران امروز
زمانیان، عباس (1395)، قطبش توده­ای: تغییر الگوی تحول سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، بهار 1395
زمانیان، معصومه (1394)، مدل اعتمادسازی در زنجیره تأمین محتوای سازمانهای مطبوعاتی، استاد راهنما دکتر امیر خانلری، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سید امامی، کاووس (1388)، تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، سال 16، شماره 1 (57)، بهار 1388، صص. 63- 91
سیدی، امیر و طاهرخانی (1392)، بررسی چگونگی تاثیر تبلیغات انتخاباتی بر رفتار گروه­های مخاطب در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی، پژوهشگر، سال 10، ش. 31، پاییز 1392
عیوضی، محمد رحیم (1388) تاثیر رسانه بر رفتار انتخاباتی، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، سال 16، شماره 1 (57)، بهار 1388، صص. 157-174
هابرماس، یورگن (1392)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه جمال محمدی، تهران: افکار
Arendt, Hannah (1990), On Revolution, Penguin
Habermas, J (1962), Structural Transformation of Public Sphere, Cambridge: MIT Press- 1989
Hetherington, K. (1997). The Badlands of Modernity: Heterotopias and Social Ordering. London: Routledge.
Weber, Max (2002), The Protestant ethic and the" spirit" of capitalism, Penguin