نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة صدا و سیما

چکیده

تبلیغ دینی از طریق رسانه ها در دو حوزه درونی و بیرونی همواره مورد توجه فرقه های مسیحی بوده است.در چند دهه اخیر و هم زمان با پدیدار شدن ارتباطات رسانه ای نوین مانند ماهواره و اینترنت مسیحیت باچالشی جدید در تبلیغ پیامهای دینی روبرو شد. تحولی اساسی به شکل رسانه ای شدن دین و فاصله گرفتن از نمادها و مفاهیم مسیحیت سنتی در ساحتی که رسانه ها برایش به ارمغان اوردند موجب شد برخی فرقه های مسیحی ماننداوانجلیستها در ارزیابی شرایط جدید خود و پیش بینی فرصتها و تهدیدهایی که وجودداشت [1]شکل جدیدی از مراسم دینی و تبلیغی را ارئه کردندکه با استقبال مخاطبانشان مواجه شد. در این تحقیق   انواع برنامه های  تبلیغی مسیحی از نظر ساختار و شکل ارائه پیام با تحلیل  محتوای نمونه برنامه های پخش شده مشهورترین مبلغان مسیحی در شبکه های تلویزیونی و   ماهواره ای  مورد بررسی قرار گرفته است.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Structural analysis of Evangelists’ programs In Satellite TV channels

نویسنده [English]

  • Vida Hamraz

Assistant Professor of IRIBU

چکیده [English]

Both internally and externally, religious propagation through media has always been in the center of attention of Christian denominations. In recent decades, coinciding with the emergence of new media communications such as satellites and internet, Christianity is faced with the new challenges of religious messages advertising.
A fundamental change in the form of religion mediatization and a distance from traditional Christian symbols and concepts, in a area which media has provided, has led some Christian sects, such as the Evangelists, to assess their new conditions and predict the opportunities and threats that a new form of religious ceremonies and advertising that were welcomed by their audience. In this study a variety of Christian programs in terms of structure and form of message presentation is evaluated through content analysis of the broadcasts of the most famous Christian preachers on TV and satellite channels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian propaganda
  • Religious Media
  • Evangelists
  • Virtual Church
  • Satellite Channels
بشیر .حسن.و فکور پور .محمد(» ( 1388 تبلیغات تجاری و اوانجلیسم به مثابه کالا «، فصلنامه رسانه، سال 18 ،شماره یک
باهنر، ناصر( 1387 ).رسانه ها ودین از رسانه های سنتی اسلامی تا تلویزیون.تهران :مرکز مطالعات و
تحقیقات رسانه ها
ویور، مری جو( 1381 ) در امدی به مسیحیت.ترجمه:حسن قنبری.قم:ادیان
هورسفیلد.پیتر ( 1382 ) "کارکردهای مذهبی تلویزیون گسترده تر از عرصه زندگی " ترجمه فرخ
انصاری.پژوهش و سنجش.سال دهم .شماره 36 زمستان
هوور.استوارت و لاند بای،نات( 1389 ) باز اندیشی در باره رسانه د ین و فرهنگ.ترجمه : مسعود
اریایی نیا .تهران:سروش
216 تحلیل ساختاری برنامه های تبلیغی اوانجلیست ها در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای
Alexander . Bobby (1994). Televangelism reconsidered ritual and the search for human
community .Atlanta Scholar press.
Brasher. Brend (2001) Encyclopedia of Fundementalism .Rotledge N.Y
Ellens. H(1974)Models Of Religionus Broadcasting. Granf Apids .MI .Erdmans.
Fore .w. (1987).Television and religion the Shaiping of faith values and culture Minneapolis
.MN ,Ausburg.
Hadden .j and Charles E. Swann (1981): Prime time preachers. Reading masachussets.
Jhally .sut (.1989) Advertising as religion the dialectic of technology and magic .cultural
political in contemporary America .eds.
Peck. j enis ( 1993 ) The gods of televangelism .Greskill .NJ.
Nadler. Lawrence Jeffrey Courtright and M arjori keeshan Nadler(1996). Why do people give
money to televangelist journal of communication and explanation.vol.19. NO. 2
Roof.wade clark (1999) Spiritual marketplace .princeton university press
WWW.REXHUMBARD.ORG
WWW.BILLYGRAHAM.ORG
WWW.FALWELL.COM
WWW.JSM.ORG/SWAGGART.
WWW.PATROBERTSON.COM