نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

 این مقاله به مطالعه تاثیراستفاده ازسایتهای شبکه اجتماعی برهویت قومی دانشجویان دانشگاههای تهران می پردازند. شبکه های اجتماعی مجازی در سال­های اخیر نقش گسترده ای در تحولات اجتماعی و سیاسی ایفا کرده اند و همین مسئله مطالعه آنها را ضروری ساخته است. چهارچوب نظری این مقاله را هویت قومی تشکیل می دهد. در چهارچوب نظری استفاده شده در این مقاله هویت ملی شامل چهار بعد هویت یابی قومی، تعلق به فرهنگ قومی، تعهد به اجتماع قومی و بعد سیاسی هویت قومی است. روش نمونه گیری نیز تلفیقی از روشهای هدفمند و گلوله برفی بود. روش پیمایش بعنوان روش تحقیق انتخاب شد و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه برخط استفاده شد. سایت فیسبوک نیز بعنوان زمینه تحقیق انتخاب شد چرا که پرکاربرترین و محبوبترین شبکه اجتماعی مجازی است. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از سایت فیسبوک با هویت قومی دانشجویان همبستگی مثبت دارد. این متغیر با هر سه بعد هویت قومی رابطه مثبت دارد اما مقدار این همبستگی پایین و ضعیف می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Network Sites on Ethnical Identity In the Students of Tehran Universities

نویسندگان [English]

  • hoseyn kermani 1
  • mansour saei 2

1 PhD student in Social Communication science, University of Tehran

2 Assistant Professor, Institute of Cultural and Communication Studies, Institute of Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

This paper aims to explore the effects of Social Network Sites (SNSs) on ethnical identity in students of Tehran universities. SNSs have played an important role in the political, social, cultural and even economic events in recent years, so studying them and their effects is a necessary. Following such rationale, we assess the effects of these sites on ethnical identity. Reviewing exiting literature shows that ethnical identity includes 4 dimensions: ethnical identification, ethnical culture belonging, ethnical community commitment, and political dimension. Also we used a combination of purpose and snowball sampling methods to gather the research sample, and research is done using online questionnaire. Facebook was chosen as a research field due to its popularity. Results show that there is a relation between SNSs using and ethnical identity. Despite the existence of this relationship we should mention that this correlation is weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective identity
  • ethnical identity
  • Facebook
  • Social Network Sites (SNSs)
  • online survey
ابوالحسنی، سید عبدالرحیم(1388). تعیین و سنجش مولفه های هویت ایرانی،تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
احمدلو،حبیب الله(1381)، «بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز»، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، تهران، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
ببی، ارل. (۱۳۸5). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ چهارم،جلد دوم. ترجمه: رضا فاضل، تهران: سمت.
برتون،رولان (1380) قوم شناسی سیاسی، ترجمه: ناصرفکوهی، تهران: طرح نو.
حاجیانی، ابراهیم(1388).جامعه شناسی هویت ایرانی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،مجمع تشخیص مصلحت نظام.
حکیمی، رویا (1390) نقش شبکه های اجتماعی بر هویت (مطالعه ای موردی روی فیس بوک و کاربران کرد)، مجله جهانی رسانه، شماره 11.
ساعی، منصور (1389) تلویزیون وهویت ملی، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
چیت سازقمی، محمد جواد(1383)؛ «هویت دینی جوانان در ایران»، هویت در ایران، به اهتمام علی اکبرعلیخانی(مجموعه مقاله)، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی.
دوران، عباس و منوچهر محسنی(1383) «هویت، رویکردها و نظریه ها»، در مبانی نظری و بحران هویت، به اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
رزازی فر، افسر(1384).«الگوی جامعه شناختی هویت ملی درایران»، در کتاب همبستگی ملی در ایران، به کوشش داریوش قمری، تهران: موسسه مطالعات ملی.
عاملی، سعید رضا (1388) پژوهش مجازی، تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
عبدالهی، محمد(1377)هویت جمعی، دینامیسم و مکانیسم تحول آن در ایران، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، دفتر اول،ص 83- 63
قاسمی، وحید؛ عدلی پور، صمد و کیانپور، مسعود (1391) تعامل در فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیس بوک و جوانان شهر اصفهان،  دو فصلنامه دین و ارتباطات ، سال نوزدهم، شماره 2 (پیاپی 42).
صبوری خسروشاهی، حبیب و آذرگون، نسرین (1392) تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر هویت اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی)، مطالعات رسانه ای، دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، صفحه 9-25
کستلز مانوئل (1380) عصر اطلاعات ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه: احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، نشر طرح نو.
کوثری، مسعود (1386) جهان فرهنگی کاربران ایرانی اورکات،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
گودیکانست،ویلیام (1383) پیوندتفاوتها،ترجمه: علی کریمی ومسعود هاشمی،تهران: موسسه مطالعات ملی.
مقصودی،مجتبی (1380) تحولات قومی در ایران،تهران: موسسه مطالعات ملی.
وبستر فرانک (1387) نظریه های جامعه اطلاعاتی، ترجمه: اسماعیل قدیمی، چاپ سوم، تهران، نشر قصیده سرا.
 
Ackland, Robert (2009) Social Network Services as Data Sources and Platforms for e-Researching Social Networks, Social Science Computer Review 2009; 27; 481 originally published online Mar 30, 2009.
Acquisti and R. Gross, 2006. “Imagined communities: Awareness, information sharing and privacy on the Facebook,” paper presented at the Sixth Workshop on Privacy Enhancing Technologies (PET), Cambridge, U.K.; version at http://www.heinz.cmu.edu/~acquisti/papers/acquisti-gross-facebook-privacy-PET-final.pdf, accessed 18 October 2009.
AdeelJavaid, Muhammad  (2012) IDENTITY IN CYBERSPACE.
Baron, 2008. Always on: Language in an online and mobile world. Oxford: Oxford University Press.
Boyd, Danah and Nicole Ellison. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship.Journalof Computer-Mediated Communication,13(1).Retrieved from http://www.danah.org/papers/JCMCIntro.pdf
Chafetz, Glenn, Frankel Benjamin & Michael Spirtaz (1999) Origins of National Interests, Routledge.DOI: 10.1177/0270467610380009
DeAndrea, David C,  Shaw, Allison S. and Levine, Timothy R.  (2010) Online Language: The Role of Culture in Self-Expression and Self-Construal on Facebook.com, Journal of Language and Social Psychology 2010 29: 425 originally published online 10 August 2010.
Ellison, N. B. (2008). Introduction. In Salawy Gail et al. The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, 2008, Retrieved from www.educause.edu/ecar.
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook "friends:" Social capital and college students' use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143-1168. Retrieved from http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html.
Facebook. (2016). Facebook, Retrieved February, 5, 2016,from http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
Facebook.com site info. (2016). Retrieved February, 5, 2016, from http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
Golder, D. Wilkinson, and B. Huberman, 2007. “Rhythms of social interaction: Messaging within a massive online network,” paper presented at the Third International Conference on Communities and Technologies (CT2007), East Lansing, Michigan; version athttp://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/facebook/facebook.pdf, accessed 18 October 2009.
Gonzalez-Bailon, S., Borge-Holthoefer, J., Rivero, A. and Moreno, Y. (2011) The Dynamics of Protest Recruitment Through an Online Network. Scientific Reports 1, 197. DOI: 10.1038/srep00197
Gordon, Eric and Koo, Gene (2008) Placeworlds: Using Virtual Worlds to Foster Civic Engagement, Space and Culture 2008; 11; 204.
Hampton, Keith N.; Sessions Goulet, Lauren; Rainie, Lee & Purcell, Kristen (2011) Social Networking Sites and Our Lives: How People’s Trust, Personal Relationships, and Civic and Political Involvement are connected to Their Use of Social Networking Sites and other Technologies, Pew Internet & American Life Project. 2011.
Harlow, Summer (2011) Social media and social movements: Facebook and an online Guatemalan justice movement that moved offline, New Media Society 14: 225 originally published online 5 August 2011, DOI: 10.1177/1461444811410408
Holland D,etal(1998),Identity and Agency in cultural Worlds(usa:Harvard universityPress).
Internet World Stats (2016) Iran(Islamic Republic of) retraiveble from:http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ir
Isajiw, w (1990) Ethnic Identity Retention in: R Berton, w. and isajw, W kalbach and j.reitz, Ethnic identity and equability. University of Toronto Press.
Kushin, Matthew J. & Kitchener, Kelin (2009) Getting political on social network sites: Exploring online political discourse on Facebook, First Monday, Volume 14, Number 11 – 2.
Laudone, Stephanie Marie (2012)  IDENTITY WORK ON Facebook, PHD thesis, FORDHAM UNIVERSITY.
Papacharissi, Z. &Mendelson, A. (2011). Toward a New(er) Sociability: Uses, Gratifications and Social Capital on Facebook. Media Perspectives for the 21st Century. SteliosPapathanassopoulos (Ed.), Routledge.
Papacharissi, Z. (2009). The Virtual Geographies of Social Networks: A Comparative Analysis of Facebook, LinkedIn and ASmallWorld. New Media & Society, 11 (1‐2), 199‐220.
Salawy Gail et al. (2008) The ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology, Retrieved from www.educause.edu/ecar.
Sanderson, Jimmy (2013) From Loving the Hero to Despising the Villain: Sports Fans, Facebook, and Social Identity Threats, Mass Communication and Society, DOI:10.1080/15205436.2012.730650
Seppä, Ville. (2008) The Future of Social Networking, presented in Services and social networking on the Internet, Seminar on Internetworking, Spring 2008, Retrieved from http://www.cse.hut.fi/en/publications/B/1/.
Shafiea, Latisha Asmaak ,Nayanb, Surina, OsmancNazira (2012)  Constructing Identity through Facebook Profiles: Online Identity and Visual Impression Management of University Students in Malaysia, Procedia - Social and Behavioral Sciences 65 ( 2012 ) 134 – 140.
Strange, Michael (2011) 'Act now and sign our joint statement!' What role do online global group petitions play in transnational movement networks?, Media, Culture & Society 33(8) 1236–1253, DOI: 10.1177/0163443711422461
Tapia, H & Ortiz, Julio Angel(2010) Network Hopes : Municipalities Deploying Wireless Internet to Increase Civic Engagement, Social Science Computer Review 2010 28: 93, DOI: 10.1177/0894439309335169
Ting-Toomey, S. (1993). Communication resourcefulness: An identity-negotiation perspective. In R. Wiseman & J. Koester (Eds.), Intercultural communication competence (pp. 72–111). Newbury Park, CA: Sage.
Valenzuela, Sebasti ´an et al. (2009) Is There Social Capital in a Social Network Site?: Facebook Use and College Students’ Life Satisfaction, Trust, and Participation, Journal of Computer-Mediated Communication 14.
VandenBoogart, 2006. “Discovering the social impacts of Facebook on a college campus,” unpublished master’s thesis, Kansas State University, Manhattan, Kansas.
Weedon,Chris, Identity and Culture, New York: Open University Press,McGraw-Hill Education, First published 2004.
Weinreeich, p (1986) The Operationalization of identity theory in racial and ethnic relation, Cambridge University.