نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

چهارچوب‎بندی موضوع‌های عمومی یکی از مهم‌ترین امکانات و ابزارهای رسانه برای شکل ‎دادن به افکار عمومی و تأثیرگذاری در تصمیم‌های سیاسی است. رسانه‎ها از طریق چهارچوب‎بندی بر درک مخاطبان از موضوع‌ها تأثیر می‎گذارند. از این‌ رو، می‎توان انتظار داشت که رسانه‎ها از چهارچوب‎بندی موضوع‌های عمومی به‌منزلة ابزاری رقابتی استفاده کنند. رسانه‎ها با خلق چهارچوب‎های رقیب به پیش‌برد اهداف سیاسی و اتخاذ تصمیم‌های سیاسی مد نظرشان کمک می‎کنند. شناسایی انواع چهارچوب‌‌بندی‎‎های رسانه‌‌های رقیب از موضوع‌های عمومی مانند هدفمندی یارانه‎ها نشان‎دهندة چگونگی تلاش رسانه‎ها برای تأثیرگذاری در سیاست‎های عمومی است. به این منظور همة داستان‎های خبری پیرامون موضوع هدفمندی یارانه‎ها در دو گروه روزنامة رقیب تحلیل مضمونی شدند تا نحوة چهارچوب‎بندی متضاد این رسانه‌ها از موضوع‌های عمومی آشکار شود. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که این دو گروه از روزنامه‎ها، که در رقابت سیاسی جهت‎گیری‎ها و گرایش‎های مخالفی دارند، از چهارچوب‎بندی‎های متضاد برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی استفاده می‎کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of MediacounterFrames created to shape public policy in Iran; Case study of subsidy plan

نویسنده [English]

  • masoud qolampor

چکیده [English]

Public Issues framing is one of the main tools of media to shape public opinion and to influence political decisions. The media influence understanding of audiences through framing. Hence it could be expected that media use Public Issues framing as a competitive tool. Creating competitive frames, the media contribute to advance political goals and to make intended political decisions. Identification of different media frames regarding a public issue such as subsidy plan illustrates how media influence public policy. For this purpose, contents of all news stories regarding the subject of subsidy plan within two competing groups of newspaperwere analyzed to reveal how the counter framings of these media of one public issue. The results of research indicate that these two groups of newspapers that have contrary orientations and tendencies use counter framings to influence political decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : media effects
  • framing
  • counter frames
  • Core theme
  • frame package
بدیعی، نعیم و حسین قندی (1385). روزنامه‎نگاری نوین، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.#
کریپندروف، کلوس (1383). تحلیل محتوا، مبانی روش‎شناسی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.#
هولستی، آر. ال. (1380). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمة نادر سالارزاده امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.#
Edy, A. Jill and C. Patrick Meirick (2007). “Wanted,Dead or Alive: Media Frames, Frame Adoption and support for the war in Afghanistan”, Journal of Communication, Vol. 57. #
Entman, M. Robert, Steven Livingston, Andy Sean, and Jennie Kim (2010). “Condemned to report the media and the Accountability Gap in Iraq war policy and Mass Media”, Routledge Press, Vol. 18, No. 4. #
Hartlapp Miriam and Achim Kemmerting (2008). “When a Solution becomes the Problem: The Causes of Policy Reversal on Early Exit from the Labor Force”, Journal Social Policy, Vol. 18, No. 4. #
Hirschi Christian and Thomas Windmer (2010). “Policy Change and Policy Statis: Comparing Swiss Foreign Policy toward South Africa (1968-1994) and Iraq (1990-1991)”, The Policy Studies Journal, Vol. 38, No. 3. #
Kraft, E. Michael and R. Scott Furlong (2004). Public policy; politics, Analysis and Alternatives, CQ Press. #
Scheufele, A. Dietram and Tewksbury (2007). “Framing, Agenda setting and priming: The Evolution of three Media Effects Models”, Journal of Communication, Vol. 57. #
Shafritz M. Jay and Christopher P. Borick (2008). Introducing Public policy, Pearson education Inc. #
Shanahn Elizabeth, Mark McBethK, L. Paul Hathaway and J. Ruth Arnell (2008). “Conduit or Contribute? The role of media in policy change theory”, Policy Sciences, Vol. 41. #
Van Gorp Baldvin (2007). “The Consrtuctionist Approach to Framing:Bringing Culture Back”, Journal of Communication, Vol. 57. #
Woodside G. Arch (2010). Case Study Research; Theory Methods, Practice, united kingdom: Emerald Group Publishing limited. #
Yin k. Robert (2003). Case Study Research: Design and Methods, Sage Publication. #