نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

، استاد ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

: این مطالعه طولی به تحولات تکوینی کارکردهای رادیو در ایران و آمریکای شمالی می پردازذ. در سال 1381 مرحله اول از این مطالعه مقایسه ای انجام شد و نتایج نشان داد که رادیو در آمریکای شمالی کماکان کارکردهای خود را با تاکید بر نقش سرگرمی حفظ کرده بود در حالیکه رادیو در ایران بیشتر بر نقش آموزشی-اخلاقی تاکید داشت. در مرحله دوم در سال 93 تا 95 دو عنصر برای تحلیلهای تکوینی بکار گرفته شد: 1- نقش رسانه های دگرواره (آلترناتیو) در تقلیل نقش اجتماعی رادیو 2-تغییرات کارکردهای مقایسه ای رادیو در ایران و آمریکای شمالی نسبت به سال 1381. در این مقاله هدف این است که نقشهای سنتی و نیز نقشهای 14 سال پیش رادیو مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین قرار است ببینیم چه درسهایی می توان از تولیدات رادیویی در آمریکای شمالی گرفت که قابل کاربرد در ایران باشد. به نظر می رسد نظریه رسانه های کارکردگرا، قدرت تبیینی لازم را برای رسیدن به اهداف بالا داشته باشد. به نظر من با این مطالعه تکوینی می توان تغییرات کارکردها را نشان داد و تصمیم گرفت که اگر قرار است رادیو در ایران باقی بماند چه نقشهای جدیدی را با ملاحظه ارزشهای درونی جامعه ایران باید اتخاذ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Trend Study on the Role and Functions of Radio in Iran and North America

نویسنده [English]

  • Hamid Abdollahyan

Professor of Communication, Faculty of Social Sciences, University of Tehran,

چکیده [English]

This paper aims at offering a longitudinal study of the functions of the radio in Iran and North America. I launched a comparative study on radio functions in Iran and Canada in 2001. Some of the results indicated that radio in North American had kept its traditional functions while emphasizing its entertaining role. In Iran however, radio focused more on ethical and training issues. Here in 2015-2016, the paper will focus on two following issues for the purpose of a longitudinal data analysis: 1- Alternative media has reduced the social role of radio; 2- comparative functions of radio in North America and in Iran continue to change. The paper will provide an understanding about the traditional role of radio and its changes since 2001. The paper uses the theory of functional media to answer its questions. Doing such a study on genetic changes of radio functions enables us to unveil how functions of the radio have changed. The results can be used for policy issues and whether radio should still be operational and if so what the new roles for radio should be to meet the moral values of Iranian society while attracting Iranian audience

کلیدواژه‌ها [English]

  • radio
  • radio functions
  • radio in North America
  • New Media
  • traditional media
  • functional media theory
حسینی‌زاد، سیدمجید (1382). «رادیو و آینده»، فصل‌نامة ارتباطات و فرهنگ، ج 1، ش 1.#
دهقان، علیرضا (1382). «مخاطب‌شناسی رادیو»، فصل‌نامة ارتباطات و فرهنگ، ج 1، ش 1.#
عبداللهیان، حمید (1382). «مطالعة تطبیقی کارکردهای رادیو در ایران و امریکای شمالی»، فصل‌نامة ارتباطات و فرهنگ، ج 1، ش 1.#
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران (1393). «توزیع شبکه‌های رادیویی ایران براساس هدف ایجاد، نوع مخاطب و گسترة پخش آن‌ها»، برگرفته از سایت معاونت صدا:
http://www.radio.ir/persian/modulesPage.aspx?moduleName=searchsitenews#
Arbitron and Edison Research (2013). The Infinite Dial 2013: Navigating Digital Platforms, Entry by Edison Research | Tuesday, April 2nd, 2013
http://www.arbitron.com/downloads/Radio_Today_2013_execsum.pdf#
Craig Douglas B. (2000). Fireside Politics; Radio and Political Culture in the United States, 1920–1940, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.#
Creswell, John W. (2003). Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks: Sage Publications.#
Edison Research (2013). “Infinite Dial 2014”, Format Report: About One in Four Adult Contemporary P1s Would Listen to Radio ‘a Lot More’ if Their Cell Phones Had an FM Tuner”, accessed on June 16 2014, at: http://www.edisonresearch.com/home/archives/2014/06/infinite-dial-2014-format-report-about-one-in-four-adult-contemporary-p1s-would-listen-to-radio-a-lot-more-if-their-cell-phones-had-an-fm-tuner.php#.U58N9SjT6Jw #
Fang, Irving (1997). A History of Mass Communication; Six Information Revolutions, Boston: Focal Press.#
FCC Federal Communications Commission (2014). “Guess How Many Licensed Radio Stations there are in the U.S.?”, accessed on June 12, 2014 at:
http://www.radiosurvivor.com/2011/11/03/guess-how-many-licensed-radio-stations-are-in-the-u-s or http://transition.fcc.gov/404.html #
Giovannoni, David (1992). Reaching Full Potential; How Many New Listeners Will Full Coverage Bring To Public Radio? (1992), From the ARAnet On-Line Library of Public Radio Research. Accessed at: aranet.com on March 9th 2014. Originally published as: Giovannoni, David. “Radio Intelligence: Greatest Audience Potential Exists in Areas Now Covered by Public Radio”, Current, Vol. 11, No. 1.#
Heim, Michael (2003). “Heidegger and McLuhan and the Essence of Virtual Reality”, in Robert C. Scharff and Val Dusek “Philosophy of Technology; the Technological Condition, an Anthology”, Malden: Blackwell Publishing.#
Huntsberger, Michael (2006). “Creativity, Free Expression, and Professionalism: Value Conflicts in U.S. Community Radio, Linfield College”, Faculty Publication. Accessed on May 7th, 2014 at: http://digitalcommons.linfield.edu/mscmfac_pubs/?utm_source=digitalcommons.linfield.edu%2Fmscmfac_pubs%2F1&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages#
Lasswell, H (1948). The Structure and Function of Communication and Society: The Communication of Ideas, New York: Institute for Religious and Social Studies.#
MacDonald, J. Fred (1979). Don’t Touch That Dial! Radio Programming in American Life, 1920–1960, Chicago: Nelson-Hall.#
Media Literary Clearinghouse (2012). “New Study Tracks Americans News Habits”, accessed on June 12, 2014 at: http://www.frankwbaker.com/mediause.htm#
McLuhan, Herbert Marshall (1964). Understanding Media: The Extensions of Man, London: Art Paperbacks.#
Mytton, Graham (1999). Handbook on Radio and Television Audience Research, Paris: UNICEF.#
Potter, W. James (2009). “Arguing for a General Framework for Mass Media Scholarship”, Thousand Oaks: Sage Publications.#
Radio Advertising Bureau (2012). “Why Radio Fact Sheet: Average Weekly Reach”, accessed on June 12, 2014 at: http://www.rab.com/whyradio/images/Full_Fact_Sheet_V2.pdf.#
Statistics Canada (2013). “Radio Broadcasting Industry 2012”, Catalogue no. 56-208-X, Accessed on May 6, 2014, at: http://www.statcan.gc.ca/pub/56-208-x/56-208-x2013000-eng.pdf.#
Statistics Canada (2007). “Service bulletin Radio Listening: Data Tables”, Catalogue no. 87F0007X, Accessed on May 6, 2014, at: http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0007x/87f0007x2007001-eng.pdf #
The Pew Research Center’s Project for excellence in Journalism (2012). “The State of the NEWS Media 2012”, Accessed on June 6, 2014, at: http://stateofthemedia.org/2012/audio-how-far-will-digital-go/audio-by-the-numbers#/
The Pew Research Center’s Project for excellence in Journalism (2013). “The State of the NEWS Media 2012”, Accessed on June 16, 2014, at:http://stateofthemedia.org/2013/audio-digital-drives-listener-experience/audio-by-the-numbers/#
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2013). “Target 8: Ensure that all of the world’s population have access to television and radio services”: http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2012/statistics-on-radio#
White, Mimi and James Schwoch (eds.) (2006). Questions of Method in Cultural Studies, Malden: Blackwell Publishing.#
Wright, W. R. (1960). “Functional Analysis and Mass Communication”, Public Opinion Quarterly, Vol. 24.#