نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات بسیاری بر اهمیت توسعۀ فرهنگی در مسیر توسعۀ کارآفرینی و رشد اقتصادی تأکید کرده‌اند، به‌‌طوری ‌که به‌تدریج واژة فرهنگ کارآفرینی به‌صورت یک برساخته و مفهوم جدید شکل‌ گرفته و ابعاد خاص خود را دارد. ابعاد شخصیتی شامل تمایل به ریسک‌پذیری، نیاز به توفیق، مرکز کنترل درونی، خلاقیت، استقلال‌طلبی، اعتماد به خود و در بعد دیگر شامل توانایی مدیریت دیگران و نفوذ در آنان، کار گروهی، پشتکار، و علاقه به کوشش می‌شود. در توسعه و نهادینه‌سازی فرهنگ کارآفرینی در جامعه، بنیان‌هایی چون خانواده، نهادهای آموزشی، دولت، شبکه‌های اجتماعی، صنعت، و رسانة جمعی مشارکت و تأثیر دارند. بنابراین، رسانه یکی از عوامل مؤثر در ارزش‌های فرهنگی افراد یک جامعه است. از‌این‌رو، انتظار می‌رود رسانة جمعی بتواند از مسیر تأثیر در ارزش‌های فرهنگی افراد به توسعة فرهنگ کارآفرینی کمک کند.
از آن‌جا که تلویزیون در سه سطح شناخت، انتقال ارزش‌ها، و جامعه‌پذیری بر مخاطب خود اثر می‌گذارد، براساس مدل نهادی، این پژوهش درپی یافتن پاسخ این سؤالات است که مؤلفه‌های نقش‌های شناختی، هنجاری، و تنظیمی تلویزیون چیست و در هر نقش این موارد چه اولویتی بر یکدیگر دارند. این پژوهش به‌صورت کیفی انجام و داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق گردآوری شده و مؤلفه‌های شناسایی‌شده با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن اولویت‌بندی شده‌اند. تعداد 12 مؤلفة شناختی، 9 مؤلفة هنجاری، و 7 مؤلفة تنظیمی شناسایی و اولویت‌بندی شدند. چهارچوب مفهومی استخراج‌شده می‌تواند در توسعة نقشة راه ترویج فرهنگ کارآفرینی در تلویزیون مؤثر باشد.
یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که بخش عمده‌ای از شناخت مخاطب از مقولة کارآفرینی می‌تواند از طریق کارکرد اطلاع‌رسانی صورت پذیرد و فرایند انتقال ارزش‌ها از طریق کارکرد سرگرمی مؤثرتر از آموزش مستقیم است. همچنین، امکان ایفای نقش تنظیمی به روش‌های گوناگونی مانند شکل‌دهی شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر است. مؤلفه‌های شناسایی‌شده در قالب چهارچوب مفهومی پژوهش چه‌بسا مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌سازان رسانة ملی ایران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and Prioritizing Television Roles in Promoting Entrepreneurial Culture

نویسندگان [English]

  • Reza Zaefarian 1
  • Zahra Khorrami 2
  • Qanbar Mohammadi Elyasi 1

1 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

2 M.A of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship University of Tehran

چکیده [English]

There have been many studies about the importance of culture on the way to develop entrepreneurship and economic growth so that entrepreneurial culture has become a new concept. At the individual level, it has specific dimensions such as willingness to take risk, need to achievement, internal locus of control, creativity, independency, self-confidence, hardworking, management and marketing skills. There are factors that play an important role in creating entrepreneurial culture in the society like Family, educational institutions, government, social networks, industry and mass media.
So we suggest that mass media can influence entrepreneurship development by acting through values embedded in different cultures. Despite the importance of the subject, there have been few investigations about the role media plays to promote entrepreneurial culture. There is no investigation that covers all dimensions of entrepreneurial culture; on the other hand researches have just mentioned the word "media" without explaining the exact kind of media. Each media has different functions and all of this is disregarded in the literature.
Since television affects the audiences' knowledge, values and socialization, this paper aims at exploring the Cognitive, Normative and Regulative roles (based on institutional theory) Television can play in order to promote entrepreneurial culture. The data is gathered by performing 24 deep interviews with experts of both media and entrepreneurship including university professors, TV managers and economic program makers. The roles are also prioritized by Friedman test. Results will help us to perform a roadmap of entrepreneurial culture development.
Results show that informing function of television is very appropriate for recognition role and the entertainment function suits best to transfer entrepreneurial values rather than direct education. Also the regulative roles can be played via different programs like developing social networks among audiences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass media
  • television
  • Entrepreneurial Culture
  • cultural development
  • Economic Programs