نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

رسانه‌ها با انتقال ارزش‌ها،‌‌‌ هنجارها، و الگوها به مخاطبان باعث هم‌نوایی و هم‌سویی و تجانس فکری و عملی افراد جامعه می‌شوند. به عبارت دیگر، از آن‌جا که امروزه افراد اجتماع به‌طور گسترده‌ای با رسانه‌‌ها در ارتباط‌اند، از طریق آن‌ها می‌اندیشند، دنیا را از رهگذر آن‌ها می‌شناسند، و رفتارهای خود را براساس الگوهای برگرفته از آن‌ها سامان می‌دهند. در این زمینه، تلویزیون، ورای نقش رسانه‌ای‌اش، جایگاه خاص و نقش عمده‌ای در جامعۀ ایران دارد و همین مبنای تمرکز بر آن پیش‌زمینة عملیاتی‌کردن موضوع مقاله شده است؛ زیرا امروزه تلویزیون در هر خانه‌ای حضور پرقدرت دارد و این به‌سبب جذابیت آن است.
یکی از موضوعات مرتبط با ماهیت عملکردی تلویزیون حوزۀ نقد است. نقد را به صورت‌های متفاوت می‌توان در تلویزیون نمایاند که برگزاری جلسات مناظره یکی از آن‌هاست. در این میان، برای دست‌یابی به هر هدفی، شناخت ماهیت آن موضوع اهمیت زیادی دارد. در مورد مناظره در تلویزیون نیز فهم نقد در ابتدا و شناخت توانایی و ظرفیت تلویزیون در حوزۀ روش‌های آن، از جمله مناظره، بسیار مهم است. در این مقاله، براساس مدل‌های نظری انباشتی و شناختی بر پایة چهارچوب‌ کاشت، نقش تلویزیون با توجه به تبیین مفهوم نقد و مباحث مربوط به آن و شیوة مناظره در حکم ابزاری آگاهی‌بخش بررسی شده است.
یافته‌ها براساس بررسی کارشناسی و اسنادی با رویکرد استنباطی و تحلیلی در ابتدا حکایت از لزوم شناخت نقد دارد، بدین مفهوم که نقدی نقد محسوب می‌شود که به مبانی و یا نتایج یک موضوع مربوط شود وگرنه نقد به‌حساب نمی‌آید. از طرف دیگر و در مرحلۀ بعد، مناظره در حکم یک مجرا و یک منشأ عملیاتی‌شدن نقد باید معطوف به موضوعی مشخص و جزئی باشد و در آن ویژگی‌ها و مؤلفه‌های نظریة نقد با توجه به تلویزیون در حکم ابزاری آگاهی‌بخش و اطلاع‌رسان در گسترۀ عمومی و هماهنگ با مصالح و منافع عمومی لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Role Played by TV in the Field of Critique and the Style of Debate

نویسندگان [English]

  • Abdolrahman Hasanifar
  • Elahe Abolhasani

Associate Professor, Political Sciences, Azad Islamic University, Takestan Branch

چکیده [English]

Providing norms and patterns, media create theoretical and practical coordination, harmony, and similarity among individuals of the society. In other words, it should be noted that since, today, individuals of the society are widely in relation to the media, think through them, know the world by them, and organize their conducts on the basis of patterns taken from media, apart from media role which has been already noted, TV enjoys a particular and main place in the Iranian society. And this has been taken as a basis to focus on it as a context in which the subject matter of the article has become operational; since, today, TV is powerfully present in all homes, and this is due to its attractiveness.
One of the issues concerning the functional nature of TV concerns the field of critique. Critique may be presented in various forms in TV. One of the manifestations of crystallization of critique in TV is sessions of debate. In this regard, it should be noted that to attain a goal, knowledge of its nature is of overriding importance. Concerning debate in TV as well, understanding of critique at the first step and knowledge of TV capability and capacity in the field of its methods, including debate, is of paramount importance. In this article, based on accumulative and cognitive theoretical models on the basis of the framework, the role played by TV while explaining the concept of critique, issues concerning it, and methods of debate as an informing instrument have been discussed.
Findings based on specialized and documentary study made through an inferential and analytic approach shows at first necessity of knowledge of critique. In other words, a "critique" may be considered as critique which relates to the foundations and results of an issue; otherwise, it is not a critique. On the other hand and in the next step, debate as a channel and origin to operationalize the critique should be directed to a certain and particular issue while taking into account characteristics and components of the theory of critique based in the role played by TV as an informing instrument in the public field and to preserve public interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critique
  • debate
  • TV
  • theory of critique
  • Audio and Video
  • Media
  • contemporary Iran