نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

«رادیو» به مثابة یک رسانة «حسی ـ شنیداری» به خواست و ارادة تام وابسته است و نه خواست و ارادة ناقص. این «اراده» (Will) گاه به دلیل جبر سازمانی از سوی «مدیر رسانه» به منظور طرح یک برنامه اثرگذار و گاه از سوی «برنامه ساز» یا فاعلِ رسانه‌ای به نیّت «نفوذ در مخاطب» برای تحریک و برانگیختگیِ او به کار می‌آید. این مقاله، در هدف بنیادی خود بر آن است تا مفهوم «اراده» را به لحاظ
«فلسفی‌ ‌ـ روان‌شناختی» بکاود و از پرتو چنین رویکردی راه‌کارهایی را برای خلقِ «حرکت» (Motion) در این رسانه ارائه دهد. بنابراین، نخست از «اراده» و ابعاد معناییِ آن سخن می‌رانیم و سپس، به وجوه «عینی و ذهنیِ» آن نظر می‌افکنیم و در پایان به این نتیجه می‌رسیم که هر حرکتی در رسانه رادیو ـ به ‌ویژه، حرکت‌های خودآگاهانه‌ ـ نیازمند ارادة معطوف به «اختیار جمعی»ست و نه «جبر زمانی» یا «مکانی».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radio and the Concept of Will to Genesis of Motion; A Conceptual Challenge

نویسنده [English]

  • Golamreza Azari

Researcher, translator and assistant professor in Azad University, Tehran

چکیده [English]

Radio as a sensory-hearing media depends on the perfect will not on the partial or imperfect will. This will is used sometimes by the administrative force of the director of media in order to plan some effective programs, and sometimes by the producer or media agent for the sake of influence on the audience in order to stimulate and instigate him/her. As its fundamental aim, this article would try to analyze the concept of will psycho- philosophically, and based on it; presents some ways to the genesis of motion in this media. Therefore, we would speak about will and its conceptual aspects firstly, and then about its objective and subjective aspects and finally we would conclude that every motion in a media like radio – especially self-conscious motions- needs a will for popular freedom not time-local determinism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • popular freedom
  • will
  • Motion
  • radio
  • Audience
  • director of media
  • time-local determinism (connection group)