نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارمسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

استفادة فراگیر از تلفن همراه به مثابة نیاز اجتناب‌ناپذیر در عصر ارتباطات مورد توجه خانواده‌هاست و می‌تواند کارکردهای متفاوتِ آشکار و نهانی در خانواده داشته باشد و باعث افزایش یا کاهش ضریب امنیت در خانواده شود. این مقاله به معضلات امنیتی و اجتماعی پیامدهای استفادة نادرست از تلفن همراه در خانواده پرداخته است. بر این اساس سه سؤال پژوهشی دربارة ویژگی‌های رسانه‌ای تلفن همراه، معضلات امنیتی، پیامدهای نامناسب اجتماعی در خانواده و راه‌کارهای اصلاح و بازنگری آن طرح و بررسی شده است. روش انجام پژوهش پیمایشی ـ توصیفی است. ابزار پژوهش پرسش‌نامة محقق‌ساخته شامل نوزده سؤال پژوهشی است که با روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شد و برای پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش اسناد و مدارک موجود و مرتبط با استفاده از فرم گردآوری داده‌ها جمع‌آوری و به شیوة کیفی تحلیل شد. با توجه به یافتههای پژوهش، پیش‌نهادات و راه‌کارهایی در حوزة آسیب‌شناسی تلفن همراه در خانواده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology ofMobilePhonesinFamily Environment

نویسندگان [English]

  • Bahareh Nasir 1
  • Ameneh Bakhtiar 2

1 i, PhD in Communication Sciences, Assistant ProfessorandFacultyMember, Institute for Humanitiesand Cultural Studies

2 , MA in Educational Psychology, Research Expert andMember of theInstitute for Humanitiesand Cultural Studies,

چکیده [English]

Given the widespread use of cell phone  in the Age of Communication, this communication tool is considered  inevitable in families and can function differently (overt and covert) followed  by increasing or decreasing the safety coefficient of the family, This article describes the problems of social security and the consequences of improper use of the mobile phone on families. Based on this concern three major questions are posed: security problems, adverse social consequences, corrected and revised strategies. The method of the research is survey–descriptive. The question nair econsisting of 19 questions is designed by the researcher and is carried out with random sampling. The data required to respond to research questions, are gathered using documents related and analyzed qualitatively. According to the research findings, some suggestions and solutions are offered by the authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile
  • Pathology
  • family
  • problems
  • solutions
دادگران، محمد (1380). مبانی ارتباطات، تهران: فیروزه.
سعیدی، علی‌اصغر (1384). «بازاندیشی مصرف‌کننده یا مصرف تظاهری در ارتباطات سیار»، فصل‌نامة مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 4.
سگالن، مارتین (1375). جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمة حمید الیاسی، تهران: مرکز.
عطاران، محمد (1383). جهانی شدن فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت، تهران: مؤسسة توسعة فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
فرمهینی فراهانی، محسن (1383). پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت، تهران: آییژ.
فرید، مرتضی (۱۳۶۴). الحدیث، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
کازنو، ژان (1364). قدرت تلویزیون، ترجمة علی اسدی، تهران: امیرکبیر.
کازنو، ژان (1384). جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمة باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات.
کوئن، بروس (1372). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمة غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.
گیدنز، آنتونی (1384). جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
لطیفی، حسین (1376). سروش رسانه‌ها و فرهنگ تهران، تهران: سروش.
مریجی، شمس‌الله (1387). عوامل مؤثر در انحراف ارزش‌ها، قم: دفتر عقل.
معتمد‌نژاد، کاظم (1383). جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
معیدفر، سعید (1379). جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی معاصر ایران، تهران: سرزمین ما.
منطقی، مرتضی (1386). «وابستگی به پیامک تلفن همراه»، فصل‌نامة روان‌شناسی و اطلاع‌رسانی، ش 2.
نگاه (1387). ش 357.
نوذری، حسینعلی (1379). پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم، تهران: نقش جهان.
 
qi.html2bqis8laa2www.itna.ir/vdcc