نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه صداوسیما

چکیده

مدیریت رسانه یکی از حوزه‌های پژوهشی جدید در جهان است. این رشتة دانشگاهی به کشور ما نیز وارد شده است. اما به سبب تازگی و جوانی هنوز آن‌گونه که باید و شاید ابعاد گوناگون آن بررسی و واکاوی نشده است. متأسفانه این رشتة علمی به‌شدت تحت تأثیر اصول مدیریت سازمان‌های صنعتی است. در حالی که تفاوت ذاتی و ماهوی بسیاری بین این دو نوع سازمان وجود دارد، بنابراین، یکی از نخستین اقدامات نظری و کاربردی شناخت ماهیت سازمان‌های رسانه‌ای و تفاوت آن با سازمان‌های صنعتی است تا مدیران و محققان فارغ از تشابه لفظ سازمان که البته خود موجب شباهت‌هایی در بین آن دو می‌شود به تمایزات و تفاوت‌های آن دو که یکی واژة صنعتی است و دیگری رسانه‌ای، نیز توجه کافی بشود تا ادبیات مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای در جهت واقعیت آن‌ها حرکت کند و دستاوردهای مفیدی برای ادارة هرچه بهتر این سازمان‌ها بر جا بگذارد. از این رو، این مقاله کوششی است برای توصیف ویژگی‌های سازمان‌های رسانه‌ای و تفاوت آن با سازمان‌های صنعتی. این تفاوت و تعیین خطوط تمایز یکی از مقدمات ضروری برای درک بهتر چیستی رشتة جدید و جوان مدیریت رسانه است و هم به‌روشنی ضرورت و اهمیت توجه به این رشته را نمایان می‌کند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Differences between Media Organization and Industrial Organization

نویسنده [English]

  • Hassan KhojastehBagherzadeh

, Assistant Professor and faculty member at IRIB University

چکیده [English]

Media management is a new research field in the world. In our country, this discipline is new-fangled and thus not all the dimensions are reviewed yet. Unfortunately, this scientific discipline is strongly under the influence of management in industrial organizations while there are essential differences between them. Therefore, one primary theoretical and applied measure is understanding the essential difference between media and industrial organizations so that media managers and researchers apart from this verbal similarity which roots in their reality as organization, concern their differences as well. A better understanding of media management and its reality will result in better management of this kind of organization. This article therefore is an attempt to describe media organization characters and its differences with industrial organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • industrial organization
  • media organization
  • media management
پیکارد، رابرت جی (1383). اقتصاد رسانه، ترجمة داود حیدری، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
تریوتلر، نارس ام. (1387). اقتصاد رسانه رویکرد نظری رسانه‌ای، ترجمة محمد حق‌شناس،، بازیابی در 16/9/1394.
خجسته، حسن (1393). جامعه، موسیقی، رادیو، تهران: سروش.
روشندل، طاهر (1387). «چیستی مدیریت رسانه»، فصل‌نامة رسانه (علمی ـ ترویجی)، تهران: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، ش 70.
فرهنگی، علی‌اکبر و دیگران (1383). «نگرشی بر بنیان‌های نظری مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای»، فصل‌نامة دانش مدیریت، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، ش 66.
کونگ، لوسی (1392). مدیریت راه‌بردی رسانه، ترجمة ابراهیم روزدار، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما.
ﻣﻚ ﻛﻮﺋﻴﻞ، دﻧﻴﺲ (1382). درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻧﻈﺮیة ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﻲ، ﺗﺮجمة ﭘﺮوﻳﺰ اﺟﻼﻟـﻲ، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﺳﺎﻧﻪ‌ها.
Block, Peter et al. (2001). Managing in the Media, London: Focal Press.
Scott, Richard (1992). Organizational Rational, Natural and Open Systems, Prentice-Hall.