نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی، دانشگاه شیراز

2 . استادیار جامعه شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

هدف از نگارش مقالة حاضر کشف و ارائة الگوی پارادایمیِ رابطة جوانان شیرازی با رسانه است. روش تحقیق بر اساس روش گروه کانونی و تحلیل آن بر اساس مدل‌های نظریة زمینه‌ای است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جوانان از نظر هویتی خود را افرادی با خلاقیت بالا و عقلانیت پایین تعریف می‌کنند؛ از نظر عقیده الگوپذیر و در عین حال منتقدند، نگاهشان نسبت به رسانة داخل همراه با بی‌اعتمادی و تک‌کارکردی بودن آن است و به رسانة‌ خارجی متمایل‌‌اند، مدیریت گذران اوقات فراقت از سوی جوانان انجام می‌شود که به‌شدت متأثر از فضای رسانه‌ای است؛ از نظر رابطه با رسانه اعتماد به رسانة بیگانه، کم‌اعتمادی به رسانة داخل، و نیز تمرکز بر رسانة مدرن تا سنتی است؛ از نظر عملکرد رسانه در ایران آن را غیرعملکردی، خاص‌گرایانه، و عاطفی قلمداد می‌کنند. در کشور ما ضروری است که رسانه به کیفیت تعامل خود با مخاطب، سبک زندگی و مصرف رسانه‌ای جوانان، و نیز به ترجیحات و علایق آن‌ها توجه داشته باشد. در این زمینه توجه به تغییرات وسیع اجتماعی و شکل‌گیری رسانه‌های جدید ضرورتی انکارناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Paradigmatic Model of Relation between Youth and Media in Shiraz, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Iman 1
  • Ahmad KalatehSadati 2

1 , PhD of Sociology. Health Policy Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 , Assistant Professor of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

This study sought to explore the paradigmatic model of relationship between the youth and media in Shiraz. To this end, we focused on a group research whose analysis is based on grounded theory models. Results of the explored concepts showed that the youth: have high creativity and low rationality; their idea is pattern acceptor and critical; their view to domestic media is with mistrust, they believe domestic media are purposefully selective and so they've got more trust to foreign media. The leisure time is managed by the youth which is highly affected with cyberspace. They focus more on modern media than the traditional. They believe that domestic media malfunctions with specific orientation and emotional terms.
Media in our country needs to consider the quality of its interaction with the youth lifestyle as its biggest portion of audience. It should also consider the vast social changes and formation of the new social-networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • youth
  • Media
  • paradigmatic model
  • identity
  • Function
  • Relation
بیات، رضا (1379)، بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
زارعی، تازه کند، حکیمه (1377)، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به خرده فرهنگهای مذهبی و ضد فرهنگها (رپ و هوی متال و ...) در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد‌، تهران، ‌دانشگاه الزهرا.
شعاری نژاد، علی اکبر (1373)، نقش فعالیتهای فوق برنامه در تربیت نوجوانان، تهران، ‌انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم.
عابدینی، صمد (1379)، بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان گذران اوقات فراغت و میزان مصرف کالاهای فرهنگی: مطالعه موردی شهرستان مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
گزارش ملی جوانان (6): بررسی وضعیت اوقات فراغت جوانان (1381)، پژوهش و تحقیق سازمان ملی جوانان، تهران، اهل قلم.
لاگری، جین چارلز (1380)، "دوره جوانی در اروپا، الگوهای فرهنگی گذار"، ترجمه محمدرضا حسن زاده، نمایه پژوهش، شماره 17، 46-24.
لطف آبادی، حسین (1382)، "پژوهش در وضعیت و نگرش و مسائل جوانان ایران"، تهران، مطالعات جوانان، فصلنامه پژوهشی کاربردی جوانان، شماره اول و دوم، صص، 32-12.
Cuinney, R. ((1977), Class, State, and Crime, New York: David McKay.
Hendry, L., Shuxksmith, J., Johen, G. and Glendining, A. (1993), Youth Peopeles Leisure and Lifestyles, London, Routledge.
Kizinger,J. and Brabour, R.S.(1999). Introduction: The Challenge and Promise of Focus    Group. In Developing Focus Research. Politics, Theory and Practice. (Barbuor R.S. and Kizinger J.Cds), Sage. London, PP 1-20.
 Krueger,R.A.(1998). Focus Group: A Practical Guide for Applied Research. Newbary Park, CA:Sage.
Lagree, J. C. (2002a), "The issue of the lengthening of youth phase", Availeble in : www.Unesco. Org/Most/rolling-youth.pfd