نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانش‌جوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر، دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

با عنایت به توسعه و پیش‌رفت کاربردهای جدید فضای سایبر، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری در حال تحقق است؛ از آن جمله فیس‌بوک که به سامانه‌ای تبدیل شده است که در سراسر جهان بیش از 000/000/300/1 کاربر دارد. امنیت از مهم‌ترین اهداف و ارزش‌های اصولی پایدار جامعه است. مهم‌تر از امنیت احساس امنیت است و بنابر تحقیقات قبلی محقق، یکی از مهم‌ترین علل استفادة کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی خارجی احساس امنیت است. پژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث نحوة گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) از شاخة مطالعات میدانی به شمار می‌آید و از حیث ارتباط میان متغیرهای تحقیق، بر نوعی رابطة علی دلالت دارد. روش انجام تحقیق پیمایشی است. در این پژوهش، پس از تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام‌شده با خبرگان و اساتید و فعالان حوزه‌های مرتبط و تحقیقات انجام‌شدة قبلی محقق، نخست مفهوم احساس امنیت از تراکنش‌های الکترونیکی در حکم مهم‌ترین تهدیدها برای جذب کاربران ایرانی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شناسایی شد و سپس از طریق پرسش‌نامة الکترونیکی، داده‌ها جمع‌آوری و از طریق نرم‌افزارهای مرتبط این نتیجه به دست آمد که میان جنسیت، سن و میزان استفاده از شبکة اجتماعی فیس‌بوک با احساس امنیت و آسایش کاربران شبکه‌های اجتماعی رابطة معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sense of Security in Iranian Internet Users (Facebook: a Case study)

نویسندگان [English]

  • farzad zivia 1
  • Ehsan Shahir 2

1 PhD student of the strategic management of cyberspace, University of National Defense

2 PhD student of the Strategic Management of Cyberspace, National Defense Academia, Tehran, Iran

چکیده [English]

According to development of different uses of cyber space, consequential sociocultural changes are happening. Facebook is an example with more than one hundred thirty million clients.  
Security is one of the most important goals and values of a society. More important is the feel of security. One reason why Iranian users chose foreign social networks is the sense of security.   This study, as for its objective is applied research, in terms of data collection is a descriptive (non-experimental) field study and in terms of the relationship between the variables considered, implies a causal relationship. The research method is survey type.
In this research first the sense of security and comfort from electronic transactions is studied as the most important threat for social networks in cyberspace to attract users. It's done by the content analysis of interviews with experts, professors and activists of related areas. Then Electronic Data was collected by questionnaire. Benefitting from new software we found out that there was a meaningful relation between gender, age, use of social networks and users' sense of security  

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • Facebook
  • Sense of security
  • sense of comfort
آذر، عادل، مؤمنی، منصور (1390) آمار و کارُبرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ دهم
ابهری، مجید (1390). « امنیت اجتماعی، فراتر از هر نیاز»، روزنامه مردمسالاری، 9/11/1390.
افروز،غلامعلی (1377). «احساس امنیت»، نشریه پیوند، شماره 231.
ﺍمیر ﮐﺎفی، ﻣﻬﺪﯽ(1388). «ﺑﺮرسی ﺍﺣﺴﺎس امنیت  و ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ بر ﺁن (مورد مطالعه: شهر تهران)»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ تحقیقات ﻋﻠـﻮم ﺍﺟﺘﻤـﺎعی، ﺳـﺎل ﺍول،  ش ﺍول، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران.
ﺑﻮزﺍن، ﺑﺎر ی (1378) ﻣﺮدم دولت‌ها و ﻫﺮﺍس ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺍﻫﺒﺮدی، ﺗﻬﺮﺍن.ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺍﻫﺒﺮدی:
پوریان، عزت‌الله (1389)، مقاله مطبوعات، جرائم اجتماعى و احساس امنیت و آگاهى منتشره در فصل‌نامه مطالعات امنیت اجتماعی
ثقفی، کامیار (1391) مقاله فضای مجازی، فرصت یا تهدیدی برای خانواده، نشریه پاسدار اسلام، شماره 367
حسینی نثار، مجید و قاسمی، علی (1391). «بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در کشور»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، 20 و 21 اردیبهشت.
خلیلی، رضا(تابستان 1381).«مهاجرت نخبگان: پدیده‌ای اجتماعی یا موضوع امنیت ملی». فصلنامۀ مطالعات راهبردی،دورۀ 5، ش16، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
خواجه‌نوری، بیژن و مهدی کاوه (پاییز و زمستان 1392). «مطالعۀ رابطۀ بین مصرف رسانه‌ای و احساس امنیت کاربران»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال دوم، ش6، دانشگاه اصفهان.
ربانی خوراسگانی، علی و وحید قاسمی (1386). «رابطۀ احساس امنیت اجتماعی و نگرش مذهبی»، نشریۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان، ش25.
رحمانی فضلی،عبدالرضا (1385)،نقش رسانه ها در شکل‌دهی فرهنگ عمومی،فصلنامه فرهنگ عمومی و وفاق اجتماعی،شماره 24
رضایی نسب، افسانه، رضایی نسب، اعظم و زینب بهاروندی (1390) نقش خانواده درایجاد احساس امنیت اجتماعی، همایش منطقه‌ای روانشناسی و علوم تربیتی، بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
صدیق بنایی، هلن (1380) شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، انتشارات مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ اول
 عاملی، سید سعید رضا (1385) شبکه‌های اجتماعی دوفضایی شده ظرفیت‌ها قالب‌ها و پیامدهای ارتباطی
 عاملی، سید سعید رضا (1389) مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا (قدرت نرم و امپراتوری‌های مجازی)، انتشارات امیر کبیر، چاپ اول
گروسی، سعیده و جلال میرزایی و احسان شاهرخی (تابستان 1386). «بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و احساس امنیت (مطالعۀ موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت)، فصلنامۀ دانش انتظامی، دورۀ 9، ش2.
ماندل، رابرت (1379). چهره متغیر امنیت ملی، چ دوم، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
موحدی، محمدابراهیم، عرف، جمال (1392) مقاله عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 59
نویدنیا، منیژه (بهار 1382). «درآمدی بر امنیت اجتماعی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، دورۀ 6، ش 16، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هاشمیان فر، سید علی، دهقانی، حمید، اکبر زاده، فاطمه (1392) در مقاله تأثیر دینداری و رسانه‌های جمعی براحساس امنیت اجتماعی دانشجویان، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 5
هزارجریبی، جعفر (1390) مقاله احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری سال 22 شماره 2
 
 
B.J. Fogg and Dean Eckles, The Behavior Chain for Online Participation: How Successful Web Services Structure Persuasion,Persuasive Technology Lab, Center for the Study of Language and Information Stanford University
Benevenuto Tiago, Rodrigues Meeyoung,Cha Virgílio, Almeida Characterizing User Behavior in Online Social Networks Fabrício Computer Science Department, Federal University of Minas Gerais, Brazil Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS), Kaiserslautern/Saarbrücken, Germany
Catford,J.(1995).The Mass Mediais Dead: Long Live,Multimedia. Health Promotion International, 10.
Cliff Lampe, Nicole B. Ellison, Charles Steinfield, Changes in Use and Perception of Facebook, Michigan State University
Mandel, Robert, (1994) The Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis, Greea –Wood Press, , pp. 26-7
Vasalou, A., Joinson A.M.& Courvoisier D. (2010) Unpacking the nature of ‘true commitment’ in Facebook. International Journal of Human-Computer Studies. 68(10): 719–728