نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه یزد

چکیده

به ‌نظر می‌رسد مشخصة اصلی جهانی شدن معاصر، رسوخ‌پذیری مرزهای سرزمینی و تزلزل حاکمیت مطلق دولت‌هاست. این پدیده با انقلاب اطلاعاتی اخیر هم‌ذات است. پروژة ارتباطی ـ اطلاعاتی (اینترنت) طی روند تکاملی خود توانسته است در فضای وب‌سازی جهانی، اتصال رایانه‌های شخصی را در هر نقطه‌ای از جهان با حداقل امکانات فراهم آورد؛ بر این اساس، مقالة حاضر این پرسش را طرح می‌کند که تأثیر فضای مجازی بر هویت سوژه‌ها چیست؟ هدف این نوشتار واکاوی تأثیر فضای مجازی بر حوزه‌های هویتی سوژه‌هاست. چهارچوب نظری مقاله از نظریة «خودنمایشی» گافمن گرفته شده است. بر اساس این چهارچوب، فضای مجازی، محیطی برای بازیگری و نمایش سوژه قلمداد می‌شود. فرضیة مقالة حاضر بدین قرار است: فضای مجازی فراقلمرویی عرصه‌ای برای نمایش انگاره‌ها و دال‌های معنایی فراهم می‌آورد که خود به تقابل و تعامل انگاره‌های هویتی متفاوت می‌انجامد. روش مقالة حاضر تحلیل انتقادی بینامتنی است. در پایان راه‌کارهایی را برای برون‌رفت سوژه از سرگشتگی هویتی ارائه خواهیم کرد.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perplexity of Subjective Identity in Virtual Meta-Territorial Space: A Critical Analysis

نویسندگان [English]

 • mohammad ali Tavana 1
 • Ssayed Abdullah HashemiAsl 2

1 Assistant Professor of Political Sciences, faculty member of the University of Yazd

2 MA in Political Science, University of Yazd,

چکیده [English]

 
Permeable territorial boundaries and shakable autocracies seem to be main characteristics of temporary globalization. This phenomenon is coexistent with recent information revolution; since telecommunication and information project (internet) was able to facilitate connecting every computer all over the world to others along with its evolutional trend, without necessarily being limited to any boundaries or governance of states. Therefore, the virtual space is created to provide a frame in which subjects can interact with each other free of existing social norms and structures. On this basis, the present paper addresses the question: How virtual space affects identities of subjects? This article aims to investigate how virtual space alters subjects’ characteristics in identity context. Theoretical framework of the paper is inspired by Goff man's self-presentation theory. Based on this framework, virtual space has provided the subject with an environment to act and present himself – an environment in which a subject carries various social, political and cultural masks. The hypothesis examined by the present study is: meta-territorial virtual space has provided a scene for presenting ideas and semantic characteristics which lead to interactions and contrasts between various cultural ideas. This phenomenon creates a battlefield of identity struggles amongst subjects due to high number of subjects and plethora of communicational lingual actions–however not necessarily Habermasian communicational actions–amongst them; hence causing them to be perplexed. The present paper is of critical analysis type. Also authors try to present solutions to confront identity perplexity of subjects in cyber space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cyber space
 • identity
 • Critical Analysis
 • subject
 • perplexity
 1. آذربایجانی، مسعود و دیگران(1382). روان­شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 2. احمدی، حبیب (1382). روان­شناسی اجتماعی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
 3. بارون، رابرت ا. و دونا برن و بلرتی جانسون (1389). روان­شناسی اجتماعی، ترجمه علی تحصیلی، تهران: کتاب آمه.
 4. بدار، لوک و ژوزه دزیل و لوک لامارش (1383). روان­شناسی اجتماعی، ترجمه حمزه گنجی، تهران: نشر ساوالان.
 5. برکوویتز، لئونارد (1383). روان­شناسی اجتماعی، ترجمه محمدحسین فرجاد و عباس محمدی اصل، تهران: اساطیر.
 6. جعفری هرندی، رضا و نصر، احمد رضا و میرشاه­جعفری، سیدابراهیم (1387). «تحلیل محتوا روشی پرکاربرد در مطالعات علوم اجتماعی، رفتاری و انسانی، با تاکید بر تحلیل محتوای کتاب­های درسی»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 55.
 7. ربانی، رسول و محمدباقر کجباف (1386). روان­شناسی اجتماعی؛ دیدگاه­ها و نظریه­ها، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
 8. روش­بلاو، آن­ماری و ادیل نیون (1374). روان­شناسی اجتماعی؛ مقدمه­ای بر نظریه­ها و آئین­ها، ترجمه محمد دادگران، تهران: مروارید.
 9. سلیمانی، مجید (1389). «تحلیل بازنمایی سنخ­شناسی کاراکتر روحانی در سینمای ایران»، در کتاب روحانیت و انقلاب اسلامی، به کوشش عبدالوهاب فراتی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صص224-185.

10. فرانزوی، استفن ال. (1381). روان­شناسی اجتماعی، ترجمه مهرداد فیروز بخت و منصور قنادان، تهران: خدمات فرهنگی رسا

11. کریمی، یوسف(1387). روان­شناسی اجتماعی، تهران: ارسباران.

12. کلاین­برگ، اتو (1349). روان­شناسی اجتماعی، ترجمه علی­محمد کاردان، جلد دوم، تهران: نشر اندیشه.

13. مهدی­زاده، سید محمد(1387). رسانه و بازنمایی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.

14. نیکزاد، محمود (1384). روان­شناسی اجتماعی، تهران: کیهان.

 1. Baron, R.A., & Byrne, D (1997) Social Psychology, 8th ed., Allyn and Bacon.
 2. Hall, S. & Jhally, s. (2007). Representation & the Media, Northampton, MA: Media Education Foundation.
 3. Hall, S. (1997). “The Work of Representation”, In Cultural Representation and Signifying
 4. Hsieh, Hsiu-Fang  and Sarah E.Shannon.(2005) Three Approaches to Qualitative Content Analysis, Qualitative Health Research.
 5. krippendorff , k. (2004) Content Analysis: An Introducrion to its Methodology, London: sage,
 6. Mayring, Philipp (2000). Qualitative Content Analysis, Qualitative Social Research, Volume 1. No 2, 2000

Practice. London: Sage Publication.

Tesser, A., & Martin, L. (1996) the Psychology of Evaluation. In E. T. Higgins & A. W. Kruglanski (Eds.), Social Psychology: Handbook of basic principles (pp. 400-432). New York: Guildford