نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه زنجان، گروه جغرافیا

چکیده

این مقاله به دنبال تبیین هرمنوتیکی (بینامتنی) تأثیر بازنمایی‌های رسانه‌ای در دگرگونی‌های فضایی است؛ از این رو هستی‌های فضایی نوینی را می‌کاود که به نوعی مدلول این ارتباط است. در دوران پسامدرن، رسانه‌ها در‌واقع کنش‌گران اصلی در هویت‌بخشی و تفسیر موضوعات محیطی هستند و با توجه به تکثر هویت‌ها و چندگانگی تجربة فضایی ما با دیکته‌های فضایی که ریشه در انگاره‌های مطلق‌گرایانه و اقلیدسی از فضا دارند زندگی نمی‌کنیم. عرصه‌های غیر قابل کنترل رسانه‌ها، ‌آشفتگی و کثرت معانی و ایماژها در هنر معاصر و خیال‌پردازی‌های ظریف و شاعرانه، حادِ واقعی و شکل‌گیری جامعة مصرفی انبوه، و بحران نشانه‌ها همه منتج از تبلیغات و بازنمودهای رسانه‌ای است که به نوعی به بحران بازنمایی نشانه‌شناختی در شهر معاصر منجر شده است. این مقاله هم‌چنین از منظر هستی‌شناسی هایدگر به گشتل تکنولوژی، پگاه فضایی ـ مکانی ناشی از آن در شهر را می‌کاود؛ بنابراین معطوف به کارکرد و چگونگی گفتمان تکنولوژی و فضا نیست بلکه ناظر بر چیستی این گفتمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geographical Space, Mass Media and Technology

نویسنده [English]

  • Isa Piry

Assistant Professor of Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University,

چکیده [English]

 
This article seeks the hermeneutical (inter-textual) explanation of media representation effect in spatial transformations. Therefore it seeks new spatial entities which are the results of this relationship. In postmodern era, the media are the main actors in identifying and interpreting environmental issues and according to plurality of identities and multiplicity of spatial experience, now we don’t live with spatial dictations rooted in absolutism of Euclidian patterns of space. Uncontrolled fields of media, turmoil and meanings diversity and images in contemporary art and poetics and elegant fantasies, hyper-reality and formation of mass consumption society and signs crisis, are all the results of advertisement and this has led to a crisis of semiotic representation in contemporary city. The article studies the results of technology Gestell from the perspective of Heidegger's ontology. Therefore it does not refer to the function of discourse and space, but refers to the nature of this discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geographical space
  • mass media
  • Technology Gestell
  • semiotic crisis
- احمدیبابک(1384)،‌هایدگروتاریخ هستی،چاپسوم،تهران، نشرمرکز،‌
2- ایمورایوارویک(1388)،جغرافیایجهانیشدن،‌ترجمهجعفرجوانوعبداللهعبدالهی،چاپاول،تهران، نشرچاپار
3- پیری عیسی،‌خاکپوربراتعلی( 1384)،آسیب شناسی اجتماعی شهرونقش سرمایه های اجتماعی وکالبدی شهروندان درکاهش آن( دیدگاهی جغرافیایی)،‌مجله علوم اجتماعی،‌دوره دوم،‌شماره 2، دانشگاه فردوسی مشهد
4- پیری عیسی(1390)، تبیین علمی حکمروایی مطلوب و کارایی ارتباطی شهر، پایان نامه دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
5- توسلی، غلامعباس، 1379، نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، چاپ اول،تهران، انتشارات سمت
6- ساراپمادن(1382)،راهنمایی مقدماتی برپساساختارگرایی و پسامدرنیسم،‌ترجمه محمدرضا تاجیک، چاپ اول، تهران، ‌نشرنی
7- شوای فرانسواز( 1386)، شهرسازی؛ تخیلات و واقعیات، ترجمه سید محسن حبیبی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
8- کرایبیان( 1388)،نظریه اجتماعی کلاسیک؛‌مقدمه ای براندیشه مارکس،‌وبر،‌دورکهیم،‌زیمل،‌ترجمه شهنازمسمی پرست، چاپ سوم، ‌نشرآگه، تهران
9- گیدنزآنتونی(1384)،چشم اندازهای جهانی،‌ترجمه محمدرضاجلایی پور،‌چاپ اول،تهران، نشرطرح نو،
10- لینریچاردجی( 1387)،ژانبودریار،‌ترجمه مهرداد پارسا،‌چاپ اول،‌نشرفرهنگ صبا،‌تهران
لینچ کوین( 1381)، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
11- نوذری حسینعلی(1385)،صورتبندی مدرنیته وپست مدرنیته؛بسترهای تکوین تاریخی وزمینه های تکامل اجتماعی،چاپ دوم،تهران، نشرنقش جهان
12-وارویک ای مورای(1388)، جغرافیای جهانی شدن، ترجمه جعفر جوان، عبدالله عبداللهی، چاپ اولٰ نشر چاپار، تهران
13- هارویدیوید(1379)،عدالت اجتماعی وشهر،ترجمه فرخ حسامیان،‌محمدرضاحائری،بهروزمنادی زاده،‌چاپ دوم،‌تهران،نشرشرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری،
14- حسینی سید حسن (1388)،فلسفه رسانه چیست؟، در کتاب مجموعه مقالات  زیبایی شناسی و فلسفه رسانه،چاپ اول،تهران انتشارات مهر نیوشا
15- Adorno T.W. (1991), The culture industry: Selected Essays on Mass Culture, London,routledge.
16- Boykoff M.T., Boykoff J.M. (2007), Climate change and journalistic norms; a case study of US mass- media coverage, Geoforum,No.38,pp:1190-1204 available at www.elsevier.com
17-  Castells M. (2000) the power of identity, oxford: Blackwell.
18-  Dikens P. (1988) urban sociology: society, locality and human nature, Harvester Wheatsheaf.
19- Flew T. (2010), Cultural economic geography and global media studies, journal of oriental society of Australia(JOSA),No.42,pp
;35-49
20- Giddens, A.(2001), The third way and its critics, Cambridge press
21- Hay I., Israel M. (2001), New making geography: communicating geography through the media, Applied geography, No.21, pp: 107-125, available online at www.elsevier.com
22- Heung- Ling T. (2009) Media for cultural praxis: a case – study of Hong Kong in-media, University of Hong Kong
23- Knox P. and Steven P. (2000), Urban social geography, Pearson Educationpress
24-  Mercille J (2005), Media effects on image: the case of Tibet, Annals of tourism research. Vol.32,No.4,pp:1039-1055
25- Prat A., Stromberg D. (2010), The political economy of mass media,
26- Pirkis J.E., Burges P.M., Francis C., Blood R.W., Jolley D.J. (2006), The relationship between media reporting of suicide and actual suicide in Australia, social science and Medicine, No.62,pp: 2874-2886, available online at www.elsevier.com
27- Soja, E., (1996), Third space: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Basil Blackwell.