نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت سیستم‌ها و استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گرایش سازمانی، دانشگاه تهران

چکیده

تنوّع جمعیتی و مطالبات تغییریافتۀ مشتریان و اُفت‎وخیزهای مداوم اقتصادی و تغییر رویکرد انرژی، همگی باعث‎شده‌اند تا کارآفرینی به عنوان یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های ملّی اکثر کشورهای پیشرفته و حتی جهان سومی مدّنظر قرارگیرد. یکی از عوامل مؤثر در توسعۀ کارآفرینی، نقش رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون است. هدف این تحقیق تبیین نقش تلویزیون در توسعۀ کارآفرینی در ایران بر اساس روش‎شناسی کیو (Q Methodology) است. بر اساس داده‌های مشارکت 48 نفر حاصل از تکمیل پرسشنامۀ کیو و نتایج تحلیل عاملی بر حسب اشخاص (مدیران و خبرگان رسانه و کارآفرینی)، نقش‌های سیزده‌گانۀ تلویزیون در توسعۀ کارآفرینی بر اساس مدل سه‎شاخگی شناسایی شد؛ نقش‌های رفتاری: آموزش کارآفرینانه، قابلیت کارآفرینانه، الگوسازی رفتار کارآفرینانه، شناسایی فرصت کارآفرینانه، گرایش کارآفرینانه، توسعۀ مهارت‌های کسب و کار، خودکارآمدی (خودباوری) کارآفرینانه، و اقدام کارآفرینانه؛ نقش‌های ساختاری: اصلاح قوانین کسب و کار، مستندسازی تجارب کارآفرینانه؛ نقش‌های زمینه‌ای: فرهنگ‌سازی کارآفرینانه، اطلاع‎رسانی فعالیت‌های کارآفرینانه و نهادینه‌سازی فرهنگ کار گروهی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Roles of the National Media (TV) in Development of Entrepreneurship in Iran Based on the Q Methodology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zaali 1
  • Mojtaba Naahid 2

1 Ph.D of System Management, Head of School of Entrepreneurship and Assistant Professor at University of Tehran

2 Ph.D Student at Entrepreneurship Management, Organizations Branch, University of Tehran

چکیده [English]

 
Population diversity, varied demands of the customers, constant economic fluctuations, and change of energy approach have all caused the entrepreneurship to be taken into account as one of the most important national strategies of both developed and underdevelopment countries. One of the agents influencing upon entrepreneurship development is the role of mass media such as television. This investigation attempts to shed light on the role of television in entrepreneurship development in Iran based on the Q Methodology. On the foundation of participation data related to 48 people obtained from the Q Methodology questionnaire and the results of agent analysis based on persons (directors and experts of media and entrepreneurship), thirteen roles of television in developing entrepreneurship on the basis of three-dimensional model were identified: behavioral roles, entrepreneurial education, entrepreneurial capabilities, modeling entrepreneurial behavior, recognition of entrepreneurial opportunity, entrepreneurial orientation, development of business skills, entrepreneurial self-efficacy, entrepreneurial action, structural roles, modification of business laws, documenting the entrepreneurial experiences, contextual roles, entrepreneurial cultivation, distributing information on entrepreneurial activities, and institutionalizing the culture of teamwork.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mass media
  • television
  • development of entrepreneurship
  • Q Methodology
کردنائیج، اسدالله؛ و محمدرضا زالی (1387). «راهکارهای توسعۀ کارآفرینی در ایران»، ماهنامۀ کار و جامعه، ش 94-95.
نایبی، هوشنگ؛ و محمدحسن آغاز (1388). «فرهنگ، رسانه و نقش سیاست‌های رسانه‎های در توسعۀ فرهنگی کشور»، نشریۀ تخصصی مهندسی فرهنگی، س 3، ش 31 و 32.
آذر، عادل؛ و منصور مؤمنی (1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت، ج 2، چ 2، تهران: سمت.
حسنی، لیلا (1387). «راهکارهای ارتقای فرهنگ کار»، مجلۀ کار و جامعه، ش 101.
جواهری، فاطمه؛ و قادر بالاخانی (1385). «رسانۀ جمعی و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‎های جمعی بر اعتماد»، مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 1.
رضوی، سید عباس؛ و مجید جعفری‎زاده (1385). «رابطۀ بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیردرسی»، مجلۀ کتابداری و اطلاع‎رسانی، ج ٩، ش 4.
خوشگویان فرد، علی‎رضا (1386). روش‎شناسی کیو، تهران، مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
علیزاده، عبدالرحمان؛ و محمد فتحی‎نیا (1385). «رابطۀ میزان استفاده از رسانه‌ها (با تأکید بر تلویزیون) و طرز فکر مخاطبان»، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، س 13، ش 48.
میرزایی اهرنجانی، حسن (1377). «در جستجوی یک طرح نظری برای شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی سازمان»، مجموعه مقالات دومین اجلاس بررسی راه‌های عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
زالی، محمدرضا؛ سید مصطفی رضوی؛ و جهانگیر یداللهی فارسی (1389). ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران بر اساس نتایج برنامۀ سال 2008 دیده‌بان جهانی کارآفرینی، تهران: مؤسسۀ کار و تأمین اجتماعی.
دانائی‎فر، حسن؛ مهشید فروهی؛ و علی صالحی (1386). «ارتقای کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولت»، فصلنامۀ پژوهش‌های بازرگانی، ش 42.
لاجوردی، اشرف (1389). «نقش کانون‎های تفکر دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در خط‎مشی‎های عمومی: پژوهشی بر مبنای روش کیو(Q)»، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‎ریزی در آموزش عالی، ش 1.
 
Baron, R. A.; and S. A. Shane (2008). Entrepreneurship: A Process Perspective, 2nd ed, London: South-Western, Thomson Learning distributor.
Bosma, N.; et al (2008). Global entrepreneurship monitor 2007 executive report, London: Global Entrepreneurship Research Association.
Dam, K. V.; M. Schipper, and P. Runhaar (2010). Developing a Competency-Based Framework for Teachers Entrepreneurial Behavior, Teaching and Teacher Education, Vol. 26, Issue 4.
Donna J. Kelley, Niels Bosma José (2010). Global Entrepreneurshi Monitor 2010 Executive Report, Babson College, Babson Park, MA, USA/ LBS, London, UK.
Drucker, P.F. (2002). The Discipline of Innovation, Harvard Business Review - The Innovating Enterprise.
Final Report for the European Commission (2007). THE PROMOTION OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AUDIO-VISUAL MEDIA, Final Report for the European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General.
GEM (2007). Global Entrepreneurshi Monitor 2007 Executive Report, Babson College, Babson Park, MA, USA/ LBS, London, UK.
GEM (2009). Global Entrepreneurshi Monitor 2009 Executive Report, Babson College, Babson Park, MA, USA/ LBS, London, UK.
Hang, M.; and V. Weezel (2007). “Media and Entrepreneurship: What Do We Know and Where Should We Go?” Journal of Media Business Studies, 4 (1).
Hindle, K.; and K. Klyver (2006). “Exploring the Relationship between Media Coverage and Participation in Entrepreneurship: Initial Global Evidence and Research Implications”, Journal of Media Business Studies, No. 3.
Hindle, K.; and K. Klyver (2010). Entrepreneurship and Mass Media – Audiences’ Perceptions of Entrepreneurship Stories in Mass Media.
Karl, Olming, O. and N. MacFarular (2008). “Lessons Learnt From Supporting Media To Improve The Business Enviroment”, ILO.
Khorrami, Z. (2011). “The Role of Mass Media in Promoting a Culture of Entrepreneurship”, Master Thesis, Faculty of Tehran University.
Klapper, J. T. (1960). The Effects of Mass Communication, New York: Free Press.
Kokinov, B. (2007). “Can Mass Media and the Educational Institution Change the Entrepreneurial Culture? A Study of How a Single Story Can Change the Risk-Taking Behavior Individuals”, Global Business and Economics Review.
Ojasalo, J. (2004). “Attractiveness and Image of Entreprenership: An Empirical Study”, International Journal of Entrepreneurship.
Petty, S.; Ch.Wheeler; and L. Tormala Zakary (2003). Persuasion and Attitude Change. Handbook of Psychology 5, Personality and Social Psychology, Hoboken, NJ: JOHN Wiley and Sons.
Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Developement, Cambridge: Harvard University.
Segal, G.; D. Borgia; and J. Schoenfeld (2005). “The Motivation to Become an Entrepreneur”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 11(1).
Sidhu, K., and S. Kaur (2006). “Development of Entrepreneurship among Rural Women”, Journal of Social Science, 13 (2).
Tang, L.; and P. E. Koveos (2004). “Venturing Entrepreneurship, Innovation Entrepreneurship and Economic Growth”, Journal of Developmental Entrepreneurship, No. 3.