نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‎شناسی اقتصادی و توسعه، آزاد، واحد تهران‎ شمال

چکیده

در عصر کنونی، با توسعۀ ارتباطات جمعی، به‎خصوص ارتباطات رسانه‌ای، تأثیر و توسعۀ هویت شخصی و نظام اجتماعی، تا حد موازین و معیارهای جهانی و عام صورت‎گرفته‎است. بنابراین، هم بر اولویت‌های ارزشی جامعه و هم بر درجۀ وفاق ارزشی جامعه در سامان‎دهی نظام رفتاری جامعه مؤثر خواهدبود. به تعبیر دیگر، شکل‌گیری فرآیند «خاصیت‎زدایی» و «معنازدایی» از نظام ارزشی و بسترهای مولّد آن، هم در کانون‎های رسمی نهادی ـ سیستمی و هم کانون‎های غیررسمی مانند زیست‎بوم فرهنگی، محلّی شده‎است.
در این پژوهش، با استفاده از شیوۀ مطالعۀ اسنادی و کتابخانه‌ای به بررسی نظری رابطۀ رسانه و شبکه‌های اجتماعی از یک طرف و فرآیند تعاملی و تحوّلی آن بر نظام کنش اجتماعی و هویتی در سطح خرد و کلان می‌پردازیم و با رویکرد تحلیلی، تأثیرات عینی و ذهنی ظهور رسانه‌های نوین را به عنوان مرکز قدرت خودگردان نظام ارزشی، که موجب تقویت شخصی‎سازی امر اجتماعی در چارچوب فضای رسانه‌ای ـ جهانی شده‎است، بررسی می‎کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Media on Social Networks and Social Action

نویسنده [English]

  • Naser Poorreza Karimsara

Economic Sociology and Development, Ph.D Student, Tehran North Islamic Azad University

چکیده [English]

 
By the development of mass communications and specially media communications in our time, there has been a great influence and development of the personal identity and social system up to the international and general standards.
So, it will affect both the priority of values and the degree of society’s value consensus in regulating the behavior system of society. In other words, the process of removing the properties and meanings from the value system and its productive contexts has been localized both in the official and institutional associations and unofficial associations like the cultural ecosystems.
This article, will try to theoretically study the relationship between media and social networks on the one hand and to investigate the interactive and evolutionary process of it and its impacts on the social and identical interaction systems in macro and micro levels on the other hand. The article uses analytical approach to investigate the objective and subjective effects of the emergence of new media, as the autonomous power center of the value system which can personalize the social phenomenon within the media space and universal sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Interaction
  • social networks
  • Media Signs
  • Cyberspace Social
احمدی، بابک (1385). «معمای مدرنیته»، تهران: نشر مرکز.
تاجیک، محمدرضا (1388). «ایران در چشم‎انداز 1400»، تهران: مؤسسۀ تحقیقات علوم انسانی.
جهانبگلو، رامین (1382). «موج چهارم»، تهران: نی.
چلبی، مسعود (١٣٨١). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻣؤسسۀ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻓﺮﻫﻨـﮓ، ﻫﻨـﺮ ﻭ ارتباطات.
ذکایی، محمدسعید (1383). «جوانان و فراغت مجازی»، فصلنامۀ مطالعات جوانان، ش 6.
راجرز، اورت؛ و شومیکراف فلوید (1376). رسانش نوآوری‌ها: رهیافتی میان فرهنگی، ترجمۀ عزت‎الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز: دانشگاه شیراز.
ساراپ، مارن (1382). مقدمه‎ای بر پساساختارگرایی، ترجمۀ محمدرضا تاجیک، تهران: نی.
شایگان، داریوش (1388). افسون‎زدگی جدید، ترجمۀ فاطمه ولیانی، تهران: فروزان.
شولت، جان‎آرت (1382). نگاهی موشکافانه بر پدیدۀ جهانی‎شدن، ترجمۀ مسعود کرباسیان، تهران: علمی فرهنگی.
طالبی، ابوتراب (1378). «بیگانگی ارزشی جوانان»، نامۀ پژوهش، ش 14 و 15.
عبداللهی، محمد (1380). «جامعه‎شناسی بحران هویت»، نامۀ پژوهش، س 1، ش 2.
فرقانی، محمدمهدی (1384). «تعامل سنت و فنّاوری در جامعۀ اطلاعاتی»، فصلنامۀ علوم اجتماعی، ش 28 و 29.
قزلسفلی، محمدتقی (1390). «فلسفۀ سیاسی»، تهران: رشد آموزش.
گل‎محمدی، احمد (1381). «جهانی‎شدن فرهنگ هویت»، تهران: رشد آموزش.
گیبینز، جان آر؛ و بوریمر (1381). «سیاست پست‎مدرنیته»، ترجمۀ‏ منصور انصاری، تهران: گام نو.
گیدنز، آنتونی (1382). «فراسوی چپ و راست»، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی فرهنگی.
گیدنز، آنتونی (1387). «تجدد و تشخص»، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نی.
لاین، دیوید (1380). «پسامدرنیته»، ترجمۀ محمدرضا تاجیک، تهران: بقعه.
ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺷﻜﻴﺒﺎ، ﻋﺒـﺎﺱ (١٣٧٩). «ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭۀ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓـﺮﺩﻱ ﻭﺟﻤﻌـﻲ»، ﺗﻬـﺮﺍﻥ: ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻱ ﺻﺪﺍﻭﺳﻴﻤﺎ.
ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲ، ﺣﺴﻴﻦ (١٣٨٥). «ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮﺩﮔﺮﺍﻳﻲﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»، ﺭﺳﺎلۀ ﺩﮐﺘﺮﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﻲ، ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ تهران.
وحدت، فرزین (1391). «پست‎مدرنیسم و شرایط کنونی ایران»، مهرنامه، ش 22.
Baudrillard, J. (1983). Simulations, New York, Semiotexte.
Bell, Daniel (1976). The Cultural Contradictions of Capitalism, Heinemann.
Bell, Daniel (1980) “The social framework of the info society”, in T. Forester (ed.) The Microelectronics Revolution, Oxford: Blackwell.
Deleuze, G. (1980). “Interview with Catherine Clement”, Entretien 1980, No. 49.
Hall, S. (1996). The Question of Cultural Identity, Modernity and Its Future, Cambridge: Polity.
Held, David; and Tony Megrew (2001). Global Transformation, London, lse.
Sklair, L. (1998). Social Movements and Global Capitalism, the Cultures of Globalization.
Smith, Wilfred Contwell (1957). Islamin In Modern History, Princeton.
Vattimo, Gianni (1998). Esprr Croire, Trad, Par Jacqes Rolland .
Waters, M. (1995). Globalization, London: Rutledge.