نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی ارتباطات بین‌الملل، دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات، دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

چکیده

این پژوهش در پی کشف گفتمان و یا گفتمان‌های مسلط خبری سه سایت بی.بی.سی فارسی، پرس.‎تی‎.وی و صدای امریکا در خصوص پوشش خبری وقایع موسوم به جنبش اشغال وال‎استریت در بازه زمانی سه‎ماهۀ مهر، آبان و آذر (پاییز) سال 1390 و مقایسۀ آنها با یکدیگر است. همچنین، این پژوهش کوشیده‎‎است تا با اتکا بر محورهای گفتمانی کشف‎شده از سه سایت مورد بررسی، دیپلماسی رسانه‎ای دولت‎های حامی این سه منبع خبری را در قبال وقایع یادشده مورد بررسی و کندوکاو قراردهد. به همین منظور، از نظریه‌های انتقادی حوزۀ خبر همچون چارچوب‌سازی، نظریۀ گفتمان و نظریات مربوط به حوزۀ دیپلماسی استفاده شده‎است. همچنین، با به‎کارگیری «روش عملیاتی تحلیل گفتمان (پدام)»، پوشش‎های خبری مزبور تحلیل گفتمانی شده‎اند. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ اخبار مربوط به جنبش اشغال وال‎استریت در سه سایت مذکور در بازه زمانی مورد نظر است که پس از بررسی جامعۀ آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 344 گزاره (بی.‎بی.‎سی فارسی: 101 گزاره)، (پرس.‎تی.‎وی: 116 گزاره)، (صدای امریکا: 127 گزاره) انتخاب و مورد بررسی قرارگرفته‎است.
نتایج تحقیق حاکی از این است که بی.‎بی.‎سی فارسی دیپلماسی رسانه‎ای «ابهام و تحریف»، صدای امریکا دیپلماسی رسانه‎ای «تقابل و تهاجم» و پرس.‎تی.‎وی دیپلماسی رسانه‎ای «بحران‎سازی» را در خصوص وقایع مورد بررسی درپیش‎گرفته‎اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Wall Street Movement: Discourse Analysis of News Coverage by B.B.C Persian, V.O.A & Press T.V Websites from September to December 2011

نویسندگان [English]

  • Hassan Bashir 1
  • Mohammad Fazel Bidgoli 2

1 Associate Professor at International Communication Sociology, Imam Sadegh University

2 M.A at Communication Research, University of the Islamic Republic of Iran Broadcasting, m.fazelbidgoli@gmail.com

چکیده [English]

The research makes a comparison on the discourse used on B.B.C Persian, Press TV and V.O.A websites about Wall Street occupation movement broad casting. In other words in this article we’re trying to recognize the media policies adopted by these three websites about Wall Street Occupation Movement. In order to achieve this, critical theories connected with news such as framing theory, image making theory, discourse theory and diplomacy's theory have been used. Discourse analysis using Dr. Bashir’s proposed approach by the title of “P.D.A.M” (Practical Discourse Analysis Method) is the adopted method of the research. Statistical data of the research is the whole news about Wall Street occupation movement on the three websites in the mentioned time period, chosen by investigating the statistical data and targeted sampling of 344 propositions, B.B.C Persian: 101 propositions, Press TV: 116 propositions, V.O.A:127 propositions.
-B.B.C Persian has got on with “ambiguity and distortion” diplomacy,
-Press TV has got on with “crisis making” diplomacy.
-And V.O.A has got on with “invasion and contrast” diplomacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wall Street occupation movement
  • B.B.C Persian website
  • Press TV website
  • V.O.A website
  • discourse analysis
  • Media diplomacy
آشنا، حسام‎الدین (1383). «فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی؛ ارائۀ مدلی برای دیپلماسی عمومی»، فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، ش 21.
آشنا، حسام‎الدین؛ و نادر جعفری هفت‎خوانی (1386). «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف»، دانش سیاسی، ش 5.
آقاگل‎زاده، فردوس (1385). تحلیل گفتمان انتقاد، تهران: علمی و فرهنگی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس.
آلادپوش، علی؛ و علیرضا توتونچیان (1372). دیپلمات و دیپلماسی، تهران: وزارت امور خارجه، سازمان چاپ و انتشارات.
بشیر، حسن (1390). رسانه‎های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان، ج 1، تهران: سیمای شرق.
بشیر، حسن (1391). رسانه‎های بیگانه: قرائتی با تحلیل گفتمان، ج 2، تهران: سیمای شرق.
پرس‎.تی.وی (18 اسفند 1391). در: http://www.presstv.com/About.fa.html.
پوراحمدی، حسین (1389). قدرت نرم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب.
درخشه، جلال؛ و مصطفی غفاری (1390). «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام؛ فرصت‎ها، اقدامات، اولویت ها و دستاوردها»، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، ش 16.
دهشیار، حسین (1390). «جنبش اشغال وال‎استریت»، ماهنامۀ اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 285.
فرانکفورت، چاوا؛ و دیوید نچمیاس (1381). روش‎های پژوهش در علوم اجتماعی، ترجمۀ فاضل لاریجانی و رضا فاضل، تهران: سروش.
فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات ‌رسانه‎ها.
گیلبوا، ایتان (1388). ارتباطات جهانی و سیاست خارجی، ترجمۀ حسام‎الدین آشنا و محمدصادق اسماعیلی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
مک‎دانل، دایان (1380). مقدمه‎ای بر نظریه‎های گفتمانی، ترجمۀ حسینعلی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان.
مهدی‎زاده، سید محمد (1387). رسانه‎ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‎ها.
مهدی‌زاده، سید محمد (1389). نظریه‎های رسانه، تهران: همشهری.
ون‎دایک‌‌‌‌، تئون‎ای (1382). مطالعاتی در تحلیل گفتمان‌‌‌‌، از دستور متن تا گفتمان‎کاوی انتقادی، ترجمۀ پیروز ایزدی و دیگران‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها‌‌‌‌.
 
Entman, RM. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, J. Common.
Gitlin, T. (1980). The World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the News, Berkeley, California: University of California Press.
Malek, Abbas. (1997). News Media and Foreign Relations: A Multifaceted Perspective, Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
Stubbs, Michael. (1983). Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language, Oxford: Basil Blackwell.
Fairclough, N. (1995). Media Discourse, London: Edward Arnold.