نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار جامعه‌شناسی و هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
هدف این مطالعه بررسی اثر شبکۀ اجتماعی مجازی بر سرمایۀ اجتماعی و میزان شادکامی افراد عضو در یکی از سایت‎شبکه‎های اجتماعی است. داده‌ها با تکنیک پیمایش و روش نمونه‌گیری خوشه‎ای چندمرحله‌ای با حجم نمونۀ 255 نفر جمع‌آوری و تحلیل شده‎است. نتایج نشان‎داد افراد با عضویت و مشارکت در این سایت‎شبکه‎های اجتماعی مواردی را بدین شرح به‎دست‎می‎آورند: افزایش شبکه‎های ارتباطی، عضویت در گروه‎های مختلف، تبعیت از هنجارها و قوانین، ایجاد اعتماد به دیگران و گروه‎ها، به‎دست‎آوردن اطلاعات و حمایت و در نهایت دسترسی به منابع مختلف که همگی این موارد مؤلفه‎های تشکیل‎دهندۀ سرمایۀ اجتماعی است. افزایش سرمایۀ اجتماعی در این سایت‎شبکه‎های مجازی بر تجربه و احساس مثبت تأثیر افزایشی و بر تجربه و احساس منفی تأثیر کاهشی می‎گذارد که نهایتاً به افزایش شادکامی منجرمی‎شود؛ در نهایت، عضویت و مشارکت در شبکه‎های اجتماعی مجازی باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی و در ادامه شادکامی افراد می‎شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Virtual Social Networks and Happiness

نویسندگان [English]

  • Faezeh Akhavan Malaayeri 1
  • mohsen Noghaani 2
  • Muhammed Mazlum Khorasani 3

1 Graduate student at Mashhad Ferdowsi University

2 . Faculty member at Mashhad Ferdowsi University

3 Faculty member at Mashhad Ferdowsi University

چکیده [English]

 
The purpose of this study is to assess the effect of virtual social networks on social capital and happiness of the users in a social networking site. Using surveys, multistage cluster sampling, multiple regression and structural equation modeling, the following results have been obtained: Membership and participation in a virtual social network affects the structural and functional aspects of social capital. These features have been observed in individuals who are members of the Network: Increased communication networks, membership in other groups, adherence to the norms and rules, trust in others and groups, obtaining in formation, support and the capability to get the resources. Development of social capital in virtual networking sites increases feeling of the positive experience and decreases negative experience in users.
To sum up, membership and participation in virtual social networks, will increase social capital and consequently happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networks
  • social capital
  • happiness. virtual social networks
  • happiness
آیزنک، مایکلف (1378). روان‎شناسی شادی، ترجمۀ محمد فیروزبخت و خلیل بیگی، تهران: بدر.
الوانی، سید مهدی؛ و میرعلی سیدنقوی (1381). «سرمایۀ اجتماعی: مفاهیم و نظریه‎ها»، فصلنامۀ مطالعات مدیریت بهبود و تحوّل، ش 33 و 34.
باستانی، سوسن (1382). «جزوۀ درس تحلیل شبکه در جامعه‎شناسی»، دانشگاه الزهرا.
پاتنام، رابرت (1384). «جامعۀ برخوردار، سرمایۀ اجتماعی و زندگی عمومی»، سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین پاکباز و حسین پویان، تهران: شیرازه.
تاجبخش، کیان (1384). «مصاحبۀ کیان تاجبخش با دکتر پاتنام (تدوین)»، سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: شیرازه.
چلبی، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نی.
چلبی، مسعود؛ و سید محسن موسوی (1387). «بررسی جامعه‎شناختی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان»، مجلۀ جامعه‎شناسی ایران، س 9، ش 1 و 2.
دهقان دهنوی، آزاده (1386). «بررسی رابطه بین سرمایۀ اجتماعی و موقعیت شغلی دانشجویان»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ پژوهش علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.
دهقان، علیرضا؛ و مرسده نیکبخش (1385). «مطالعۀ شیوۀ رفتار افراد در محیط مجازی: شکل‎گیری روابط صمیمانه در اتاق‎های گپ‎زنی اینترنت»، نشریۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ش 2.
رضوی‎زاده هروی، ندا (1388). «رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت روان»، پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشتۀ علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
شارع‎پور، محمد (1388). جامعه‎شناسی شهری، تهران: سمت.
فیلد، جان (1388). سرمایۀ اجتماعی، ترجمۀ غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: کویر.
غفاری، غلامرضا؛ و نازمحمد اونق (1385). «سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی»، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، ش 1.
کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات، قدرت هویت، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: طرح نو.
کامران، فریدون؛ و خدیجه ارشادی (1388). «بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی شبکه و سلامت روان»، فصلنامۀ پژوهش اجتماعی، س 2، ش 3.
کشاورز، امیر؛ حسین مولوی؛ و مهرداد کلانتری (1387). «رابطۀ بین سرزندگی و ویژگی‎های جمعیت‎شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان»، مجلۀ مطالعات روان‎شناختی، دورۀ چهارم، ش 4.
کشاورز، امیر؛ و محبوبه فداییان (1386). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان شادکامی»، مجلۀ روان‎شناسی کاربردی، دورۀ دوم، ش 5.
کلمن جیمز (1377). بنیادهای نظریۀ اجتماعی، تهران: نی.
گروسی، سعیده؛ و علی نقوی (1387). «سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان»، مجلۀ رفاه اجتماعی، س 8، ش 31.
لاکی، مریم (1385). «تحلیل شبکۀ دختران فراری شهر تهران»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ جامعه‎شناسی، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا.
ماجدی، سیدمسعود؛ و عبدالعلی لهسایی‎زاده (1385). «بررسی رابطۀ بین متغیّرهای زمینه‎ای، سرمایۀ اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: مطالعۀ موردی در روستاهای استان فارس»، فصلنامۀ روستا و توسعه، س 9، ش 4.
محسنی، منوچهر؛ بهزاد دوران؛ و محمدهادی سهرابی (1385). «بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت»، مجلۀ جامعه‎شناسی ایران، ش 4.
مستقیمی، بهرام؛ و نسیم واسعی‎زاده (1389). «فنّاوری اطلاعات و سرمایۀ اجتماعی در عرصۀ بین‎الملل»، فصلنامۀ سیاست، دورۀ چهلم، ش 1.
مؤمنی، منصور (1386). تحلیل‎های آماری با استفاده از spss، تهران: کتاب نو.
میرشاه جعفری، ابراهیم؛ محمدرضا عابدی؛ و هدایت‎الله دریکوندی (1381). «شادی و عوامل مؤثر بر آن»، تازه‎های علوم‎شناختی، س 4، ش 3.
نوغانی، محسن؛ احمد فولادیان؛ و حسن احمدی ازغندی (1389). «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر رضایت از زندگی»، جامعه‎شناسی مطالعات جوانان، دورۀ 1، ش 3.
 
Abbott, S.; and D. Freeth (2008). “Social Capital and Health: Starting to make of the Role of Generalized Trust and Reciprocity”, Journal Health Psychology, No.13.
Alexa (2012). “Traffic Ranking”, in: http://www.alexa.com.
Bartolini, S. (2006). American Declines in Social Capital and Happiness: Is There any Linkage? University of Siena, No. 11.
Brehm, J.; and W. M. Rahn (1997). “Individual Level Evidence for the Causes and Consequences of Social Capital”, American Journal of Political Science, No. 41.
Bjornskov, Christian. (2008). “Social Capital and Happiness in United State”, Applied Research Quality Life, No.3.
Cassidy, J. (2006). Me Media: How Hanging Out on the Internet Became Big Business, The New Yorker.
Castells, Manuel (2000). End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III, Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.