نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه

چکیده

این پژوهش به دنبال توان‎سنجی از نظام رسانه‌ای نوین و جست‎وجوی کارکردهای مناسب و متناسبِ آن در طراز یک جامعۀ آرمانی است. در این میان، نقش‎آفرینی مؤثر شبکه‎های رادیویی منوط به تعامل مؤثر و حداکثری با بافت اجتماعی و بازاریابی مفید و مؤثر فرهنگی ـ اجتماعی است. از این ‌رو، در این پژوهش، در سطح کلان، ادبیات و رویکردهای کلاسیک حوزۀ رسانه رصد می‎شود و نقشۀ جامعی از این رسانه‎ها و همنشینی و جانشینی آن‌ها با یکدیگر ارائه‎می‎کنیم که به جایابی رادیو در این گستره می‎انجامد و سپس با تعریف ثقل ارتباطی رسانه‎های دیداری و شنیداری و چندرسانه‌ای‎ها، به تخصیص نقش و هم‌پوشانی شبکه‎های رادیویی در منظومۀ رسانه‎های موجود و نیز پذیرش نقش‌های مکمل این رسانه‌ها نسبت به یکدیگر پرداخته و با فراتحلیل ادبیات حوزۀ رسانه، سه محور اساسی زیر را در کارکرد‌های رسانه‌ای رادیو مطرح می‎کنیم:
1. نقطه‎گذاری فرهنگی ناظر به نقش رادیو در هویت‎بخشی فرهنگی (Cultural Punctuation)؛
2. رایانش اجتماعی ناظر به کارگزاری و خدمات عمومی رادیو
(Social Computation)؛
3. پایش و پالایش (باغبانی) زبانی ناظر به مرجعیت زبانی رادیو (Language Gardening).
استقرار و استمرار (آمایش) این سه رویکردِ رسانه‌ای در عرصۀ اجتماعی یک الزام را با خود دارد و آن‌ هم شکل‎گیری مناسبات یک فرهنگ رسانه‌ای است که اشاعۀ آن، راهگشا و بسترساز تعامل اجتماعی و تأثیر‎گذاری رسانه‎ها و از جمله رادیو در زندگی ما و تعیین‎کنندۀ حدود و ثغور این تأثیرگذاری است. برای رسیدن به چشم‎انداز مناسبی از اثرگذاری شبکه‎های رادیویی بر زندگی اجتماعی، فرهنگ ارتباطات رسانه‌ای به عنوان یک بیانیۀ مأموریت برای دست‎اندرکاران و متولّیان شبکه‎های رادیویی اعم از عمومی، خصوصی، اختصاصی و تخصصی عمل می‎کند. ما این راهبرد فرهنگی را با شش جهت‎گیری اساسی معرفی می‎کنیم.
در سطح خرد، می‎باید اهداف عملیاتی و به عبارتی کارویژه‎های رادیویی مشخص شود. سطح خرد بحث، به کمک مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدۀ میدانی، به نسخۀ رادیویی مباحث فوق پرداخته و دوازده نقش اساسی را برای شبکه‎های رادیویی داخلی مدّنظر قرارمی‎دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radio in the New Age: Cultural Punctuation, Social Computation and Language Gardening

نویسنده [English]

  • Hossein Mostaghimi

Lecturer in Media Management, Sooreh University

چکیده [English]

The current paper tries to evaluate new media system and identify its functional roles in an ideal society. Considering radio stations, their effectiveness mostly rely on their interaction with the society and on marketing. Therefore, the researcher has tried to analyze the literature on media studies with a focus on radio to map its roles and analyze its functions in the following criteria:
1. Cultural Punctuation (the role of radio in cultural identification)
2. Social Computation (radio as an agent for public service efficacy)
3. Language Gardening (radio as a reference of language standardization)
 Promoting these three major roles will lead to the formation of a media culture, which by propagating will enhance the role of media in our lives. At macro level, the current study tries to trace how radio stations affect our social lives by introducing six major methods of effectiveness. At micro level, it is aimed at identifying operational goals by introducing 12 sub-roles for radio stations, which could be done by studying previous researches and carrying out field studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conductor
  • Media Communication Culture
  • Cultural Punctuation
  • Social Computation
  • Language Gardening
‌الوانی، سیدمهدی (1386). مدیریت عمومی، چ 31، تهران: نی.
پاستر، مارک (1377). عصر دوم رسانهها، ترجمۀ غلامحسین صالحیار، تهران: ایران.
پستمن، نیل (1372). تکنوپولی: تسلیم فرهنگ بر تکنولوژی، ترجمۀ صادق طباطبایی، تهران: سروش.
خجسته، حسن (1381). «مقایسۀ کارکرد واقعیت‎های سیاسی رسانه‌ای در رادیو و تلویزیون»، درآمدی بر جامعهشناسی رادیو، تهران: تحقیق و توسعۀ صدا.
خجسته، حسن (1388). رادیو، مدیریت و جامعه، تهران: معاونت صدای ج.ا.ا.
دفت، ریچارد (1382). طراحی ساختار، ترجمۀعلی پارسائیان، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی.
رضایی، لیلا و عباس جاهدجاه (1388). «بررسی کاربرد استعاره‎های ادراکی در متون رادیویی»، مجموعه مقالات دومین اجلاس جهانی رادیو، تهران: دفتر پژوهش‎های رادیو.
رنگریز، حسن (1389). تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعات مدیریت، چ 6، تهران: مؤسسۀ مطالعات بازرگانی.
ساروخانی، باقر (1382). «رادیو و چشم‌اندازهای نو»، فصلنامۀ فرهنگ و ارتباطات، ش 1.
ساروخانی، باقر (1388). جامعهشناسی ارتباطات، تهران: اطلاعات.
سلطانی، علی‎اصغر (1380). گفتمان، زبان و قدرت، تهران: نشر مرکز. 
سورین، ورن‍ر ج‍وزف‌؛ و ج‍ی‍م‍زدب‍ل‍ی‍و تانکارد (1378). نظریههای ارتباطات، ترجمۀ دکتر علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
شانکلمن، لوسی (1386). مدیریت در سازمانهای رسانه‌ای BBC و CNN، ‌ترجمۀ ناصر بلیغ، چ 2، ‌تهران: پژوهش‎های رسانه.
فیشر، ‌ارنست (1354). ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی، ترجمۀ فیروز شیروانلو، تهران: پاسارگاد.
محسنیان راد، مهدی (1382). ارتباطشناسی، تهران: سروش.
مستقیمی، حسین (1387). «طراحی ساختار ماجولار در شبکه‎های رادیویی و بهبود در شاخص‎های مدیریتی»، رادیو، ش 41.
مستقیمی، حسین (1388). «کاربست نقطه‎نظرات برشت در پیام‎گذاری با محتوای هنری و فرم رسانه‎ای»، فصلنامۀ فرهنگی، ش 44.
مستقیمی، حسین (1390). نقشآفرینی رسانهها در جامعۀ دانایی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها.
مک‌فارلند، دیوید (1381). راهبردهای برنامه‌سازی برای رادیو در آینده، ترجمۀ مینو نیکو، تهران: تحقیق و توسعة صدا.
مک‌کوایل، دنیس (1383). «سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای»، ترجمة مریم بنی‌هاشمی، فصلنامة رسانه، ش ۵۸.
ویندال، سون، بنو سیگنایزر، و جین اولسون (1376). کاربرد نظریههای ارتباطی، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‎ها.
هابرماس، یورگن (1384). دگرگونی ساختاری حوزة عمومی، کاوشی در باب جامعة بورژوایی، ترجمة جمال محمدیف، تهران: افکار.
 
Bourdieu, P. (2006). Cultural Reproduction and Social Reproduction, in David B. Grusky and Szonya Szelenyi, Inequality: Classic Readings in Race, Class and Gender.
Cornelissen, Joep (2006). “Making Sense of Theory Construction: Metaphor and Disciplined Imagination”, Sage Publication, in: www.egosnet.org/os.
Foray D. and David P. (2002).“Economic Basis of European Union”, Elsevier.
Gerbner, G. (1967). “Mass Media and Human Communication Theory”, in Dance. F.E.X. (ed.), Human Communication Theory, New York: Holt, Rinehart and Winston.
HLEG (2000(.“Building the European Information Society”, European Report.
Hutchison, David (1998). Media Policy, Blackwell Publication.
Kumar, Kuldeep (2008). “Interaction Technology: Speech act Based, It Support for Building Collaborative Relationship and Trust”, Elsevier.
Marx, Karl and Freidrich Engels (1978). The Marx-Engels Reader, Second Edition, New York: W. W. Norton and Company.
“Toward Knowledge Society” (2006). UNESCO Report, in:www.unesdoc.unesco.org