نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه امام رضا

چکیده

در عصر ارتباطات، دستیابی به مخاطبان و اثرگذاری بر آنان از اهداف دست‎اندرکاران رسانه‎های مختلف است. هدف این پژوهش بررسی و مقایسۀ مدل‎های تبیین تأثیرات رسانه‎ها بر مخاطبان است. در این مقاله به چهار مدل از آثار رسانه‎ها یعنی تأثیرات مستقیم، شرطی، انباشتی و شناختی و متغیرهای مهم در هر مدل پرداخته‎شده‎است. تفاوت مدل‎ها در این است که هر یک بر جنبۀ خاصی از محتوای رسانه‎ها یا مخاطبان به عنوان دریافت‎کنندگانِ تأثیرات رسانه‎ها تأکید دارند. از آنجا که هر مدل فقط بر بخشی از دلایل تأثیر رسانه‎ها تأکید دارد، هیچ‎کدام از آن‌ها به‎‎تنهایی نمی‎تواند تبیین کاملی از تأثیرات رسانه‎ها ارائه‎دهد. بنابراین، با استفاده از روش تاپسیس فازی (Topsis Fuzzy)، مدل‎های مورد نظر با هم مقایسه شده و مدل‎ها از لحاظ تأثیرگذاری بر مخاطبان رتبه‎بندی شدند؛ در پایان، دلایل برتری هر مدل بر دیگری مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison and Evaluation of Models of Media Effects on the Audience by Applying Fuzzy Topsis Method

نویسندگان [English]

  • Abdullah Bicharanloo 1
  • Sayed Aziz Yunesifar 2

1 Assistant Professor, Department of Media Management, Tehran University

2 Ph.D Candidate in Media Management, Imam Reza International University

چکیده [English]

 
Attracting and influencing the audience is one of the objectives of programmers in various media. The aim of the current paper is to analyze and compare the models of media effects. Four models of media effects, namely direct effects, conditional effects, accumulative effects and cognitive effects will be studied along with their variables. The significance of these models lay in their different focus on content and audience. Since these models are not comprehensive per se, they cannot be used individually for the analysis of data. Therefore, these models are compared by applying Fuzzy Topsis method and then they are ranked according to their effectiveness. Details about the priority of each model are discussed fully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Effects
  • Fuzzy Topsis Algorithm
  • Fuzzy decision matrix
بیابانگرد، اسماعیل (1387). فرزند من و رسانه، تهران: مرکز امور زنان و خانوادۀ ریاست جمهوری.
بیابانگرد، اسماعیل (1390). اثرسنجی در حوزۀ رسانه با تأکید بر تلویزیون، تهران: سروش.
علی‎احمدی، علیرضا (1389). روش تحقیق و راهنمای پایاننامهنویسی، تهران: تولید دانش.
 
Bandura, A. (2004). “Social Cognitive Theory of Mass Communication”, in J. Bryant, and D. Zillman (Eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research, 2nd ed., Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Cantor, J. (2008).“Fright Reactions to Mass Media”, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Detenber, B. H. and B. Reeves (2006). “A Bio-Informational Theory of Emoti Motion and Image Size Effects on Viewers”, Journal of Communication, Erlbaum Associates, 46 (3).
Fiske, Susan T. and Shelley E. Taylor (1991). “Social Cognition”, New York: McGraw-Hill, Princeton: NJ 08540.
Ioannis, C.; and M. Darkoulis (2012). “A Utility-Based Fuzzy TOPSIS Method for Energy Efficient Network Selection in Heterogeneous Wireless Networks”, Vol. 12, No. 7.
Han Park, Jin; et all )2011 (. “Extension of the TOPSIS Method for Decision Making Problems Under Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Environment”, Applied Mathematical Modeling - APPL MATH MODEL, Vol. 35, No. 5.
Kim, J.; and A. M. Rubin (2005). “The Variable Influence of Audience Activity on media effects” Communication Research, No. 24.
McCombs, M. (1994). News Influence on Our Pictures of the World, Hillsdale, NJ: Lawrence, Erlbaum Associates.
Perse, E. M. (2008). “Media Effects and Society”, Mahwah, NJ: Lawrence, Erlbaum Associates Publishers.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations, 4th ed., New York: Free Press.
Rubin, A.M. (2005). “The Variable Influence of Audience Activity on Media Effects”, Communication Research, No. 24.