نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادارتباطات دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری جامعه‎شناسی، پیام نور تهران

چکیده

مقالۀ حاضر با استفاده از روش مشاهدۀ مشارکتی و مستقیم، به مطالعه و مقایسۀ ساختار، کنش‎های متقابل، گمنامی و شیوۀ بازتاب «خود» در چهار شبکۀ اجتماعی مجازی به شرح زیر می‎پردازد: 1. چت‎روم‎ها در یاهو؛ 2. گروه‎های مجازی در یاهو؛ 3. شبکۀ قرارملاقات اکیوپید؛ 4. شبکۀ اجتماعی فیس‎بوک. مسئلۀ این مقاله به تعامل بین ویژگی‎های ساختاری و کنش‎های متفاوت کاربران در این چهار شبکۀ اجتماعی مربوط می‎شود. بر اساس ترکیبی از نظریۀ «تعریف وضعیت» توماس و رویکرد کیفی لیندلاف و تیلور نسبت به رشتۀ ارتباطات، مدلی را ارائه‎کرده و برای فهم بهتر معنای کنش، کاربران در دنیای مجازی بدان عمل کرده‎ایم؛ همچنین، به بازتعریف مفاهیم گروه‎های ارادی، تجمع و جمع دونفره در فضای مجازی پرداخته‎ایم. نتایج پژوهش نشان‎می‎دهد شیوۀ بازتاب «خود» تحت‎تأثیر ویژگی‎های ساختاری، گمنامی یا هنجارها در دنیای مجازی شکل می‎گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Structure, Interaction, Anonymity and Self-Representation in Four Social Networks of the Virtual World

نویسندگان [English]

  • Hamid Abdollahian 1
  • Mohammad Javad Zohdi 2
  • Mahin Sheikh Ansari 3

1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Communications, University of Tehran

2 Associate Professor, Payame Noor University

3 Ph.D. Candidate in Sociology, Tehran Payame Noor University

چکیده [English]

This paper studies and compares elements of social networks, including structure, interaction, user anonymity and self-representation, in the following social networks:  a) Yahoo chat rooms, b) Yahoo Groups, c) OkCupid (online dating network), and (d) Facebook. The paper addresses the question as to the relationship between structural elements and user actions in the four networks. It proposes a model build on Thomas theory and on Lindlof and Taylor’s qualitative approach to communication in order to provide a better understanding into user actions in the virtual world. The paper also redefines notions of voluntary groups, circles and aggregates, and dyads. Results suggest that user self-representation is influenced by structural elements of the network, anonymity and norms of the virtual world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • okcupid
  • chat room
  • self
  • Facebook
  • yahoo groups
  • anonymity
اشتراوس، انسلم و جولیت کربین (1390). مبانی پژوهش کیفی، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نی.
تاجبخش، کیان (1389). سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.
دستجردی، نگین برات و آرزو عرفان (1391). «بررسی عوامل مؤثر در گرایش به ازدواج اینترنتی در بین دانشجویان (با رویکرد آسیب‎شناسانه به ازدواج اینترنتی)»، مطالعات میانرشتهای رسانه و فرهنگ، ش 2.
ریتزر، جورج (1382). نظریۀ جامعهشناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، چ 7، تهران: تک.
عبداللهیان، حمید و مهین شیخ‎انصاری (1392). «تبیینی بر همبستگی بین شدت استفاده از فیس‎بوک و سرمایۀ اجتماعی کاربران فیس‎بوک»، جامعهشناسی کاربردی، شمارۀ پیاپی (52)، ش 4.
عضدانلو، حمید (1384). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعهشناسی، تهران: نی.
کرمانی، حسین (1391). «سنجش سرمایۀ اجتماعی در شبکه‎های اجتماعی مجازی»، پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
کوزر، لوئیس و برنارد روزنبرگ (1383). نظریههای بنیادی جامعهشناختی، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، چ 2، تهران: نی.
کوئن، بروس (1385). درآمدی به جامعهشناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، چ 5، تهران: توتیا.
Briggs Peter, T. Simon Walter, Simonsen Stacy (2010). “Exploratory Study of Internet-Initiated Sexual Offenses and the Chat Room Sex Offender: Has the Internet enabled a New Typology of Sex Offender”, http://sax.sagepub.com/content/23/172
Cronkhite, G. (1986). “On the Focus, Scope, and Coherence of the Study of Human Symbolic Activity, Quarterly”, Journal of Speech, 72 (3).
Jones, E. E.; and T. S. Pittman (1982). “Toward a General Theory of Strategic Self-Presentation”, In J. Suls (Ed), Psychological Perspectives on the Self, Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Lindlof, Thomas R. and Bryan C. Taylor (2002). “Qualitative Communication Research Methods”, 2nd Edition, Thousand Oaks: Sage Publications.
Rosenberg, Morris (1979). Conceiving the Self, New York: Basic Books.
Thoma, L. Catalina, and T. Jeffery Hancock (2010). Looks and Lies: The Role of Physical Attractiveness in Online Dating Self-Presentation and Deception”, Communication Research, Vol. 37, Issue 3.
Walther, B. et al (2009). “Self-Generated Versus Other-Generated Statements and Impressions in Computer-Mediated Communication: A Test of Warranting Theory Using Facebook”, Communication Research, Originally Published Online 28 January 2000, Online Version Available at: http://crx.sagepub.com/content/36/2/229
Yurchisin, J.; K.Watchravesringkan; and D. McCabe, (2005). “An Exploration of Identity Re-creation: The Context of Internet Dating”, Social Behavior and Personality, 33 (8).
Zhao, Shanyang, Sherri Grasmuck and Jason Martin (2008). “Identity Construction on Facebook: Digital Empowerment in Anchored Relationships”, in Computers in Human Behavior, Vol. 24, Issue 5.