تأثیر مخاطب‌گرایی و ویژگی‌های فیلم بر رضایت مخاطبان سینما

امید مهدیه؛ فردین یخکشی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 323-359

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.36362.2392

چکیده
  سینما هم هنر است و هم صنعت و هر صنعتی برای بقاء نیاز به کسب سود دارد. تحقیقاتی که در زمینه سینما انجام می‌شود یا به فیلم (به عنوان محصول) می‌پردازد و یا به مخاطبان آن. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است که بصورت توصیفی (پیمایشی) انجام شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ جمع‌آوری شد. جامعه‌ آماری پژوهش متشکل از شهروندان زنجان ...  بیشتر