توصیف و تحلیل آیین های عزاداری در بین بازماندگان طبقه ی متوسط جدید در دوران همه گیری کرونا

رضا تسلیمی تهرانی

دوره 11، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 31-61

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.35631.2363

چکیده
  در دوران همه گیری کرونا، امکان برگزاری آیین های عزاداری به نحو عمومی و جمعی وجود ندارد. از اینرو، مسئله اصلی پژوهش حاضر مطالعه شیوه انجام عزاداری در بین بازماندگان طبقه متوسط جدید ایرانی و توصیف و تحلیل ویژگی ها و تحولات رخ داده در آنها است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش های نتنوگرافی، اسنادی، مشاهده ...  بیشتر