1. سیاست های اصلی رسانه ها در هنگامه بحران های ناشی از حوادث طبیعی

حسن خجسته

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 43-78

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5236

چکیده
  ایران کشوری است که همواره در معرض حوادث و بلایای طبیعی و بحران ناشی از آن است. در هنگامه بحران، رسانه نقش تعیین کننده ای دارند. روشن بودن سیاست های اصلی فعالیت رسانه ها در این شرایط می تواند موجبات هرچه بهتر کنترل و مدیریت بحران شود. فقد سیاست های رسانه ای هنگامه بحران موجب ایجاد هزینه بیشتر و تأخیر کنترل بحران می شود. تجربه سیل نوروز ...  بیشتر