حس تعلق به مکان و مطالعه تطبیقی آن در مکان‏های واقعی و مجازی

علی شرقی؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ راحیل ندومی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 157-177

https://doi.org/10.30465/ismc.2019.4436

چکیده
  مکان صرفا نقطه‏ای خاص بر سطح زمین نیست، موقعیتی است که ارزش‏های انسانی و تصاویر ذهنی در بستر آن شکل می‏گیرند. امروزه رشد میزان استفاده از فضای مجازی و انتقال کنش‏های انسانی و تعاملات اجتماعی از جهان عینی به مجازی نمایانگر گسترش هرچه بیشتر گذران زمان افراد در جهان مجازی است. این پژوهش مقایسه‏ای بین مکان عینی و مجازیاست و به ...  بیشتر