1. جهانی‌‌شدن و بازنمایی نمودهای محلی- فرامحلی تبلیغات تجاری در مجلات عامه پسند ایرانی

سیداحمد عسکری؛ علیرضا خسروی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 149-167

چکیده
      پژوهش حاضر در پارادایم جهانی‌شدن و بر مبنای نظری جهانی- محلی شدن رونالد رابرتسون به بررسی نشانه‌های محلی و فرامحلی تبلیغات‌ تجاری مجله­ی عامه‌ پسند «خانواده سبز» می‌پردازد. این پژوهش برخلاف تحقیقات اقتصاد ‌محور تبلیغات با رویکرد مطا‌لعات فرهنگی به کارکرد فرهنگی تبلیغات تجاری می‌پردازد و معانی فرهنگی مستتر ...  بیشتر