تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی

حسن خجسته باقرزاده

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 21-38

چکیده
  مدیریت رسانه یکی از حوزه‌های پژوهشی جدید در جهان است. این رشتة دانشگاهی به کشور ما نیز وارد شده است. اما به سبب تازگی و جوانی هنوز آن‌گونه که باید و شاید ابعاد گوناگون آن بررسی و واکاوی نشده است. متأسفانه این رشتة علمی به‌شدت تحت تأثیر اصول مدیریت سازمان‌های صنعتی است. در حالی که تفاوت ذاتی و ماهوی بسیاری بین این دو نوع سازمان وجود ...  بیشتر