شبکه‎های اجتماعی مجازی و شادکامی

فائزه اخوان ملایری؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه بررسی اثر شبکۀ اجتماعی مجازی بر سرمایۀ اجتماعی و میزان شادکامی افراد عضو در یکی از سایت‎شبکه‎های اجتماعی است. داده‌ها با تکنیک پیمایش و روش نمونه‌گیری خوشه‎ای چندمرحله‌ای با حجم نمونۀ 255 نفر جمع‌آوری و تحلیل شده‎است. نتایج نشان‎داد افراد با عضویت و مشارکت در این سایت‎شبکه‎های اجتماعی مواردی را ...  بیشتر